29 Kasım 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30610

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen yabancı dil öğretimi ile ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen yabancı dil öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü,  44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dönem: Akademik yarıyılı,

b) İsteğe bağlı hazırlık programı: Zorunlu hazırlık programı dışındaki yabancı dil hazırlık eğitimini,

c) Kur: Düzey ve ders dönemine bağlı olarak, süresi dört ila on altı hafta arasında değişebilen öğretim periyodunu,

ç) Öğrenci: Yabancı Diller Yüksekokulunda Hazırlık Programı alan öğrenciyi,

d) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

f) Yabancı Diller Yüksekokulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

g) Zorunlu hazırlık programı: Öğretim dili tamamen ya da kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Öğretimi ile İlgili Genel Esaslar

Yabancı dil hazırlık programının amacı

MADDE 4 – (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, üniversiteye kabul edilen öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, öğrencinin yabancı dil kelime hazinesini geliştirmesini, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmesini, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmesini sağlamaktır.

Seviye tespit sınavı

MADDE 5 – (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan yükseköğretim programına kaydolan öğrenciler, kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında yapılan Seviye Tespit Sınavına alınır. Seviye Tespit Sınavı yazılı olarak gerçekleştirilir ve 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Seviye Tespit Sınavından 60 puan alan öğrenci, akademik yılın başında yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanır.

Yabancı dil yeterlilik sınavı

MADDE 6 – (1) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı, her akademik yılın başında muafiyet hakkı bulunan öğrencilerin tespiti ve her dönemin sonunda öğrencilerin yeterliliğini ölçmek üzere yapılır.

(2) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı, öğrencinin yabancı dilde okuma, dinleme, yazma ve konuşma yeterliliklerini ölçmek üzere dört beceri üzerinden gerçekleştirilir ve 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 75 puan alan öğrenci başarılı olarak yabancı dil hazırlık eğitimini tamamlar.

(3) Mazereti nedeniyle Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına giremeyen öğrenci, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan bir sonraki Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girer.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 7 – (1) Öğrenci, Seviye Tespit Sınavı ve Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı, sınav sonucuna notun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak itirazda bulunabilir. İtiraz sınav komisyonunca incelenerek üç iş günü içerisinde karara bağlanır.

Muafiyet

MADDE 8 – (1) Öğrenci; aşağıda belirtilen koşullardan birini sağlaması ve durumunu gösterir belgeleri en geç bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen süre tamamlanmadan önce, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim etmesi halinde zorunlu hazırlık programından muaf olur:

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından başarılı olması.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenen ve Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinde ilan edilen puanın alındığına dair geçerli bir belgeye sahip olması.

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitimini son beş yıl içinde tamamlaması.

ç) Denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş olmak kaydıyla, lisans ve lisansüstü eğitimini, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği yükseköğretim kurumlarında son beş yıl içinde tamamlaması.

d) Son üç yıl içinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik sınavına girip muaf olması.

Program içeriği ve kurlar

MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimine dair program içeriği her akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir ve web sitesinde ilan edilir.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimi, Senato kararı ile kurlara bölünebilir. Kurların içeriği ve öğrencinin Seviye Tespit Sınavı puanına göre hangi kura yerleştirileceği, her akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir ve web sitesinde ilan edilir.

(3) Akademik yılın başında yapılan Seviye Tespit Sınavı sonucunda, öğrencinin düzeyi belirlenmiş olmasına rağmen, öğrenci yazılı olarak eğitim öğretimin başladığı ilk beş gün içerisine kur değişikliği talebinde bulunabilir. Bu süre içerisinde öğrencinin derslerine girmiş olan öğretim elemanlarının yazılı görüşü alınır ve gerekli görüldüğü takdirde öğrenciye ek bir sınav yapılır. Öğretim elemanlarının yazılı görüşü ve/veya öğrencinin Seviye Tespit Sınav sonucu birlikte değerlendirilerek, öğrenci uygun kura tekrar yerleştirilebilir.

(4) Kurlar içerisinde ve kur sonlarında yapılacak sınavlar yazılı, sözlü veya bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilir. Kurlara ilişkin sınavlara ve etkinliklere dair liste ve diğer detaylar, program içerikleri ile birlikte ilan edilir.

(5) Kurlar; ara sınavlar %40, kur içi etkinlikler %10, kur sonu sınavı %50 oranında değerlendirilerek 100 tam puan üzerinden 75 puan alınmak koşuluyla geçilir. Öğrencinin kur sonu sınavına girebilmesi için ara sınavlar ve kur içi etkinliklerin toplamının %60’ından başarılı olması gerekir. Her kur için derslerin %85’ine devam etmeyen öğrenci o kurdan başarısız sayılır.

(6) Kurdan başarısız olmuş öğrenci, bir üst kura geçemez ve başarısız olduğu kuru tekrar eder.

Devam zorunluluğu

MADDE 10 – (1) Bir dönemdeki derslerin %85’ine katılmayan öğrenci mazeret gösterse de başarısız sayılır ve Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına alınmaz. Ancak kendi imkânlarıyla yabancı dil eğitimi alan öğrenciler ile devamsızlık dolayısıyla başarısız sayılan öğrenciler, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen usulle başarılı sayılabilirler. İlk akademik yılında yabancı dil hazırlık eğitimini başarılı olarak tamamlayamayan öğrencinin ikinci akademik yılında Seviye Tespit Sınavı ve Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girebilmesi için devam zorunluluğu aranmaz.

(2) Eğitimin kurlara bölünmesi halinde de birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Öğretim süresi ve ilişik kesme

MADDE 11 – (1) Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(2) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında meslekî yabancı dil derslerine yer verilenler de dâhil olmak üzere lisans veya lisansüstü programlara devam eden öğrenciler, isteğe bağlı hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar dahi, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık programını bir akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrenci, ikinci akademik yılın başında kaydını yenileyerek hazırlık programına devam edebilir.

(2) Kaydını yenilemeyen öğrenci ilgili akademik yılda öğrenimine devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

İzin

MADDE 13 – (1) İzinler; 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili yönetim kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 2/5/2016 tarihli ve 29700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.