28 Kasım 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30609

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/10/2017 tarihli ve 30225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Tezli Yüksek lisans programlarına başvuruda, ilgili anabilim/anasanat veya bilim/sanat dalı, bilim sınavı ve/veya mülakat yapılmasını öngörebilir. Böyle bir durumda başvuru değerlendirmesi aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

1) ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, bilim sınavında veya mülakatta alınan notun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamı 50 puanın üstünde olan adayların sıralaması yapılır.

2) Bilim sınavı ve mülakatın birlikte yapılması durumunda bilim sınavında alınan not ile mülakatta alınan notun ortalaması esas alınır.

3) Bilim/mülakat sınavı yapılması durumunda, sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde genel not ortalaması yüzlük sistemde 65’in altında kalan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Sağlık, Fen, Eğitim, Sosyal Bilimler ve Karaciğer Nakli Enstitülerine ait doktora programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi halinde, diş hekimliği programlarında ise zorunlu olarak, bu fıkrada belirtilen ALES, YDS ve mezuniyet notuna ilaveten öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek/yeterlik, uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılır. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin yapılacağı, sınav tarihleri, jürinin tespiti ve değerlendirme ile ilgili işlemler anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u, mezuniyet not ortalamasının %20’si ile sınav notunun %20’sinin toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük olan adayın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda sınav notu yüksek olana öncelik verilir. Bilim sınavı ve mülakatın birlikte yapılması durumunda bilim sınavında alınan not ile mülakatta alınan notun ortalaması esas alınır. Bilim/mülakat sınavı yapılması durumunda, sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programı için gerekli, zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminerleri başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması yüzlük sistemde 75’in altında kalan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Doktora programlarında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, derslerin en çok iki tanesi yüksek lisans dersleri arasından; lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, en çok iki tanesi lisans dersleri arasından seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme toplantıları Ocak-Haziran dönemi için Haziran ayı, Temmuz-Aralık dönemi için Aralık ayı içerisinde yapılır. İlk Tez İzleme Komitesi toplantısı, en erken, tez önerisinin kabulünden üç ay sonra yapılır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Komite tarafından üst üste iki kez, aralıklı olarak ise üç kez başarısız bulunan veya üst üste iki kez, aralıklı olarak üç kez süresinde tez gelişim raporu vermeyen öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen ya da tez önerisini vermeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.”

“(6) Tez izleme komite toplantı tarihi en az bir ay önce anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitüye bildirilir.

(7) Tez gelişme raporu ve ilgili evrak, on beş gün içerisinde enstitüye gönderilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile öğrencinin uzun süren bir hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı burs kazanma veya tabi oldukları özel kanunlarca ücretli veya ücretsiz izinli sayılma veya enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli nedenlere dayanarak uygun göreceği durumlarda, en çok iki yıla kadar kayıt dondurma kararı verilebilir. Bu süreler normal eğitim-öğretim sürelerinden sayılmaz.

(5) Lisansüstü bir programa kayıtlı öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde kaydını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere ve tez çalışmasına devam edemez; yeterlik ve tez savunma sınavına giremez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci her yarıyıl en fazla iki ders alabilir. Özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen adaylar, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenim ücretini ödemek suretiyle ders kayıtlarını yaparlar.  Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Doktoraya başvuran adayların ana dilleri dışında YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Tez danışmanı yönetim kurulunca onaylanmış bir öğrenci için uzmanlık alan ve tez yönetimi dersleri açılabilir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.