21 Kasım 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30602

YÖNETMELİK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TRAKYA VERİMLİLİK VE

İNOVASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine bağlı olarak kurulan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TRAVİM) amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim sorumlusu: Merkezin birim sorumlularını,

b) Çalışma grubu: Merkezdeki çalışma gruplarından her birini,

c) Merkez (TRAVİM): Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektörlük: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Senato: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

h) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile enerji ve üretim verimliliği ve inovasyon ekseninde işbirliklerini geliştirmek, geliştirilen işbirliklerini sürdürülebilir kılmak, bu kapsamda akademik bilginin sanayi ve toplum ile entegrasyonunu sağlamak,

b) Üniversite akademisyenlerinin, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin üretim ve hizmet sektöründe katma değer yaratan, istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen çalışmalar gerçekleştirmesini sağlamak,

c) Verimlilik ekseninde ulusal ve uluslararası projeler üretmek için ulusal ve uluslararası işbirlikleri tesis etmek,

ç) Temiz üretim/eko-verimlilik, üretim ve hizmet sektöründe kaynak verimliliği, sürdürülebilir üretim alanlarında Üniversitenin ilgili paydaşlar ile işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmesini sağlamak,

d) Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara verimlilik, dijitalleşme ve inovasyon ekseninde eğitim ve teknik danışmanlık hizmeti vermek ve bu kapsamda projeler geliştirmek,

e) Merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Birim sorumlularının liderliğinde faaliyet ve etkinlikler planlamak,

b) Bölgesel, ulusal ve sektörel bazda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla sanayide enerji verimliliği ve üretimde verimlilik, eko-verimlilik ve sürdürülebilir üretim ve inovasyon konularında saha araştırmaları yapmak ve eğitim/bilginin yaygınlaştırılması, proje geliştirme-uygulama, teknik destek/danışmanlık çalıştay ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirmek,

c) Sektöründe başarılı uygulamalar gerçekleştirmiş işletmelerin temsilcilerinin tecrübelerini paylaşmalarını sağlamak amacıyla toplantı ve çalıştaylar düzenlemek,

ç) Verimliliği arttırma ve inovasyonu geliştirme yolunda verimlilik alanında belgelendirme ve sertifikasyon yapmak, akreditasyon sağlayarak verimlilik belgelendirme ve sertifikasyon sistematiğini sürdürülebilir kılmak,

d) Ülke, bölge ve sektör düzeyinde verimlilik arttırma program ve projelerinin yaygınlaştırılması için sektör temsilcileri ile işbirliği içerisinde olmak, verimliliği artırma ve temiz üretim için, yurt içinden ve yurt dışından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak, verimlilik ve temiz üretimle ilgili alanlarda etkinlik gösteren kişi, kurum ve kuruluşlar arasında uluslararası ve yurt içi ağlar oluşturmak,

e) Seminer ve konferans gibi eğitim ve verimlilik ve sürdürülebilir üretim ve inovasyon kültürü oluşturmaya yönelik bilgilendirme toplantıları ve amaca uygun kurslar düzenlemek,

f) İlgili paydaşlar olarak belirlenecek sanayi, kamu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma grupları tanımlanarak, işbirliği ekseninde projeler ve çalışmalar gerçekleştirmek, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için bir platform oluşturmak,

g) Akademik bilginin sanayi ve toplum ile entegrasyonunu sağlamak, Üniversite akademisyenlerinin, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin üretim ve hizmet sektöründe verimlilik ve sürdürülebilir üretim ve inovasyon konusunda katma değer yaratan, istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek,

ğ) Bölgede sürdürülebilir üretim modelini teşvik etmek için disiplinlerarası bilgi ve deneyim paylaşımı sağlayarak, küresel toplum için ilgili paydaşlar ile yakın işbirliği içerisinde olmak ve bu kapsamda teknik destek sağlamak, bölgesel kalkınmaya yönelik çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile yaygın etkiyi sağlamak,

h) Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin sanayi yoğun bölgelerinde verimlilik masaları oluşturmak ve oluşturulan verimlilik masalarının TRAVİM ile koordineli ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Birim sorumluları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür atanır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, geliştirilmesini ve çıkabilecek sorunların çözülmesini sağlamak,

b) Her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek, ödenek ve personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Birim sorumluları ve çalışma grupları ile düzenli olarak toplantılar yaparak düzenlenecek faaliyet ve etkinlikleri planlamak, çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

d) Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak,

e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

f) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Müdürün dışındaki diğer 4 üye; Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından seçilecek iki kişi, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinden bir kişi ve Bölgedeki ticaret ve sanayi oda başkanlarından veya organize sanayi bölge müdürlerinden bir kişi olmak üzere, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Görev süresi biten üyeler tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı şekilde görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Müdürün gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu toplantısında kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkez tarafından planlanan etkinlik ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak,

d) Eğitim etkinlikleri sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve Üniversite – Sanayi arasında koordinasyonu sağlayarak geliştirilecek projeler ile ilgili istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürleri, Çorlu KOSGEB Müdürü, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, Çerkezköy, Keşan ve Lüleburgaz Organize Sanayi Bölgesi Yöneticileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Müdürü ve Avrupa Serbest Bölge Yöneticisinden oluşur. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır.

Birim sorumluları

MADDE 13 – (1) Birim sorumluları; Merkezin faaliyetlerini Üniversite bünyesindeki birimlerde etkin bir şekilde yürütebilmek için fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda görev yapan aylıklı öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşur. Birim sorumlusu görevinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yeni birim sorumlusu aynı şekilde görevlendirilir. Birim sorumluları, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Müdür gerekli gördüğü hallerde birim sorumlularını toplantıya çağırabilir.

Birim sorumlularının görevleri

MADDE 14 – (1) Birim sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Çalışma gruplarını, olağan olarak en geç altı ayda bir olmak üzere Aralık ve Haziran aylarının başında toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık yapmak,

b) Çalışma grupları tarafından yürütülecek faaliyetlerle ilgili yönlendirmeler yapmak,

c) Çalışma gruplarının talep ve isteklerini Merkeze iletmek,

ç) Merkez etkinliklerinin görevli oldukları fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda duyurulmasını sağlamak.

Çalışma grupları

MADDE 15 – (1) Müdür tarafından Rektöre önerilen Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilen iki kişi ve Trakya bölgesinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışanları veya yöneticileri arasından seçilecek bir kişi olmak üzere toplam üç kişilik çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grupları ihtiyaç duydukları durumlarda alt çalışma grupları oluşturabilirler. Oluşturulan çalışma gruplarının çalışmalarını birim sorumlusu koordine eder. Müdür de gerekli gördüğü hallerde Merkez bünyesinde Üniversite sanayi ve hizmet sektörü temsilcisinin de içinde bulunacağı en az üç kişiden oluşan çalışma grubu oluşturabilir.

Çalışma gruplarının görevleri

MADDE 16 – (1) Çalışma grupları bu Yönetmelikte belirlenmiş olan amaç, kapsam ve ilkeler doğrultusunda her takvim yılının başında birim sorumlusunun başkanlığında ve bilgisi doğrultusunda yazılı çalışma önerileri hazırlar.

(2) Çalışma grupları, olağan olarak en geç altı ayda bir olmak üzere Aralık ve Haziran aylarının başında birim sorumlusu başkanlığında toplanır.

(3) Çalışma grupları, kendi birimlerinde ve kendi ilgi alanında bu Yönetmeliğin amaç, kapsam ve ilkeleri doğrultusunda en geç altı ayda bir düzenleyeceği toplantılarda yazılı bir rapor hazırlar ve birim sorumlusu vasıtasıyla Müdürlüğe sunar. Raporda aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Üretim ve hizmet sektöründen birimlere gelmiş olan ve Merkezi ilgilendiren bilgiler,

b) Paydaşların Merkez faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmesi önerilen faaliyetleri ile ilgili bilgiler,

c) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından işbirliği kapsamında uygulamaya alınacak olan bilimsel etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili bilgiler,

ç) Sanayi ve hizmet sektöründe verimlilik çerçevesinde uygulamaya alınacak projelerle ilgili bilgiler,

d) Seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar hakkındaki bilgiler,

e) Ulusal ve uluslararası işbirliği yapılan merkez kurum ve kuruluşlar ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitim, danışmanlık ve benzeri faaliyetler ile ilgili bilgiler.

(4) Çalışma gruplarının oluşturacakları bu bilgi kaynakları Merkezin sunacağı hizmetlerde temel dayanağı oluşturur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 31/10/2016 tarihli ve 29874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Verimlilik Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.