21 Kasım 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30602

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmekte olan ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve yabancı dil hazırlık sınıfı öğretim programına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çift yabancı dille eğitim yapılan zorunlu hazırlık sınıfı: Eğitim programı kapsamındaki derslerin iki yabancı dille yapıldığı bölüm/programlar için uygulanan hazırlık sınıfını,

b) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Eğitim programı Türkçe olan bölüm/programlar için yabancı diller yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile uygulanabilen hazırlık sınıfını,

c) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ç) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

e) Yüksekokul Müdürlüğü: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

f) Yüksekokul: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

g) Yüksekokul Kurulu: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

ğ) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

h) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ı) Zorunlu hazırlık sınıfı: Eğitim programı kapsamındaki derslerin en az %30’unun bir yabancı dille yapıldığı bölümler ya da eğitim programı kapsamındaki derslerin tamamının bir yabancı dille yapıldığı bölüm/programlar için uygulanan hazırlık eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri

Eğitim

MADDE 5 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri birimlerin ilgili akademik yıl öncesindeki ağustos ayı içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne talepleri üzerine yüz yüze ya da uzaktan öğretim olarak verilir.

Muafiyet

MADDE 6 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve ön lisans/lisans eğitimine başlamak isteyen öğrenciler, güz dönemi başında yapılan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet sınavına tabi tutulur. Bu sınavdan 50 ve üzeri puan alan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olurlar.

(2) Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet sınavına girmeyen ya da bu sınavdan başarısız olan öğrenciler; mezun olana kadar ortak zorunlu yabancı dil dersini almak ve başarmak zorundadırlar. Bu öğrenciler başarısız oldukları derslerin devam koşullarını yerine getirmiş olmak kaydıyla takip eden yıllarda ara sınav ve finallere katılabilirler.

(3) Başka herhangi bir üniversitede her yarıyıl için en az 2 yerel kredi olmak üzere ortak zorunlu yabancı dil derslerini alıp başarmış veya hazırlık sınıfı eğitimi programına devam etmiş ve başarılı olmuş öğrenciler kayıtlı oldukları birimleri tarafından ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf tutulabilirler.

(4) Ortak zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavı için telafi sınavı yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfları Eğitimi ve Öğretimi ile İlgili Temel Esaslar

Hazırlık sınıfı açılması

MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi programının açılmasına ilişkin öneri; ilgili birimin talebi, Yüksekokul Yönetim Kurulunun görüşü, Senatonun kararı uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile yürürlüğe girer.

Hazırlık sınıfı öğretimi ve akademik takvim

MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfları öğretimi ile ilgili tüm konular; Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyonlar tarafından belirlenir ve Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunulur.

(2) Hazırlık eğitimi akademik takvimi Yüksekokul Müdürlüğünce önerilir ve Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretimin amacı

MADDE 9 – (1) Hazırlık eğitiminin amacı; öğrencilere kayıtlı oldukları eğitim-öğretim bölümünün/programlarının öngördüğü yabancı dilde Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde kendi konularında okuduğunu veya duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçe’ye çevirebilme, ilgili yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilme, uluslararası yayınları izleyebilme, seminer ve tartışmalara katılabilme ve mesleklerini uluslararası düzeyde uygulayabilmeleri için gerekli yabancı dil yeterliğini kazandırmaktır. Bu amaçla öğrencilere dil bilgisi, okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, yazma ve konuşma dersleri verilir. Bu derslerin haftalık ders programındaki ağırlıkları her akademik yılbaşında Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kayıt

MADDE 10 – (1) Üniversitede hazırlık sınıfı bulunan bölümlerin/programların birinde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, ilgili bölüme/programa kayıt yaptırırlar. Daha sonra, öğrenim görmeye hak kazandıkları bölüme/programa kayıt yaptırdıklarına dair belge ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurarak, hazırlık sınıfları için kayıt yaptırırlar.

(2) Öğrenciler her yarıyıl başında kayıtlı oldukları bölümün/programın katkı paylarını yatırarak, kayıtlarını yeniletmek zorundadır.

Kayıt dondurma

MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfında öğrenimlerine ara vermek zorunda kalan öğrenciler, haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazeretlerini kanıtlamaları ve bunun da Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl süre ile kayıt dondurabilirler. Bu durumdaki öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Kayıt dondurma süresi bittikten sonra hazırlık sınıfına devam ederler.

Eğitim süresi

MADDE 12 – (1) Hazırlık eğitiminin süresi bir yıldır. Hazırlık sınıfı eğitiminde geçen süre lisans/önlisans eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Hazırlık eğitimi yıllık olarak düzenlenir. Hazırlık eğitimi süresince yabancı dil dersleri, öğrencilerin yabancı dil seviyelerine göre haftada en az 24 en çok 30 saat olarak düzenlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 13 – (1) Hazırlık eğitiminde derslere devam zorunludur. Bir öğrencinin devamsızlığı, toplam ders saatinin %15’ini geçtiği takdirde, öğrenci derslere devam hakkını kaybeder, başarısız sayılır ve yılsonu genel sınavına giremez. Ancak bir sonraki akademik yılbaşında yapılacak muafiyet sınavına girebilir.

(2) Kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, Yüksekokula başvuranlar ve 14 üncü madde (Tablo 1)’de belirtilen sınavlardan başarılı olanlardan, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir.

(3) Eğitim programı kapsamındaki derslerin en az yüzde %30’unun bir yabancı dille yapıldığı bölüm/program veya eğitim dili yabancı dil olan bölüm/programa kayıtlı öğrencilerden iki yıl üst üste devamsız olan öğrencilerin kayıtları Yüksekokulun önerisi ve kayıtlı bulundukları ilgili birimlerin yönetim kurulu kararı ile silinir.

(4) Birinci yılında başarısız olan öğrenciler, devamsızlıktan kalmamış olsalar dahi ikinci yıl derslere devam etmek zorundadırlar.

Muafiyet

MADDE 14 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve ön lisans/lisans eğitimine başlamak isteyen öğrencilerden:

a) Öğretim yılı başında yapılan hazırlık sınıfından muafiyet sınavına giren ve 70 ve üzeri puan alanlar,

b) (Tablo-1)’de verilen eşdeğerlik tablosunda belirtilmiş olan ve dört beceriyi (okuma-anlama, dinleme-anlama, yazma ve konuşma) ölçen yabancı dil sınavlarının birinden, tabloda belirtilen veya daha üstü puan alanlar,

Tablo-1

Muafiyet Seviye Tablosu

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri

TOEFL

PTE
Akademik

TestDaF

Almanca Sınavı DSD II

TELC Deutsch

Goethe Institut

DELF & DALF

A1

36

24

-

-

-

-

-

A1+

48

30

-

-

-

-

-

A2

54

38

-

-

-

-

-

A2+

60

45

-

-

-

-

-

B1

72

55

-

-

-

-

-

B1+

78

67

-

-

-

-

-

B2

84

71

3

60

B2

B2

DELF B2

C1

96

78

4

80

C1

C1

DALF C1

C2

108<

84

5

-

C2

C2

DALF C2

 

c) Daha önce herhangi bir üniversitenin yabancı dil hazırlık bölümüne/programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olanlar,

ç) Ortaöğretiminin son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar,

yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden muaf tutulurlar.

(2) Çift dille eğitim yapılan bölüm/programlara kayıt olan öğrenciler bu maddede belirtilen esaslar ile sadece bir yabancı dilden muaf olanlar diğer yabancı dil için hazırlık eğitimine tabi olurlar.

(3) Yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan veya muaf olan öğrenciler kayıt oldukları bölüme/programlara başlarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfları Eğitimi Programları

Eğitim programı dersleri bir yabancı dil ile yapılan programlar

MADDE 15 – (1) Eğitim programı derslerinin bir yabancı dille yapıldığı bölümlerin hazırlık sınıfı eğitimi programı Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde;

a) Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Hazırlık Eğitimi en az A2,

b) Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Hazırlık Eğitimi en az A2,

c) İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği İngilizce Hazırlık Eğitimi en az B2,

seviyelerini karşılayacak şekilde belirlenir.

(2) Üniversitenin hazırlık sınıfı bulunan bölümlerinden/programlarından birine ilk kez veya dikey geçiş yoluyla kaydını yaptırmış ve açılan muafiyet sınavına katılmamış veya katılıp da bu sınavda başarılı olamamış öğrenciler hazırlık eğitimine tabidir.

(3) Zorunlu hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girer. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılı hazırlık sınıfını tekrar eder ve yine başarısız olan öğrencilerin, söz konusu öğretim yılı sonu itibarıyla 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, Yüksekokulun önerisi üzerine kayıtlı bulunduğu birimlerin yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

(4) Hazırlık sınıfından başarısızlığı nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler; talepleri halinde, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, yabancı dille eğitimin zorunlu olmadığı üniversitelere yerleştirilmek için ÖSYM’ye başvurabilirler.

Eğitim programı derslerinin en az %30’u bir yabancı dil ile yapılan programlar

MADDE 16 – (1) Eğitim programı derslerinin en az %30’unun bir yabancı dille yapıldığı bölümlerin hazırlık sınıfı eğitimi programı Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde en az B1+ seviyesini karşılayacak şekilde belirlenir.

(2) Üniversitenin hazırlık sınıfı bulunan bölümlerinden/programlarından birine ilk kez veya dikey geçiş yoluyla kaydını yaptırmış ve açılan muafiyet sınavına katılmamış veya katılıp da bu sınavda başarılı olamamış öğrenciler hazırlık eğitimine tabidir.

(3) Zorunlu hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girer. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılı hazırlık sınıfını tekrar eder ve yine başarısız olan öğrenciler, söz konusu öğretim yılı sonu itibarıyla Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, Yüksekokulun önerisi üzerine kayıtlı bulunduğu birimlerin yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

(4) Hazırlık sınıfından başarısızlığı nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler; talepleri halinde, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, yabancı dille eğitimin zorunlu olmadığı üniversitelere yerleştirilmek için ÖSYM’ye başvurabilirler.

Eğitim programı dersleri iki yabancı dil ile yapılan programlar

MADDE 17 – (1) Eğitim programı derslerinin iki yabancı dille yapıldığı bölümlerin hazırlık sınıfı eğitimi programı her bir dil için Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde; Fransızca Hazırlık Eğitimi A2, İngilizce Hazırlık Eğitimi B2 seviyelerini karşılayacak şekilde belirlenir.

(2) Üniversitenin hazırlık sınıfı bulunan bölümlerinden/programlarından birine ilk kez veya dikey geçiş yoluyla kaydını yaptırmış ve açılan muafiyet sınavına katılmamış veya katılıp da bu sınavda başarılı olamamış öğrenciler hazırlık eğitimine tabidir.

(3) Zorunlu hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil muafiyet sınavına her başarısız olduğu dil için girer. Bu sınavlardan herhangi birinden ya da ikisinden başarısız olan öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılı hazırlık sınıfını tekrar eder ve yine başarısız olan öğrencilerin, söz konusu öğretim yılı sonu itibarıyla Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, Yüksekokulun önerisi üzerine kayıtlı bulunduğu birimlerin yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

(4) Hazırlık sınıfından başarısızlığı nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler; talepleri halinde, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca,  yabancı dille eğitimin zorunlu olmadığı üniversitelere yerleştirilmek için ÖSYM’ye başvurabilirler.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfları

MADDE 18 – (1) Eğitim programı Türkçe olan bölümlerin hazırlık sınıfı eğitimi programı Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde B1 seviyesini karşılayacak şekilde belirlenmektedir.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır.

(3) Her yıl isteğe bağlı hazırlık eğitim programına devam edecek öğrenci kontenjanı Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yeterli sayıda başvuru olmaması halinde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılmayabilir.

(4) İsteğe bağlı hazırlık eğitimi programına kontenjan dâhilinde kabul edilmiş olan öğrenciler ders kaydı işlemleri süresince bölümlerine geçmek istediklerini beyan ederek hazırlık eğitiminden vazgeçebilirler.

(5) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında devamsız veya başarısız olan öğrenciler ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar edemezler. İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler, kayıt oldukları bölüm/programa devam ederler. Bu öğrenciler, öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar, akademik takvimde belirlenen süre içinde Yüksekokula müracaat etmek koşuluyla başarılı oluncaya kadar, her öğrenim yılı başında yapılan muafiyet sınavlarına girerler. Türkçe programını tamamlayan, ancak sadece hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(6) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında başarılı olan öğrenciler, kayıt oldukları bölüm/programlarına devam ettiklerinde ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf tutulurlar; devamsız veya başarısız olan öğrenciler ise mezun olana kadar ortak zorunlu yabancı dil dersini almak ve başarmak zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınav türleri

MADDE 19 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde; Yüksekokul Müdürlüğünce oluşturulan komisyonca yabancı dil hazırlık programında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı için yönetim kurulu kararı ile farklı öğrenci gruplarına farklı eğitim-öğretim programları, farklı ara sınavlar, farklı yılsonu genel sınavları ve farklı muafiyet sınavları hazırlanabilir ve uygulanabilir. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü yapılabilir. Bunlardan;

a) Muafiyet sınavı; yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa ilk kez kaydını yaptırmış olan öğrenciler için uygulanır ve ilgili yabancı dilde yeni ders yılı başında yapılır. Ayrıca, hazırlık sınıflarının yılsonu, genel ve bütünleme sınavlarında başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri de ilk açılacak muafiyet sınavına alınırlar. Ayrıca;

1) Muafiyet sınavını başaran öğrenciler, doğrudan Üniversiteye girişte kaydoldukları eğitim-öğretim bölümüne/programına başlarlar.

2) Muafiyet sınavı, ilgili program doğrultusunda yazılı ve sözlü olmak üzere tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir.

3) Muafiyet sınavı, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır, başarı notu 70’tir.

4) Muafiyet sınavında her bir becerinin (okuma-anlama, yazma- dinleme-anlama, konuşma vb.) ve dil bilgisinin ortalamaya etkisi sınav komisyonu tarafından önerilir Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.

5) Muafiyet sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

b) Ara sınavlar: Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, her bir yabancı dil becerisi (okuma-anlama, yazma- dinleme-anlama, konuşma vb.) ve dil bilgisi için ayrı ayrı olacak şekilde, her eğitim-öğretim yarıyılı içinde ikiden az olmamak üzere yapılır. Hazırlık sınıflarının ara sınavları Yüksekokul tarafından oluşturulan komisyonca, eğitim-öğretim yılı başında belirlenen ve ilan edilen tarihlerde yapılır. Ayrıca, ara sınavlar dışında önceden tarih bildirilmeden kısa süreli sınavlar da yapılabilir. 7/10/2018 tarihli ve 30558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre Yüksekokul Müdürlüğüne yapılan başvurulara dayanılarak Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler için belirlenen ve ilan edilen tarihte mazeret sınavı yapılır.

c) Yılsonu genel sınavları: Bu sınava devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılır. Bu sınavlar eğitim-öğretim yılı sonunda her bir yabancı dil becerisi (okuma-anlama, yazma- dinleme-anlama, konuşma vb.) ve dil bilgisi için ayrı ayrı olacak şekilde yapılır.

ç) Bütünleme sınavları: Yılsonu genel sınavlarına, hakkı olup da katılmayan veya katılıp da başarısız olan öğrenciler bu sınavlara alınır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 20 – (1) Başarı notu; yılsonu genel veya bütünleme sınavı, yıl içi çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Başarı notu, ara sınav puan ortalamasının % 40’ı ve yılsonu genel/bütünleme sınavlarının puan ortalamasının % 60’ı alınarak hesaplanır. Ancak öğrencinin notunun hesaplanabilmesi için genel ya da bütünleme sınavlarında uygulanan her bir sınavdan 100 puan üzerinden en az 40 puan alması, başarılı sayılabilmesi için ise başarı notunun 70 olması şarttır.

(2) Çift yabancı dille eğitim yapılan hazırlık sınıflarında olup her iki dilden hazırlık eğitimi gören öğrenciler her bir yabancı dil için ilgili mevzuatta yer alan hükümleri sağlamalıdır. Herhangi bir dilden başarısız olan öğrenciler başarısız olduğu dil için hazırlık sınıfını tekrar eder, her iki dilden de başarısız olan öğrenciler iki dil için de hazırlık sınıfını tekrar eder.

(3) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların ortalaması alınarak belirlenir. Ortalama hesaplanırken her bir becerinin (okuma-anlama, yazma- dinleme-anlama, konuşma vb.) ve dil bilgisinin ortalamaya etkisi sınav komisyonu tarafından önerilir Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.

(4) Genel/bütünleme sınav puan ortalaması, öğrencinin genel/bütünleme sınavlarında almış olduğu puanların ortalaması alınarak belirlenir. Ortalama hesaplanırken her bir becerinin (okuma-anlama, yazma- dinleme-anlama, konuşma vb.) ve dil bilgisinin ortalamaya etkisi sınav komisyonu tarafından önerilir Yüksekokul Kurulunca belirlenir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarına itirazın, sınav sonuçlarının ilanından itibaren kanuni süre içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne yapılması gerekir. İlgili ders sorumlusunun görüşü alınarak yapılacak inceleme sonucu, maddi hata tespit edilirse, sınav notunda gerekli düzeltme yapılır.

Mazeretler

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin mazeretleri haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yüksekokul Müdürlüğüne yaptıkları başvurular, Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(2) Öğrenciler mazeretlerine ilişkin başvurularını, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde yapar. Bu süre geçtikten sonra yapılacak mazeret başvuruları işleme konulmaz.

(3) Öğrencilerin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için sağlık raporlarının, 3/2/1984 tarihli ve 18301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınması gerekir.

(4) Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 18/9/2017 tarihli ve 30184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik 2018 - 2019 akademik yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.