21 Kasım 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30602

YÖNETMELİK

Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE STRATEJİK ÇALIŞMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyetlerini, yönetim organlarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaç ve Faaliyetleri

Merkezin amaç ve faaliyetleri

MADDE 5 – (1) Merkezin amaç ve faaliyetleri şunlardır:

a) Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji bölümleri başta olmak üzere, tüm bölümlerinin toplumsal konularda yapacağı çalışmalara, araştırmalara, uygulamalara katkıda bulunmak,

b) Ülkenin dış politika, güvenlik, ekonomi, dış ticaret, sanayi, tarım gibi alanlarda stratejik önceliklerinin belirlenmesine katkıda bulunmak ve bu önceliklere yönelik uzun vadeli strateji geliştirilmesine katkıda bulunacak araştırmalar yürütmek,

c) Kapadokya bölgesinin temel sosyal, ekonomik, demografik, kültürel, eğitimsel ve toplumsal cinsiyete dair sorunlarının tespiti ile sorunların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek, anket, alan araştırması gibi çalışmalar yapmak,

ç) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin katkısıyla, bir yandan Türkiye’deki temel sosyal, ekonomik, siyasal sorunlar alanında, diğer yandan dünyadaki temel sorun ve çalışma alanlarıyla ilgili disiplinler arası araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası ortaklıklarla projeler hazırlamak; uluslararası sorunlara bölgesel odaklı eğilerek, yabancı dillerde de yapılacak yayınlarla, sorun alanlarına dair çalışmalar hazırlamak,

d) Üniversitenin öğrencilerine ve öğretim elemanlarına araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak; öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uluslararası alandaki sorunlara dair bilgilerini artırmak ve Kapadokya Üniversitesini ve ülkemizi temsilen uluslararası alanda yapılacak çalışmalarda yer almalarını sağlamak,

e) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Üniversite içerisinde, bölgemizde ve Türkiye’de eğitim çalışmaları düzenlemek, düzenlenen çalışmalara katılmak, sertifika programları yürütmek,

f) Faaliyet alanına giren konularda konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, kitap, dergi, broşür yayımlamak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Mütevelli Heyet tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine eğitmenlerden biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Mütevelli Heyet tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet kararı ve Rektörün onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili kararları almak.

ç) Merkezde ilgili birimlerce yapılacak bilimsel uygulamalarda Merkez Yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

d) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturarak, grupların konuları ve bunlarda görevlendirilecek elemanlarla ilgili kararlar almak.

e) Gerekli görüldüğü hallerde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler kurmak.

f) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanı veya Mütevelli Heyet Başkanının satın alma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun görülen ölçüde Müdüre devredilebilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.