20 Kasım 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30601

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yandal programlarına kayıt olabilmek için öğrencinin en az üçüncü yarıyıl öğrencisi olması ve akademik ortalamasının en az 2.75 olması gerekir.”

“(7) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 2.25 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin not durum çizelgesinde ve diploma ekinde yer alır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Çift anadal programında kayıtlı öğrencilerin anadalında yer alan ve iki program için de ortak olarak kabul edilen derslerin (genel kültür ve benzeri alan dışı dersler) AKTS kredileri toplamı dahil edilerek bulunan AKTS kredisinin her bir program için 240 olması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Notlandırma ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Başarı değerlendirmede Senato tarafından belirlenen esaslara göre bağıl değerlendirme sistemi veya mutlak değerlendirme sistemi esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Üniversitede dersler için alınan başarı puanlarına karşılık gelen başarı notları, başarı notu katsayısı ve bu başarı notlarının geçer not, koşullu geçer not ya da başarısız not olarak tanımlarında Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde aşağıdaki tablolar kullanılır:

 

Tablo 1. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı ve Sonrasında Pamukkale Üniversitesine Kayıt Olan Öğrenciler İçin Başarı Notu Tablosu

 

Başarı

Notu

Başarı

Puanı

Başarı

Notu Katsayı

Sonuç

A1

95-100

4.00

Geçer Not

A2

90-94

3.75

A3

85-89

3.50

B1

80-84

3.25

B2

75-79

3.00

B3

70-74

2.75

C1

65-69

2.50

C2

60-64

2.25

D1

55-59

2.00

Koşullu Geçer

D2

50-54

1.75

F1

0-49

0.00

Başarısız

F2

Devamsız

0.00

Tablo 2. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından Önce Pamukkale Üniversitesine Kayıt Olup Programından Ders Alan Öğrenciler İçin Başarı Notu Tablosu

Başarı

Notu

Başarı

Puanı

Başarı

Notu Katsayı

Sonuç

A1

90 – 100

4.00

Geçer Not

A2

80 – 89

3.70

B1

75 – 79

3.30

B2

70 – 74

3.00

C1

65 – 69

2.70

C2

60 – 64

2.30

D1

55 – 59

1.70

Koşullu Geçer

D2

50 – 54

1.00

E

40 – 49

0.50

Başarısız

F1

0 – 39

0.00

F2

Devamsız

0.00

 

”

 

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Başka bir üniversitede alınan bir dersin Üniversitede bir derse eşdeğer/muaf sayılması durumunda, ilgili üniversitede alınan not Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde 32 nci maddedeki başarı notlarına dönüştürülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Tüm derslerden geçer not ya da koşullu geçer not almış, ancak akademik ortalaması mezuniyet için gerekli not ortalamasının altında olan öğrenciler, mezuniyet için gerekli ortalamayı elde edinceye kadar koşullu geçer notla geçtikleri derslerden kendi seçecekleri sayıda dersi/dersleri tekrar almak zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “c) 32 nci maddede yer alan Tablo 1’e göre değerlendirilen öğrenciler için en az 2.25, Tablo 2’ye göre değerlendirilen öğrenciler için en az 2.30 akademik ortalamaya sahip olmak,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Akademik ortalaması 3.50’den 3.75’e kadar olanlar onur öğrencisi, 3.75 ve üzerinde olanlar yüksek onur öğrencisi sıfatlarıyla mezun olur, bu durum öğrencinin not durum çizelgelerinde gösterilir ve belge verilir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2013

28742

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/7/2014

29066

2-

15/9/2014

29120

3-

19/5/2015

29360

4-

9/7/2015

29411

5-

10/12/2015

29558

6-

20/3/2016

29659

7-

14/8/2016

29801

8-

22/11/2016

29896

9-

3/1/2017

29937

10-

13/2/2017

29978

11-

15/4/2018

30392

12-

4/6/2018

30441

13-

27/9/2018

30548