19 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30600

YÖNETMELİK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarının görevlerine, yapacağı faaliyetlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline yönelik hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çocuk: 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Koordinatör: Gerçekleştirilen etkinliklerin dahil olduğu bilimsel, sosyal, sportif ve kültürel alanlardan sorumlu öğretim elemanını,

ç) Merkez: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkez Müdürünü,

e) Müdür yardımcısı: Merkez müdür yardımcılarını,

f) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, hedef kitleye yönelik, eğitim-öğretim ve çeşitli bilimsel faaliyetlerde bulunarak öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, sosyal ve bedensel olarak çok yönlü gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla hedef kitleye farklı konularda eğitim programları, seminerler, bilimsel etkinlikler, doğa-kültürel geziler, sergiler ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri ile benzeri etkinlikler düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kahramanmaraş ve çevre illerdeki eğitim çağındaki çocuklara bilimi, okulu, toplumu, insanları ve araştırmayı sevdirecek her türlü eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek.

b) Hedef kitlenin eğitimine yönelik bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında etkinlikler düzenlemek.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk eğitimi konusunda yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak.

ç) Hedef kitledeki özellikle dezavantajlı bireyleri merkezin eğitiminden yararlandırmak.

d) Faaliyet alanlarına giren konularda konferanslar, sempozyumlar, seminerler ve benzeri çalışmalar düzenlemek.

e) Öğrencilerin problem çözme, düşünme, karar verme ve üretme becerilerini geliştirmelerini desteklemek.

f) Hedef kitledeki üstün yetenekli çocukların belirlenmesine ve eğitilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

g) Hedef kitledeki bireylerin eğitimiyle ilgili akademisyenlerin, öğretmenlerin ve ilgili diğer kişilerin bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri eğitim faaliyetleri düzenlemek.

ğ) Hedef kitlenin eğitimine yönelik çalışmalarda bölgedeki diğer kurum ve kuruluşların olanaklarının Merkezin çalışmalarına katkı sağlamasına çalışmak.

h) Eğitici bilimsel dergi, afiş, bülten, broşür ve kitap hazırlamak.

ı) Eğitimin etkilerinin belirlenmesi amacıyla araştırmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkezin müdürü ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin alan eğitimi üzerinde uzmanlaşmış öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Merkezin faaliyet alanlarında çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar.

(4) Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından birisini vekil tayin eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin, bu Yönetmelikte belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmaların düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin ihtiyaç duyduğu hususlarda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde Müdürlüğe vekalet etmek.

b) Merkezin her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim ve öğrenci işlerini yürütmek.

ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

d) Gerekli resmi evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklanmasını sağlamak.

e) Müdür yardımcısı, çalışmalarından Müdüre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında; bir müdür yardımcısı, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin alan eğitiminde en az doktora düzeyinde uzmanlık derecesine sahip öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen üç üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine iki ya da üç ayda bir ve gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını belirlemek.

c) Yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Merkezin bütçesini yapmak, her türlü harcamaya karar vermek.

d) Merkezin çalışmalarının değişik kurum ve kuruluşlarca desteklenmesi amacı ile kararlar almak.

e) Merkezin programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru usulleri, öğrenci kabulü, katılım ücreti, ücretsiz kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi gibi konularda kararlar almak.

f) Merkeze bağlı olarak kurulacak bilimsel araştırma birimi ile akademisyenlerinin Merkezin araştırma imkanlarını kullanmaları hususunda çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

g) Müdürün önereceği diğer hususları karara bağlamak.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Üniversite personelinin çocuklarının Merkezin faaliyetlerinden yararlanması hususunda da karar alabilir.

(4) Merkez Yönetim Kurulu karar alırken, Merkez Danışma Kurulundan gelen görüş, öneri ve tespitleri de değerlendirerek karar alır.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Merkez Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan, uzmanlık ve deneyimlerinden yararlanılabilecek akademisyenler ile kamu ve özel sektörde çalışan şahıslar arasından Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen en fazla yirmi beş üyeden oluşur.

(2) Merkez Danışma Kurulu her yıl Müdürün çağrısı ile belirlenen gündemi görüşmek üzere en az iki kez toplanır. Merkez Danışma Kurulunun toplanmasında ve karar almasında salt çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

(4) Müdür, Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ve Koordinatörler Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatörler ve görevleri

MADDE 13 – (1) Koordinatör; Üniversitede görevli akademik personel arasından, halk oyunları, çeşitli spor dalları, fen bilimleri, tiyatro, şiir, müzik, görsel sanatlar, fotoğraf, sosyal bilimler, yöresel sanatlar, güzel konuşma ve yazma, kitap okuma, çevre eğitimi, trafik eğitimi ve diğer hususlarda Merkez Danışma Kurulundan, Üniversitenin öğretim elemanlarından, kurum dışından gelen program, araştırma, gezi ve incelemeler ile benzeri etkinlikleri gerçekleştirir.

(2) Koordinatörler, açılması kararlaştırılan programlarda gerçekleştirilecek eğitim–öğretim ve uygulama faaliyetlerinin yönetilmesinde görev yapmak üzere Müdür tarafından görevlendirilir. Müdür gerektiğinde koordinatörü değiştirebilir. Koordinatör çalışmalarında Müdüre karşı sorumludur.

(3) Koordinatörün görevi; Merkez Danışma Kurulu tarafından önerilen ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak çocukların Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği ölçütlere göre seçimini gerçekleştirmek, etkinlikleri ve akademik takvimi hazırlamak, programın eğitmenlerini ve programda görev alan akademik ve idari personelin görev dağılımlarını belirlemek; program süresince katılımcıların sağlık ve güvenlik içinde program etkinliklerinde yer almaları için gerekli önlemleri almak, programa ilişkin çalışmalar yapmak, programın içeriğini ve aşamalarını hedef kitlenin düzeyine uygun olacak şekilde oluşturmak, programın yürütülmesi sürecinde meydana gelen ve programın genel gidişatına etki edebilecek durumlar hakkında Müdürü bilgilendirmek ve sorumlu olduğu programı yürütmektir. Koordinatör, Merkez Yönetim Kurulunca açılması onaylanan programları Müdürün onayından sonra uygular.

(4) Merkez; fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar, spor, dil ve edebiyat alan koordinatörlükleri ile faaliyetlerine başlar.

(5) Bunlardan başka hangi alanlarda koordinatörlüklerin kurulacağına, Merkez Danışma Kurulunun önerisi ve Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Merkezin gelir kaynakları

MADDE 16 – (1) Merkezin gelir kaynakları; Üniversiteden ayrılacak ödenekten, çalışmalara katılacak ve/veya çalışmaları destekleyecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve kişilerin her türlü yardımı, bağışı ve eğitim faaliyetlerinden yararlanacaklardan alınacak katılım ücreti ile diğer gelirlerden oluşur.

Merkezin faaliyetlerini tamamlayanlara verilecek belge

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından açılan programlara katılan çocuk ve gençlere, Rektör ve Merkez Müdürünün onayını taşıyan bir katılım belgesi verilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.