19 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30600

YÖNETMELİK

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÇİFTÇİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,  Iğdır Üniversitesi Çiftçi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Çiftçi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (IĞÇEM): Iğdır Üniversitesi Çiftçi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Iğdır Üniversitesi Çiftçi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Iğdır Üniversitesi Çiftçi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bölgede bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirmek için tarımsal faaliyet yapan üreticiler ve çiftçilere teknik danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek.

b) İyi tarım uygulamaları için belirli noktalarda örnek saha çalışmaları yürüterek öğrenciler için uygulama sahası ve öğretim üyeleri için hayvan ve bitki materyalleri oluşturmak.

c) Bölgeye tarım ve hayvancılıkla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet götüren paydaşlar ile birlikte üretim-pazarlama zinciri boyunca gözlenen aksaklık, hata ve problemleri belirlemek ve teknik, bilimsel ve idari çözümler sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Seminer, çalıştay, panel, konferans, köy toplantıları ve uygulamalı eğitim kursları düzenlemek.

b) Bölge iklimine uygun ekonomik değer oluşturan bitki ve hayvan türleri için küçük ölçeklerde adaptasyon çalışmaları yürütmek.

c) Bölge yerli gen kaynaklarının (bitki/hayvan) tespit edilip muhafazası için çalışmalar yürütmek.

ç) Üretim ve kapasite artırımına uygun çiftçilere bilimsel danışmanlık hizmeti vermek ve örnek çiftçi sayısını artırmak.

d) Ham ve/veya işlenmiş ürünlerin muhafaza, taşınma ve pazarlanmasında, üreticilerin örgütlenmesinde teknik danışmanlık hizmeti vermek.

e) Üreticiler ve çiftçilere kitap, broşür, film, slayt ve afişler yolu ile tarımsal yayım ve haberleşme yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür en fazla iki dönem için yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri arasından bir kişi 3 yıllık süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Müdür geçici olarak görevden ayrıldığında yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür Rektör tarafından aynı usul ile görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı, Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı, Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesinden üç öğretim üyesi ve Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı olmak üzere sekiz kişiden oluşur. Müdür Yardımcısı ve Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesinden üç öğretim üyesi Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün değişmesi ya da görevinden ayrılması ile Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulundaki öğretim üyelerinin görev süreleri de sona erer. Görev süresi sona eren ya da süresi dolmadan ayrılan bir üyenin yerine, Merkez Müdürü tarafından önerilen aday Rektör tarafından aynı usul ile görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yürütme organını temsil etmek.

b) Müdür tarafından sunulan faaliyet programı ile ilgili teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

c) Merkezin çalışmalarının yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İta amiri

MADDE 10 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür.

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.