19 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30600

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL BLOKZİNCİR TEKNOLOJİLERİ VE

İNOVASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Blokzincir Teknolojisi alanında, ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim, dokümantasyon ve veri çalışmaları yapmak, Türkiye ve dünyada Blokzincir Teknolojisi uygulamalarını araştırmak, politika önerileri geliştirmek, talep edilmesi halinde ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak ve onlarla işbirliği içerisinde çalışmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayınlar yapmak,

b) Ulusal ve yabancı akademik kuruluşlar ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim programları oluşturmak ve yürütmek,

c) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak,

ç) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve benzeri etkinlikler yapmak veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak,

d) Kamuoyunu bilgilendirici görsel veya işitsel materyal hazırlamak ve yayınlamak, bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak,

e) Yurt içinde ve yurt dışında aynı konularda çalışan bilimsel kuruluşlar ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek,

f) Üniversite olanaklarından yararlanarak veri tabanları hazırlamak,

g) Üniversitedeki öğrencileri, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek,

ğ) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları oluşturmak,

h) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kamu kuruluşlarına ve özel kurum ve kuruluşlara ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,

ı) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,

i) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde yayınlar yapmak,

j) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak,

k) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin çalışanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Rektör tarafından gerekli görülmesi halinde görevden alınabilir. Müdür Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin çalışanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, Merkezin idari işlerini yönetmek.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen program ve raporları Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçerek, konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması girişimlerinde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek altı aday arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek iki aday arasından Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Süresi dolmasa bile Rektörün teklifi ile Yönetim Kurulu Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile yenilenebilir.

(4) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere olmak üzere, Müdürün daveti üzerine ve Müdür tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sonrasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.

(5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla (en az üç üye ile) toplanır ve kararlar da salt çoğunluğuyla alınır.

(6) Yönetim Kurulu raportörlüğü; Müdür, Müdür Yardımcısı veya Müdürün görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlar çerçevesinde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen konulara ilişkin kararlar almak.

b) Merkez faaliyetleri ile ilgili esaslar ile plan ve programları karara bağlamak.

c) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu kabul etmek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin faaliyetlerini değerlendirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından seçilen, sekiz üye ve Müdür olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olmak üzere Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini, Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

(2) Danışma Kurulunun merkez faaliyet sorumluluğu yoktur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.