19 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30600

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Atatürk Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Atatürk Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Atatürk Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Atatürk Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Atatürk Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası düzeyde akademik araştırmalar ve endüstriyel araştırma-geliştirme inovasyon faaliyetlerini destekleyen yüksek başarımlı bilgi teknolojileri hizmetleri sunmak ve bu alanda Türkiye’de bir sinerji merkezi olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yüksek başarımlı hesaplama, veri depolama ve veri işleme sistemleri planlamak, temin etmek ve işletmek, bu sistemleri ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmacıların ve kurumların kullanımına sunmak.

b) Benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde ortaklıklar oluşturarak yüksek başarımlı bilgi teknolojilerinin ulusal ve uluslararası düzeyde etkin kullanımını kolaylaştıracak servis, destek, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, bu amaçla gerekli altyapıları kurmak.

c) Türkiye’deki kamu kurumlarının ve özel kurumların yüksek başarımlı bilgi teknolojilerini etkin kullanmalarını kolaylaştıracak faaliyetlere danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak.

ç) Türkiye’yi ve Üniversiteyi uluslararası kuruluşlarda, ortaklıklarda ve projelerde temsil etmek, uluslararası yüksek başarımlı bilgi teknolojileri altyapılarının parçası olarak çalışacak donanım ve yazılım altyapılarını oluşturmak ve bütünleştirmek.

d) Türkiye’deki yüksek başarımlı bilgi teknolojilerinin çok disiplinli/disiplinler arası uygulamaları için bir sinerji merkezi görevi üstlenmek.

e) Yüksek başarımlı bilgi teknolojilerinin bilimsel araştırmalarda etkin kullanılabilmesi için gerekli servis altyapısını oluşturmak, insan gücünü yetiştirmek ve bu teknolojileri kullanabilecek araştırmacı sayısını arttırmak amacı ile planlama yapmak, eğitimler, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve paneller düzenlemek ve kamuoyunu bilinçlendirmek.

f) Hesaplamalı bilim, mühendislik, sanat ve tıp alanlarında akademik camiayı, kamuyu ve endüstriyel araştırma geliştirme sektörünü ve kamuoyunu bilinçlendirmek ve bu alanda farkındalık yaratmak.

g) Üniversitede yüksek başarımlı hesaplama farkındalığı oluşturmak amacıyla akademik birimler bünyesinde bilgilendirici toplantılar düzenlemek.

ğ) Sosyal ve kültürel organizasyonlara (ulusal ve/veya uluslararası) ön ayak olarak disiplinler arası bilimsel araştırmalar için akademisyenleri bir araya getirmek.

h) Merkez bünyesinde yürütülen araştırmaları içselleştirmek ve kayıt altına almak için gerekli organizasyon şemasını oluşturmak.

ı) Merkezin çalışma ve uygulama alanlarına ait takım çalışma grupları veya birimler oluşturmak.

i) Dünyanın önde gelen yüksek başarımlı hesaplama merkezlerinin faaliyetlerini yakından takip etmek ve belirli aralıklarla araştırma/eğitim temelli karşılıklı ziyaretler organize etmek.

j) Üniversitenin ilgili alandaki lisans ve lisansüstü çalışmalarına destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılan, görevden alınan veya Üniversite dışında üç aydan fazla görevlendirilen Merkez Müdürünün yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Merkez Müdürü, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından bir kişi Merkez müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürü görevden kısa süreli ayrılmalarında yardımcısını, yardımcısının olmadığı durumlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkez ve bağlı birimler ile personelin düzenli çalışmasını sağlamak.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.

f) Merkez birimlerinin genel gözetim ve denetim görevlerini yürütmek, gerekli gördüğü hallerde Merkez Yönetim Kuruluna bilgi vererek birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

g) Yurt içinde ve/veya yurt dışında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten diğer ilgili kurumlarla ve kuruluşlarla işbirlikleri organize etmek.

ğ) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek araştırma ve uygulama projelerinin yürütücülerini ve araştırmacılarını belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

h) Her yeni yılın ilk çeyreğinde Merkezin bir önceki yıla ait çalışmalarını kapsayan yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programı taslağını hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

ı) Merkezin gelişmesi ile ilgili öncelikleri belirlemek ve bir sonraki yıla ait bütçe planlamasını yapmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanında deneyimli üç öğretim üyesi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Söz konusu bu üç üye Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürü tarafından belirlenir ve Rektör onayı sonrasında üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya Üniversite dışında üç aydan daha fazla görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla ayda en az bir defa toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Merkez Yönetim Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektöre gönderilir.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürünün başkanlığında ayda en az bir defa toplanarak Merkezin etkinlikleri ve yönetimiyle ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin teknik ve idari kadrolarının tespiti ve tayini ile ilgili konularda Merkez Müdürünce hazırlanan önerileri incelemek ve Rektöre teklif etmek.

c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan ve Merkez Yönetim Kurulunun uygun gördüğü faaliyet raporunu ve çalışma programını Senatoya sunmak.

ç) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yerine getirmek.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğretim üyelerinden ve istekleri halinde konuyla ilgili diğer üniversite, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. Merkez Danışma Kurulu en fazla üç üyeden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevi; yılda en az iki kez toplanarak, Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklamak, bu görüşlerin tartışılmasını sağlamak ve yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez çalışma ve uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma ve uygulama birimleri ile laboratuvar, atölye ve benzeri alt birimleri, Merkez Müdürünün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu görüşüyle Rektör tarafından oluşturulur.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Taşınır mallar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü taşınır mal Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin ilgili birimlerinin kullanımına sunulur.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, gerektiğinde bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.