17 Kasım 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30598

YÖNETMELİK

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen programlara müracaat edecek öğrencilerin kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen programlara müracaat edecek öğrencilerin kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) ALES eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GRE ve GMAT sınavlarını,

d) Azami süre: Yabancı dil ve bilimsel hazırlık programları için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programları için altı yarıyılı, doktora programları için on iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programları için en çok üç yarıyılı, lisans sonrası doktora programları için on dört yarıyılı,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

f) EABD: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan ana bilim dalını,

g) EABDB: Enstitüye bağlı ana bilim dalı başkanlığını,

ğ) EABDK: Enstitü ana bilim dalı kurulu bilim dalı başkanlarından oluşan enstitü ana bilim dalı kurulunu,

h) Enstitü: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

ı) Enstitü Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulunu,

i) Enstitü yönetim kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

j) İkinci tez danışmanı: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanını,

k) İntihal: Lisansüstü tez çalışmasında öğrencinin başka kişi ya da kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanmasını,

l) Lisansüstü programı: Yüksek lisans ve Doktora programlarını,

m) Öğretim üyesi: Doktor Öğretim Üyesi ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,

n) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,

ö) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve yeterlik tezini,

p) TİK: Doktora Tez İzleme Komitesini,

r) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

s) Yerel kredi: Bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar/klinik saatinin yarısının toplamını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan programlar hariç eğitim-öğretim dili Türkçedir.

(2) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması, tezlerin yazılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla enstitünün önerisi doğrultusunda Senato kararıyla düzenlenir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere, her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir.

Lisansüstü eğitim

MADDE 7 – (1) Bir lisansüstü programı Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre ilgili EABD tarafından hazırlanır, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Bir lisansüstü programın müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımından oluşur.

(3) Bir lisansüstü programın adı ve eğitim-öğretim süresine ilişkin değişiklikler, ilgili EABD tarafından hazırlanır, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yapılır.

(4) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri, ilgili EABD tarafından hazırlanır; enstitü kurulu tarafından onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde EABD bütünlüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin değişik alanlarda da uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.

(6) Lisansüstü programlarda ders veren öğretim üyesi değişikliği, haftalık ders program oluşturma ve değişiklik işlemleri EABDB’nın önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

Ulusal ve uluslararası ortak lisansüstü programı

MADDE 8 – (1) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ulusal/uluslararası ortak lisansüstü programları açılabilir.

(2) Bu programlarda eğitim-öğretim ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Değişim öğrencileri

MADDE 9 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ve Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABDB onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından kabul edilen yönerge ile belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin saydırma işlemlerinde, saydırılan dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(2) Özel öğrenci EABDB ile görüşüp ders seçimi yapmak için talep dilekçesi doldurur. Ders kaydı Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Enstitü öğrenci işleri tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 11 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretimde, hangi programlara öğrenci alınacağı ve kontenjanları, her yarıyılın başlamasından beş hafta öncesine kadar, ilgili EABDK önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenerek enstitüce ilan edilir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu, kabulü ve hangi alanlardan başvuru yapılacağı, Enstitü Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır.

(2) Lisansüstü programlara başvuru, Enstitü Müdürlüğünün belirlemiş olduğu süreler içinde Enstitü Müdürlüğüne yapılır.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen tüm şartları sağlaması gerekir.

(4) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. E-Devlet üzerinden alınan belgeler başvurularda kabul edilebilir. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle başvuru yapmış olanların tespiti halinde başvuru işlemleri iptal edilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar enstitü kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında ya da EABD’de aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı tamamlamış ve almış olduğu derslerin tamamını başarmış olan öğrenci, aynı EABD’de aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvuru kabulleri, enstitü tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan kurallar doğrultusunda yapılır.

(2) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası enstitüden istenir ve intibak işlemleri yapılır.

(3) AKTS’ye dâhil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(4) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin ayrıldığı programda geçirdikleri süreler azami süresine dâhil edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, mevcut ders programı dikkate alınarak ilgili EABDK önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Bu dersler, ilgili tezli yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve yüksek lisans öğrenim not ortalamasına dâhil edilmez.

(3) Öğrenci, bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerin yanı sıra ilgili lisansüstü programı derslerini de danışmanının onayı ile 15 AKTS kredisine kadar alabilir. Bu fıkra kapsamında alınan dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş olduğu lisansüstü program derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.

(4) Bilimsel hazırlık ile ilgili derslere devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için öğrencinin tabi olduğu bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen başarılı harf notunu alması koşulu aranır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Kayıt Yenileme ve Dersler

Lisansüstü programlarına kayıt

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, akademik takvimde belirtilen tarihlerde enstitü tarafından yapılır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(3) Kayıt işlemlerini tamamlayan ve kayıt onayı gerçekleşen öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri yapılarak öğrenci belgesi verilir.

(4) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kayıt yenileme

MADDE 17 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıtlarını danışman onayını alarak yenilemekle yükümlüdür. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi.

b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması.

c) Öğrenci, kendi bilgi sisteminden ders seçimini yapar ve kaydını kesinleştirir. Danışman, sisteminde onay bekleyen öğrencilerin seçtiği dersleri kontrol eder, yönetmeliğe ve program müfredatına göre öğrencinin seçmediği dersler varsa ilave ederek ya da gerekli ders seçim hatalarını düzelterek ders kaydını onaylar.

(3) Yarıyıl kaydını kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil tarihlerinde ders ekle-sil yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(4) Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek süre alan öğrenciler, ek sürelerde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(5) Öğrencinin ders yükü bir yarıyılda bilimsel hazırlık programında alınan dersler dâhil olmak üzere en fazla 30 AKTS kredisidir. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu dersler için AKTS üst sınırı uygulanmaz. Ancak, öğrencinin ders yükü, başarısız olduğu ya da ilk defa alınacak dersler için en fazla 15 AKTS kredisi arttırılabilir.

(6) Mazereti nedeniyle ilgili yarıyılda ders kaydı yaptırmamış öğrenciler mazeretlerini belgelemek kaydıyla ilgili EABDB’na en geç o yarıyılın ders ekle-sil süresinin ilk üç iş günü içerisinde başvurur. Mazereti enstitü yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt şartlarını sağlamış olan öğrenci kaydını yenileyebilir. Kayıtsız duruma düşen öğrenciler kayıt hakkı olduğu sürece daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir.

(7) İlgili yarıyılda ders kaydı yaptırmayıp kayıtsız duruma düşen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süreler azami süreden sayılır.

(8) Öğrenci aynı anda ön lisans, lisans programlarına da kayıtlı ise, danışmanın onayı ile bir yarıyılda kayıtlı olduğu programlardan en fazla toplam 60 AKTS kredilik ders alabilir.

(9) Enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından öğrenci ders seçimini yapar, danışmanı atanıncaya kadar ana bilim dalı başkanı, danışmanı atandığında danışmanı tarafından ders kayıt onayını gerçekleştirir. Açılmayan dersler için ekle-sil süresi içerisinde danışman oluru ile ekle-sil işlemi yapılır ve tekrar ana bilim dalı başkanı veya danışmanı tarafından kayıt onayı yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 18 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile lisansüstü program öncesi uygulanan bilimsel hazırlık programı, yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri de katkı payını/öğrenim ücretini ilgili programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ekle-sil döneminden sonra iade edilmez.

Ders saydırma/intibak

MADDE 19 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.

(2) İntibakta;

a) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde daha önce alınan lisansüstü derslerin veya faaliyetlerin/uygulamaların,

b) Yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans derslerinin ve yüksek lisansa yönelik diğer faaliyetlerin/uygulamaların intibakı yapılır.

(3) Enstitüye kayıt olmadan önce alınan lisansüstü derslerden en fazla 30 AKTS kredilik ders saydırma işlemi, ilgili EABD önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından yapılabilir.

(4) Yatay geçiş yapan öğrenciler enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği kadar ders saydırabilir.

(5) İntibak, EABDK ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.

(6) Ders saydırma talebinde bulunacak öğrencilerin, kayıt tarihini izleyen on beş gün içinde transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili EABDB’na başvurmaları gerekir. EABD Kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, başarılı olunan derslerden uygun görülen ders sayısı kadar öğrencinin zorunlu ders kredisi yerine sayılabilir.

(7) İntibak ettirilen derslerin not dönüşümlerinde ilgili üniversite not durum belgesinde bulunan harf notu dikkate alınır. Harf notunun bu Yönetmeliğin not değerlendirme cetvelinde bulunmaması durumunda ilgili cetvelin sayısal puan karşılığı veya kat sayı karşılığına denk gelen harf notu dikkate alınır ve AGNO hesabına katılır.

Danışmanlar

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan her öğrenci için, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar EABDK’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından tez danışmanı atanır. Danışmanı atanıncaya kadar ilgili EABD başkanı, danışmanlık görevini yürütür. Altı aydan fazla süren yurtdışı görevlendirmesi bulunan öğretim üyesinin yürüttüğü tez danışmanlıkları sona erer. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(2) Bir öğrencinin danışmanı, öğrenci veya danışmanın yazılı talepleri üzerine, EABDB’nin görüşüne dayanılarak enstitü yönetim kurulu ile değiştirilebilir. Ayrıca danışmanlık hizmetlerini yerine getirmeyen, kurumdan ayrılıp görevlendirme oluru alınamayan danışman öğretim üyelerinin, enstitü yönetim kurulu tarafından danışmanlığı sona erdirilir ve EABDB’nin görüşüne dayanılarak enstitü yönetim kurulu ile değiştirilir.

(3) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, danışman atandıktan sonra uzmanlık alan derslerinden birini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Dersler, derslerin açılması ve sorumluları

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. EABDB zorunlu dersler dönem bazında toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla müfredat programını belirler. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir. Zorunlu dersler, müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise, sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, AKTS kredisi, yerel kredi değeri, niteliği, sorumlu öğretim üyeleri ilgili EABDK’nin önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından kararlaştırılıp Senato tarafından onaylanır. EABDB’ce hazırlanan ders programları ve program ve öğretim üyesi değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(3) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. AKTS kredi değeri ise yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi dâhilinde öğrenci iş yüküne göre ilgili EABDB’nin önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile belirlenir.

(4) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi ve tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere yerel kredi değeri verilmez.

(5) Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler hariç, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi ders döneminde almak zorundadır.

Derslere devam

MADDE 22 – (1) Öğrenci her yarıyıl teorik derslerin %70’ine, uygulamaların %80’ine devam etmek zorundadır. Derslere devam, dersi yöneten ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilip değerlendirilir.

(2) Üniversiteyi temsil etmek üzere spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Birinci dereceden yakınını kaybetme veya sağlık sorunları gibi haklı ve geçerli nedenlerle derse devam edemeyen öğrencilerin devam edemedikleri süreler, uygun belge ile belgelendirmek ve toplamda 3 haftayı geçmemek kaydı ile devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(4) Devamsızlık dışındaki başarısız olunan bir dersin tekrarında devam şartı aranıp aranmayacağı enstitü kurul kararı ile belirlenir. Ancak başarısız olunan dersin yerine yeni bir ders alınması durumunda devam şartı aranır.

(5) Uzaktan lisansüstü eğitim programlarında ders ve uygulamalara devamla ilgili hususlar EABDB’nin önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Kayıt dondurma

MADDE 23 – (1) Öğrencinin kayıt dondurma talebi, gerekçeli bir dilekçe ve belgeleriyle birlikte, enstitü müdürlüğüne yapılır. Kayıt dondurma talepleri, Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve alınan karar, ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(2) Kayıt dondurma isteklerinin değerlendirmeye alınması için, kayıt dondurulma talep edilen döneme öğrencinin kayıt yaptırmış olması ve derslerin başladığı günden itibaren ilk dört hafta içinde kayıt dondurmak için başvuruda bulunulması gerekir. Belgelendirilebilen ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) Sağlık sebebiyle kayıt dondurma başvurusunda bulunacak öğrencilerin herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporunun, en az yirmi iki öğretim gününü kapsaması gerekir.

(4) Öğrenciler, her defasında en fazla bir yarıyıl olmak üzere; toplam dört yarıyıla kadar kayıt dondurma başvurusu yapabilir.

(5) Ancak, sürekli sağlık sorunları olduğunu herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporu ile belgeleyenler, bu süre kısıtlaması dışındadır.

(6) Kayıt donduran öğrenciler, derslere devam edemez ve kayıt dondurdukları süreler öğretim süresinden sayılmaz.

(7) Kayıt dondurma işlemi gerçekleşen öğrencinin ilgili dönemdeki tüm dersleri için İZ notu verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar ve başarı ölçme araçları

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak olan ara sınav, kısa sınavlar ile kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavları/yarıyıl sonu çalışmaları ile ölçülür.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavları Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu mazeret sınavları günleri içerisinde yapılır.

Sınav sonuçlarının bildirilmesi ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 25 – (1) Bir dersin sınav sonuçları ve sınav evrakları ile yarıyıl değerlendirme sonuçları ilgili öğretim elemanı tarafından EABD başkanına onaylatılarak kanuni saklama süresi boyunca EABDB’ce muhafaza edilir.

(2) Öğrenciler, lisansüstü derslerde alınan notlara ilişkin itirazlarını, notların ilanından itibaren ilk beş iş günü içinde ilgili EABDB’ye yaparlar. İtiraz, dersi veren öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Maddi hata tespit edilmesi halinde, not düzeltilmesi enstitü yönetim kurulu onayıyla yapılır.

(3) Öğretim üyelerince yapılacak not düzeltme başvuruları ilgili yarıyıl sonuna kadar yapılır. Geçmiş yarıyıla dönük herhangi bir not düzeltme işlemi yapılamaz.

Mazeret sınavları

MADDE 26 – (1) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, enstitü yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenlerle mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları akademik takvim çerçevesinde yapılır.

(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren, ancak Üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Mazeretle ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde bizzat veya faks ile yazılı olarak enstitü müdürlüğüne yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Ancak, sağlık raporlarında bu süre, raporun veriliş tarihinden itibaren başlar.

(4) Mazereti, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrencinin sınav sonuçları geçersiz kabul edilir.

(5) Geçerli mazereti nedeniyle tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için, beş iş günü içinde mazeretlerini enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Başarının değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav veya dönem içi çalışmalarından oluşan dönem içi not ortalamasının %40’ına, final veya bütünleme sınav notunun % 60'ının ilavesiyle hesaplanır. Dönem içi not ortalamasıyla, başarı notunun hesabında kesirli not en yakın tam sayıya tamamlanır.

(2) Bir öğrenciye, bilimsel hazırlık ve lisansüstü programda aldığı her ders için dersi yürüten öğretim elemanı tarafından 100 tam puan üzerinden aşağıda karşılığı belirtilen başarı notlarından birisi verilir:

Not değerlendirme cetveli

Sayısal puan       Başarı notu       Katsayı         Yüksek Lisans        Doktora Yeterlik

90-100                AA                   4,00              Başarılı                    Başarılı

85-89                  BA                   3,50              Başarılı                    Başarılı

75-84                  BB                    3,00              Başarılı                    Başarılı

70-74                  CB                    2,50              Başarılı                    Şartlı Başarılı

65-69                  CC                    2,00              Şartlı Başarılı           Başarısız

00-64                  FF                    0,00              Başarısız                  Başarısız

(3) Şartlı başarılı değerlendirmeleri, AGNO yüksek lisansta 2,50, doktorada 3,00 ve üstü olması halinde başarılı sayılır. Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki harf başarı notları kullanılır:

a) DZ notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında YZ veya FF notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder ve bu dersten devam şartı aranır.

b) İZ notu, kayıt dondurduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait şartları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. AGNO hesabına katılmaz.

c) YT notu, not ortalamasına katılmayan seminer, uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik, doktora tez önerisi, tez çalışması veya dönem projesi gibi derslerden başarılı olan öğrenciye verilir.

ç) YZ notu, not ortalamasına katılmayan seminer, uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik, doktora tez önerisi, tez çalışması veya dönem projesi gibi derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

d) GM notu, öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavlarda GM notu alan öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse GM notu sayısal nota dönüştürülür. Yarıyıl içi mazeret sınavına girmezse, GM notu sıfıra (0) dönüştürülür.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 28 – (1) AGNO ve dönem sonu not ortalaması; öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her dersten alınan başarı notunun katsayısı ile o dersin AKTS kredi değeri çarpımları toplamının derslerin AKTS kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında AGNO elde edilir. Bir ders yerine başka bir ders tekrar edildiğinde sadece en son alınan dersin notu, genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları, virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders tekrarı

MADDE 29 – (1) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar eder. Şartlı başarılı notların başarılı sayılabilmesi için, AGNO’nun yüksek lisansta en az 2,50, doktora için ise en az 3,00 olması gerekir. Aksi halde şartlı başarılı dersler tekrar edilir.

(2) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için; AGNO’nun yüksek lisansta en az 2,50, doktorada ise en az 3,00 olması gerekir. Genel not ortalaması bu ortalamaların altında olan öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için şartlı başarılı derslerini tekrar edebilir. Ancak, danışmanın önerisi ve EABDB onayı ile bir dersin yerine başka bir ders alabilir. Ders eşleştirmeleri danışman tarafından yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans tezi olarak bir akademik ürün haline getirme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Süre

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2,50 genel not ortalamasını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders yükü ve başarı

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dâhil en az sekiz ders ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık Alan, Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak YT ve YZ notu ile değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programında bir eğitim-öğretim yarıyılında en fazla 30 AKTS kredisi alınabilir.

(2) Öğrenci, yarıyıl sonuna kadar çalışmaları ile ilgili raporu dersi yürüten öğretim üyesine sunar ve tezini teslim edeceği dönemde, tez yönetimi ve uzmanlık alan dersinden YT notu almak zorundadır. Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından YT veya YZ olarak değerlendirilir. Dördüncü yarıyıl tamamlanmadan tez savunma başvurusu yapılamaz.

(3) Öğrenci danışmanın onayı, EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile aynı enstitünün farklı programlarından, diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi, 27 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Öğrenci hazırladığı Semineri yarıyıl sonuna kadar danışmanı dâhil üç öğretim üyesinden oluşan jüri önünde dinleyiciye açık olarak sunar. Jüri düzenlenen tutanak ile seminerin başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olduğuna karar verir. Sunum tarihinden itibaren EABD Başkanlığınca üç iş günü içinde tutanak ile birlikte seminer çıktısı enstitüye gönderilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlanması

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitülerin Senato tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tezli Yüksek Lisans programında derslerden başarı durumuna bakılmaksızın ikinci yarıyılını tamamlayan öğrenci, danışmanı ile belirlediği tez konusunu “Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Sistemine” giriş yaparak çıktı formunu danışmanına imzalatıp en geç üçüncü yarıyılın başlangıcına kadar Enstitü Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Tez konusunu bildirmeyen öğrenciler tez yönetimi dersine kayıt yaptıramaz.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. DeğerIendirmeler dinleyicilere kapalı olarak gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABDB’ce tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrencinin talepte bulunması halinde, aynı ana bilim dalı tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, dönem projesi ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 34 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğrenci; gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, enstitüce belirlenen kurallara göre yazılmış üç adetten az olmamak koşulu ile enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve elektronik haldeki kopyasını, tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eder. Ciltli tezlerin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet işlemleri, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı ve ciltlenmiş nüshasının Enstitüye teslim edilip Enstitü Yönetim Kurulunca alınan yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Mezuniyet tarihi, yönetim kurulu karar tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanma yeteneği kazandırmaktır.

Süre

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda derslerden, dönem projesinden başarısız olan ve genel not ortalaması 2,50’den az olan öğrenciler başarısız kabul edilerek öğrencinin ilişiği kesilir.

Ders yükü ve başarı

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(2) Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesini teslim edeceği dönemde dönem projesi dersinden YT notu almak zorundadır.

(3) Öğrenci, müfredat derslerinin en çok iki tanesini başka bir yükseköğretim kurumundan da alabilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi 27 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) Kredili dersleri ile dönem projesini başarı ile tamamlayıp ciltli en az iki kopyadan oluşan dönem projesini danışmanın onayı ile üçüncü yarıyıl sonunda enstitüye teslim eden öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edilir ve tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Ciltli dönem projesinin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Mezuniyet tarihi, projenin enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği tarihtir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 39 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 40 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve doktora seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara aynı ana bilim dalı tezsiz yüksek lisans programının gerekli kredi yükünü, dönem projesini tamamlayan ve 2,50 genel not ortalamasını sağlayan öğrencilerin talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Ders yükü ve başarı

MADDE 41 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders olmak üzere en az yedi ders, doktora semineri dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik ondört ders, seminer ve doktora semineri dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Yürütülen kredisiz dersler YT veya YZ olarak değerlendirilir. Öğrenci tezini teslim edeceği dönemde tez yönetimi ve uzmanlık alan dersinden YT notu almak zorundadır. Uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran ve programın asgari AKTS ders yükünü tamamlayan öğrenciler dönem sonuna kadar tez çalışma raporunu dersi yürüten öğretim üyesine teslim eder. Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programlarında EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile aynı enstitünün farklı programlarından, diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört doktora veya yüksek lisans dersi seçilebilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi 27 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Öğrenci hazırladığı doktora seminerini yarıyıl sonuna kadar danışmanı dâhil üç öğretim üyesinden oluşan jüri önünde dinleyiciye açık olarak sunar. Jüri düzenlenen tutanak ile doktora seminerinin başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olduğuna karar verir. Sunum tarihinden itibaren EABD Başkanlığınca üç iş günü içinde tutanak ile birlikte doktora semineri çıktısını enstitüye teslim edilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve doktora seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Kredili derslerini ve doktora seminerini başarı ile tamamlayarak 3,00 AGNO’yu sağlayan öğrenciler aşağıda belirtilen esaslara göre dönem sonuna kadar yeterlik sınavına girer:

a) Ders tekrarı olan ve bu derslerden başarılı olan 3,00 AGNO’yu sağlayan öğrenciler yeterlik sınavına o dönemin yarıyıl sonu sınav takvimini izleyen bir ay içerisinde girer.

b) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süreler sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık, değerlendirmeleri ise dinleyicilere kapalı olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav notu 75/100 olarak değerlendirilen öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav notu 75/100 olarak değerlendirilen öğrenci yeterlik sınavından başarılı sayılır. Bu karar, EABDB’ce yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla sınav evrakları ile birlikte enstitüye gönderilir.

(5) Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi veya Doktora Yeterlik derslerine kayıt yaptırmayan öğrenci ilgili dönemde yapılacak olan sınava giremez ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız sayılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu Anabilim Dalı/Dallarından bir sonraki yarıyılda Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi veya Doktora Yeterlik dersine kayıt olur, aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. İkinci kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci jüri kararı ile belirlenen dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü, ilgili EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi (TİK) oluşturulur.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka 1 (bir) üye EABD içinden ve 1 (bir) üye ise dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı bulunmaksızın dinleyici olarak komite toplantılarına katılabilir.

(3) TİK üyeleri, ilgili EABDB’nin önerisi, danışmanın görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile değiştirilebilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce bir nüsha enstitüye birer nüsha da komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez konusunu “Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Sistemine” girişini yaparak çıktı formunu danışmanına imzalatıp en geç bir sonraki dönemin başlangıcına kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Tez konusunu bildirmeyen öğrenciler tez yönetimi dersine kayıt yaptıramaz. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABDB’ce işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi Dersine veya Tez Önerisi Dersine kayıt yaptırmayan veya tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. İkinci kez tez önerisi savunmasına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez çalışması

MADDE 45 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, güz yarıyılı için güz yarıyılı sonuna kadar, bahar yarıyılı için bahar yarıyılı sonuna kadar olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine gönderilmek üzere enstitüye yazılı bir dilekçe ekinde dört nüsha yazılı bir rapor sunar. Bu raporu sunmadığı takdirde öğrenci tez çalışma notuna enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız (YZ) notu verilir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak belirlenir. TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tez çalışma raporunu enstitüye teslim etmeyen veya teslim ettiği halde komite üyeleri önünde sözlü olarak sunmayan öğrenci başarısız sayılarak enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir. Aksi takdirde ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 46 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere üç yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Değerlendirmeler ise dinleyicilere kapalı olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABDB’ce tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan veya tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla aynı programın tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora öğreniminde tez savunmasına girmeden önce doktora tez çalışma konusuyla ilgili yayın şartı aranıp aranmayacağı hususu enstitü kurullarında karara bağlanır.

Doktora diploması

MADDE 47 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, enstitü kurulu tarafından belirlenen kurallara göre yazılmış ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda tez nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ana bilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Ciltli tezlerin Enstitüye tesliminden öğrenci sorumludur. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde EABD programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet işlemleri, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı ve ciltlenmiş nüshasının Enstitüye teslim edilip Enstitü Yönetim Kurulunca alınan yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Mezuniyet tarihi, yönetim kurulu karar tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılının başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.