17 Kasım 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30598

YÖNETMELİK

Yargıtay Başkanlığından:

YARGITAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Görevde yükselme sınavı” ve “Unvan değişikliği sınavı” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Alt hizmet grupları” tanımı yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

“Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacak olanların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı,”

“Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“Alt görev: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte geçen tanımı,

Üst görev: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte geçen tanımı,

Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından, aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "avukat" ibaresinden sonra gelmek üzere "mütercim, kütüphaneci, istatistikçi"  ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (f), (g), (ğ) ve (ı) bentlerinin (3) numaralı alt bendi ile (ç), (e), (h), (i) ve (j) bentlerinin (4) numaralı alt bendinde yer alan "Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak" ibaresi "Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak" olarak değiştirilmiş; (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan, "mühendislik bölümlerinden" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden" ibaresi eklenmiş, (2) numaralı alt bendinde yer alan "en az 3 yıl çalışmış olmak" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Bilgi İşlem Merkezinde aynı süre ile şef olarak görev yapmak" ibaresi eklenmiş, (f) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, (ğ) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş ve (j) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “3) E sınıfı ehliyete sahip olmak,” ibaresi “3) Hizmetin özelliğine göre sınav ilanında belirtilecek sınıfta sürücü belgesine sahip olmak” olarak değiştirilmiştir.

“4) Programcı, istatistikçi kadrosunda en az 3 yıl çalışmış olmak,”

“4) Yardımcı Hizmetler Grubundaki kadrolarda en az 3 yıl hizmeti olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinin (2) numaralı alt bendi ile  (ı) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak" ibaresi "Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak" olarak değiştirilmiş, (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "Meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak" ibaresi "Meslek yüksekokullarının, ilgili bölümünden mezun olmak" olarak değiştirilmiş, (g) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

“i) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Başvurunun son günü itibariyle son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (B) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

3) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,

j) Kütüphaneci ve İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme sınavının ilanı ve başvuru

Madde 11 – Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve sayısı Yargıtay Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, sayısı yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Bu ilânda;

a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve sayısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

d) Yazılı sınav konu başlıkları ve ilgili diğer hususlar,

gösterilir.

İlan edilen kadrolar için sınav tarihi itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

Başvurular istenen unvan belirtilmek suretiyle yapılır.

Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

Diğer kurum ve kuruluşların personeli ile aday memur statüsünde olanlar başvuruda bulunamazlar.

Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Başkanlığımız personel işlerinden sorumlu birimince incelenir. Aranan şartları taşıyanlar Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

Sınava başvuranlar, listenin yayımlanmasından itibaren beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından, itiraz süresinin bitimini müteakip yedi iş günü içinde değerlendirilir. İtiraz sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavı

Madde 14 – Yazılı sınav, duyuruda belirtilen konu başlıklarını kapsayacak biçimde Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava çağırılır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.

Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16 – Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı sıralaması esas alınır. Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu daha yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 – 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara personelin atanması görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği yazılı sınavı ve Sınav Kurulu tarafından yapılacak sözlü sınav sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

a) Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve sayısı Yargıtay Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

b) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Başkanlık personeli başvurabilir.

c) Bu sınava katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 – Sınav kurulunun görevleri; görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav tarihini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, yazılı sınav sonuçlarının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek, sözlü sınava katılmaya hak kazananları belirlemek ve duyurmak, sözlü sınav tarihini belirlemek, sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek, sözlü sınav sonucuna göre başarı listesinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak, sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak, sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmektir.

Başkanlık, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için sınav tarihinden altmış gün önce sınav kurulunu bilgilendirir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 – Yazılı ve sözlü sınav evrakının saklanması ve imhası 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.