16 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30597

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 53 – (1) Lisansüstü tezler, Türkçe veya danışmanının önerisi, anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Türkçe dışında başka bir dil ile yazılabilir. Yabancı dil ile eğitim yapan programlarda ilgili yabancı dilde yazılır. Türkçe-yabancı dil programlarda ise tez ilgili yabancı dilde yazılabilir. Yabancı dil ile eğitim yapan programlarda tez savunma sınavının hangi dilde yapılacağına jüri karar verir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2016

29875

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/2/2017

29971

2-

8/12/2017

30264

3-

4/2/2018

30322