16 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30597

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AKİDUAM): Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Proje ve çalışma grubu: Merkezin proje ve çalışma grubunu,

ç) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; uluslararası istatistik meslek değerleri ve ilkeleri doğrultusunda akademisyenlere, araştırmacılara, tıp doktorlarına, lisansüstü öğrencilere, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara istatistiksel danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve raporlamak, istatistik, biyometri, biyoistatistik, ekonometri, ölçme ve değerlendirme ve ilgili konularda yayın yapmak, araştırmacılara istatistik ve eğitim kursları, istatistik ve diğer anabilim dallarında lisans ve lisansüstü öğrencilere istatistiksel danışmanlık eğitimi vermek ve sertifika programları açmak, başka kişi ve kuruluşlardan istatistiksel danışmanlık hizmeti alınarak yaptırılmış istatistiksel araştırma sonuçlarını değerlendirmek, sağlık teknoloji değerlendirme raporları hazırlamak, ulusal ve uluslararası klinik çalışmalar için danışmanlık, yürütücülük ve gözlemcilik hizmetleri vermek ve alanında düzenlenen ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlar düzenlemek ve katılmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İstatistik, biyometri, biyoistatistik, ekonometri, ölçme ve değerlendirme ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

b) İstatistik, biyometri, biyoistatistik, ekonometri, ölçme ve değerlendirme ile ilgili paket programların kullanımı konusunda, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara pratik alanlarda, seminerler düzenlemek, eğitim programları düzenlemek ve programları tamamlayanlara sertifika vermek.

c) Fen, sağlık ve sosyal bilimlerde öğretim üyesi, öğretim elemanları ve öğrencilerin ihtiyacı olan istatistiksel yazılımların kullanımını öğretmek için kurslar ve yaz okulları açmak.

ç) Anabilim dallarındaki lisans ve lisansüstü öğrencilere istatistiksel danışmanlık eğitimi vermek.

d) İstatistik, biyometri, biyoistatistik, ekonometri, ölçme ve değerlendirme ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşların araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek.

e) İstatistik, biyometri, biyoistatistik, ekonometri, ölçme ve değerlendirme ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda yayın çalışmaları yapmak.

f) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek olan danışmanlık, eğitim, yayın, araştırma ve proje faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı, resmi, özel kurum ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.

g) Üniversite öğrencileri için staj imkânı sağlamak.

ğ) Tıbbi bilişim alanı ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda yayın, araştırma ve proje faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı, resmi, özel kurum ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.

h) Merkez bünyesindeki araştırma, proje ve yayın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için Merkezin kullanımına tahsis edilecek olan her türlü taşınır mallar ile taşınmaz malların ilgili mevzuat hükümlerine göre edinilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür Yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitede Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine, görevlendireceği müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, denetimini sağlamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili Merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğini sağlamak ve Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek.

f) Proje ve çalışma grubunda görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirlemek, görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkezin resmi, özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

h) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

(2) Müdür yardımcılarının görevi; Müdürün ve Yönetim Kurulunun, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verdiği görevleri yerine getirmektir.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilerek görevlendirilen üç üye ile Müdür ve iki müdür yardımcısı olmak üzere toplam altı kişiden oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılın Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Gerekli durumlarda, Müdürün daveti üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarını hazırlamak ve planlamak, eğitime katılım koşullarını belirlemek, eğitim verecek Merkezlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında karar almak.

b) Müdür tarafından sunulan yılsonu faaliyet raporunu değerlendirmek ve Rektörün onayına sunmak.

c) Müdür tarafından sunulan bir sonraki döneme ait çalışma programını değerlendirmek, karara bağlamak.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenlemek ve verme konusunda Müdüre yetki vermek.

d) Yapılmış araştırmalara verilecek bilimsel ve istatistiksel kalite belgesini düzenlemek ve verme konusunda Müdüre yetki vermek.

e) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili tüzükleri düzenlemek ve kararları almak.

f) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, Müdürün önerilerini inceleyerek bu gruplarda görevlendirilecek kişileri belirlemek ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektörün onayına sunmak.

g) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek ve yapılacak görevlendirmeler ve dışarıdan alınması düşünülen hizmetlerle ilgili önerileri karara bağlayıp Rektörün onayına sunmak.

ğ) İlgili mevzuata göre, telif ve patent hakları ile Merkez gelirlerinin dağıtım şekillerini belirlemek.

h) Bilimsel ve halka açık konferans ve sempozyum gibi faaliyetleri düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje ve çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla, öğretim elemanları, lisans öğrencileri, lisansüstü öğrencilerden veya alanında uzman kişilerden oluşan çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Çalışma gruplarının faaliyetlerini Yönetim Kurulu izler ve denetler.

Çalışma esası

MADDE 13 – (1) Merkez proje ve danışanlarının verilerini bir veri bankasında toplayabilir. İstediği takdirde istatistiksel çalışmalarda kullanabilir ya da kullanılması için bir başka özel ve tüzel kişilere teminini sağlayabilir.

(2) Danışan ve Merkez arasındaki işleyişi yürütme esasları ilgili sözleşme ile belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür. Merkez Müdürü bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdür Yardımcısına devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Bütün araştırma projeleri kapsamında alınan ve alınacak olan her türlü bilgisayar, yazılım, program, alet, ekipman ve demirbaşlar proje sonunda Merkezin demirbaşına kaydedilir ve kullanım yerleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Merkezin bünyesinde olan alet ve ekipmanların kullanıma sunumlarında ücret talep edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

(3) Üniversitemiz bünyesinde yürütülen lisansüstü tez ve araştırmalardan ücret alınıp alınmayacağı ve alınacak ücret Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.