7 Kasım 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30588

ANA STATÜ

Türkiye Wushu Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE WUSHU FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türkiye Wushu Federasyonu Ana Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Spor dalı: Wushu Kung-Fu, Sanda, Taolu, Wingchun, Jeetkunedo, Aikido ve Budokaido Kyokushin Ashihara sporunu,”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Federasyonun ana branşında genel kurulun yapılacağı tarihten önce tamamlanmış iki sezon üst üste en az dört faaliyete katılan kulüplere birer üye; belirtilen sezonlarda dört faaliyetten fazla en çok faaliyete katılan kulüplere yönetim kurulunun belirleyeceği faaliyet sayısına göre ilave birer üye verilir.”

“h) Dünya şampiyonu yetiştiren kulüplere ilave birer üye.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde,  9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.”

MADDE 4 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Wushu Federasyonu Başkanı yürütür.

 

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2014

29136 (Mükerrer)