5 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30586

YÖNETMELİK

Kayseri Üniversitesinden:

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Kayseri Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans eğitim öğretimi ile kayıt, sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversite bünyesindeki fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını,

b) Dekan: Fakültelerin dekanını,

c) Fakülte: Kayseri Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ç) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Müdür: Yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlerini,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

g) Rektör: Kayseri Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Kayseri Üniversitesi Senatosunu,

h) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,

ı) Üniversite: Kayseri Üniversitesini,

i)Yüksekokul: Kayseri Üniversitesine bağlı yüksekokullar ile meslek yüksekokullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim öğretime başlama tarihi

MADDE 4 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim öğretime başlama tarihi, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Öğrenim süresi

MADDE 5 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim öğretim yapacağı Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen birimler ve Senato tarafından yıl esasına göre eğitim öğretim yapmasına karar verilen birimler dışında, Üniversitede eğitim öğretim, dönem esasına göre düzenlenir. Ancak, ilgili kurullar derslerin hangi dönem veya dönemlerde açılacağına karar verebilir. Bir eğitim öğretim yılı en az iki dönemden oluşur. Bir dönem, dönem sonu sınavlarını da kapsamak üzere en az 17 (on yedi) haftadır. Bu süre, ilgili birimin teklifi ve Senatonun kararıyla artırılabilir.

(2) Senato kararıyla üçüncü dönem veya yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(4) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak yetkili kurulların kararı Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(5) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar en erken takip eden yarıyılın final ve bütünleme sınavlarında kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

(6) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(7) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Üniversiteye kayıt

MADDE 6 – (1) Öğrencilerin fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına kayıtları Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Üniversiteye kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olanların kayıtları noter onaylı vekâletname verilen kişiler tarafından da yaptırılabilir. Kayıt için gerekli şartlar şunlardır:

a) Lise veya dengi meslek okulu ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke liselerinden birinden mezun olmak, (YÖK’ün lise mezuniyetleri için bir süre tanıması durumunda, öğrencinin kaydı lise diploması olmadan yapılır; tanınan süre sonunda lise diplomasını getirememesi durumunda öğrencinin kaydı iptal edilerek Üniversite ile ilişiği kesilir.)

b) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda Üniversitenin ilgili birimine yerleştirilmiş olmak,

c) Özel yetenekle öğrenci kabul eden birimler için ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak.

(2) Öğrenciler e-devlet üzerinden veya Üniversite Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBİSİS) üzerinden kayıtlarını yaptırabilirler.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik ve adlî sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Eksik belge veya posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(5) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi durumunda, yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanan kayıp ilanına istinaden yenisi verilir. Üniversiteden mezun olan veya ilişiği kesilen öğrencilerin kimlik kartları geri alınır.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri, eğitim öğretim yılı veya dönemi başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yenilemenin ve alınan derslerin geçerli olabilmesi için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uyarınca katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.

(2) Haklı ve geçerli nedenlerle belirtilen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler Senatonun belirleyeceği sürenin sonuna kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmak zorundadırlar. Başvurular, Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler o dönemde derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Eğitim öğretim planları

MADDE 8 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim öğretim yapan birimler dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ders geçme sistemi uygulanır. İlgili kurullar, bir sonraki eğitim öğretim yılının teorik ve uygulamalı dersleri ile bitirme tezi, bitirme ödevi, proje ve stajlarını gösteren eğitim öğretim planlarını ilgili mevzuat hükümlerine ve TYYǒye uygun olarak hazırlamalıdır. Eğitim öğretim planları üzerinde yapılan değişiklikler ve eklemeler Öğrenci Bilgi Sistemi Katalog programına işlenir ve programın çıktısı Rektörlüğe sunulur. Birimlerin ders katalog sorumluları ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen bu çalışmalara her yılın Şubat ayında başlanır ve en geç Ağustos ayında bitirilir.

Yan dal programları

MADDE 9 – (1) Üniversitede yan dal programları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Çift anadal programları

MADDE 10 – (1) Kayseri Üniversitesindeki eşdeğer diploma programları arasında uygulanacak çift anadal programları; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Dersler

MADDE 11 – (1) Programlarda yer alan dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin almak ve başarılı olmak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler, öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek almak durumunda olduğu derslerdir. İlgili birimler bazı dersler için ön şartlar tanımlayabilir. Belirlenen ön şartlar ve ön şartlı dersler ilgili birim tarafından belirlenir.

(2) Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm veya program dışındaki birimlerden alacağı dersler, içerik ve kredileri dikkate alınarak ilgili kurullarca belirlenir.

Akademik danışmanlık

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin eğitim öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere öğretim yılı başlamadan önce ilgili birim başkanlıklarının önerisi ve ilgili yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olmak üzere öğrenim süresi boyunca haftada iki saat zaman ayırırlar. Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar ilgili birimlerce belirlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı, yeterlik ve muafiyet sınavları

MADDE 13 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt olan öğrencilerin yabancı dil eğitimi; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Yabancı dil eğitimi Üniversite Yabancı Diller Yüksek Okulunda verilebileceği gibi Senatonun uygun görmesi durumunda ilgili akademik birim bünyesinde veya aynı ildeki diğer bir üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulunda da verilebilir. Hazırlık sınıfı bulunmayan birimlere kaydolan öğrencilerden yabancı dil dersinden muaf olmak isteyenler için ayrıca yabancı dil muafiyet sınavı açılır.

Ders alma

MADDE 14 – (1) Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde internet aracılığıyla alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yenileme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları ve daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azamî ders yükü sınırı içinde kalmak şartıyla aldıkları dersleri, kayıt yenileme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.

(3) Eğitim öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar; ancak, mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere başka ders alırlar.

(4) Öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversitenin diğer birimlerinden veya diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler.

(5) Öğrenciler, sadece kaydoldukları derslere devam ederler ve bu derslerin sınavlarına girerler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(6) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları hâlinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Birimler muafiyet ve intibak usul ve esaslarını belirleyebilirler.

(7) Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azami ders saati birimlerce tespit edilir ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Azami ders saatini belirtmeyen birimlerin haftalık azami ders saati kırk saat kabul edilir. Aynı şekilde değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrencilerin gittikleri üniversitelerde aldıkları derslerle kendi birimlerinde aldıkları derslerin toplamı da kırk saati geçemez. Azami ders saatlerine; zorunlu ve seçmeli dersler ile ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri haftalık ders programında yer alan bütün dersler dâhildir.

(8) Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler üst dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00’ın üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrencilerle alttan dersi olduğu halde genel not ortalaması 2.50’nin üstünde olan öğrenciler en fazla iki üst dönemden olmak kaydıyla, her dönemde azami ders yükünü dolduracak ölçüde ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla %75’i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise, azami ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler. Sınıf geçme sistemi uygulayan birimlerle Senato kararı ile yıl esasına göre eğitim öğretim yapmasına karar verilen birimler, bu maddenin kendi birimlerinde uygulanıp uygulanmayacağını, uygulanacaksa uygulama şeklini ilgili kurul kararı ile belirtmek zorundadır.

(9) Aynı anda yan dal veya çift anadal programına devam eden öğrencilerin haftalık toplam ders saati 40 saati geçemez.

(10) Gerektiğinde bölümün isteği, ilgili yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile bazı dersler her iki dönemde de açılabilir. Bulunduğu dönemden farklı bir dönemde açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dâhildir.

(11) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında yurt içi ve yurt dışı üniversitelere gönderilen öğrencilere ilişkin esaslar ilgili bölümün görüşü üzerine yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(12) Öğrencilerin değişim programlarından aldığı derslerin, kredileri de göz önünde bulundurularak Üniversiteden almak zorunda oldukları derslerden hangisinin karşılığı olarak sayılacağına birim yönetim kurullarınca karar verilir. Ayrıca yurt dışında alınan ve başarılı olunan ders/dersler kredi karşılığı ile birlikte yurt dışındaki orijinal isim ve kodları ile transkriptlerde yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derse Devam ve Yoklamalar, Sınavlar, Başarının Ölçülmesi,

Değerlendirilmesi ve Geçişlere İlişkin Esaslar

Derse devam ve yoklamalar

MADDE 15 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı teorik derslerde en az % 70, uygulamalı derslerde ise en az %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem veya yıl sonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları ders sorumlularınca izlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz; ancak, uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranabilir.

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Ara sınavları, mazeret sınavları, dönem veya yıl sonu sınavları, bütünleme ve Senatoca belirlenen diğer sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Bir ders için her dönemde en az bir ara sınav yapılır. Sınavların yapılış şekillerine ve sayılarına ilgili kurul karar verir.

b) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi hâlinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

c) Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

ç) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınmaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde yapılır.

d) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak dönem veya yıl sonu sınavlarına girerler.

e) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her dönem başında başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak o dersin sınavlarına girebilirler. Ayrıca yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Her iki durumda da en son alınan not geçerli sayılır. Not yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrenciler, o dersin bütünleme sınavının yapılacağı tarihten en az üç gün önce ÖBİSİS'den sınava gireceklerini belirtmek zorundadırlar. Aksi durumda bu öğrenciler sınava giremezler; sınava girseler dahi sınavları geçersiz sayılır.

f) Bütünleme sınavları her dönem sonrasında ilgili dönem dersleri için yapılabilir. Bu sınavın yöntemine ve tarihine ilgili kurul karar verir. Sınıf geçme sistemi uygulayan birimlerde ek bütünleme sınav hakkı Senato tarafından belirlenebilir.

g) Bütünleme sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla dönemine bakılmaksızın mezun olabilmek için ders hükmünde olmayan bitirme ödevi, bitirme tezi, staj ve hazırlık sınıfı hariç tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavında ara sınav notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav notuna göre belirlenir.

Sınav düzeni ve sonuçların ilanı

MADDE 17 – (1) Sınavlar, sorumlu öğretim elemanları ve birim yönetimi tarafından görevlendirilen gözetmenler tarafından yapılır.

(2) Sorumlu öğretim elemanı, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde öğrenci bilgi sisteminde ilan eder ve sınav evrakını ilgili birim yönetimine teslim eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

Mazeretler ve izinli sayılma

MADDE 18 – (1) Kayıt yenileme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre 2547 sayılı Kanundaki azami öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde ilgili yönetim kurulu kararı ile azami bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre azami öğrenim süresine eklenir. Kayıt dondurma başvurularının dönemin başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

(2) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler yönetim kurulunca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

(3) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi ve görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; ilgili yönetim kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yenilemek zorundadır. Bu imkânlardan yararlanan öğrencilerin elde edecekleri eğitim öğretim kazanımları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(4) Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır (0)’dır.

(2) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

(3) Ham başarı puanı; dönem veya yıl sonu sınav puanının % 60’ına, ara sınavların puan ortalamasının % 40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur; ancak, ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

(4) Ham başarı notları, birimlerin yaptıkları tercihe göre, esasları Senato tarafından belirlenen bağıl not dönüşüm yöntemlerinden biri kullanılarak veya yine birimler tarafından belirlenen mutlak not dönüşüm tabloları aracılığıyla belirlenir.

(5) Üniversitede kullanılan 4’lük sistem başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

             Başarı Notu         Katsayı           Başarı Derecesi

                   AA                  4.00                 Mükemmel

                   BA                  3.50                     Pekiyi

                   BB                  3.00                        İyi

                   CB                  2.50                      Orta

                   CC                  2.00                    Yeterli

                   DC                  1.50                      Kalır

                   DD                  1.00                      Kalır

                   FD                  0.50                      Kalır

                    FF                   0.00                      Kalır

(6) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması gerekir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınavlar ve dönem sonu sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını notların öğrenci bilgi sistemindeki kesin onay/ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde ilgili dekanlığa veya müdürlüğe yazılı olarak yapabilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra, anabilim dalı başkanı veya bölüm başkanı tarafından incelenir. Sonuç, ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Genel not ortalamasının belirlenmesi

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin genel not ortalamaları aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin yerel kredisi ile o dersin başarı notu katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının derslerin yerel kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

b) Genel not ortalamasına dâhil edilmeyecek dersler Senatoca belirlenir. Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar derslerinin genel not ortalamasına katılmadığı durumlarda bu derslerden başarılı olmak için en az CC notunu almak gerekir.

Başarılı ve üstün başarılı öğrenciler

MADDE 22 – (1) Kayıt yaptırdığı tüm dersleri geçmiş olmak şartıyla genel ve dönem ortalaması 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Öğrencinin başarı sıralaması genel not ortalamasına göre hesaplanır. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar dönem onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar ise üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilir.

Bitirme ödevi, bitirme tezi, bitirme projesi veya staj

MADDE 23 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim öğretim programlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi veya stajı yapmak zorundadırlar. Bu eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili esaslar Senatoca belirlenir.

Kredi hesabı

MADDE 24 – (1) Eğitim öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri, ilgili birim kurul kararı ve Senatonun onayı ile bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayalı olarak tespit edilir.

Yatay geçişler

MADDE 25 – (1) Kayseri Üniversitesindeki diploma programlarına yapılacak kurumlararası yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

Birim içi geçişler

MADDE 26 – (1) Üniversitedeki eşdeğer diploma programları arasındaki kurum içi yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 27 – (1) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olan meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri ve intibakları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Katkı Payı, Öğrenim Ücreti, Kayıt Silme ve Sildirme

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 28 – (1) Öğrenciler, kayıtlarını yenileyebilmek için her dönem öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Kaydın silinmesi hâlinde, alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(2) Öğrencilerin katkı payları veya öğrenim ücretleri, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre tahsil edilir.

(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(4) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 29 – (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla, aşağıdaki durumlarda, öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması,

b) Kendi isteği ile ve yazılı olarak kaydını sildirmek istemesi,

c) Öngörülen kayıt kabul şartlarını yerine getirmediğinin ve sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun sonradan anlaşılması.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalar

Mezuniyet derecesi

MADDE 30 – (1) Mezuniyet derecesi; derslerin kredi değerleri ile bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayıların çarpımlarının cebirsel toplamının toplam krediye bölünmesiyle belirlenir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın eğitim planında zorunlu olarak alması gereken tüm dersleri alıp başarmış olması, seçmeli ders paketlerinden alınması gereken kadar seçmeli dersleri alıp başarmış olması, varsa yabancı dil hazırlık programından başarılı olması, almış olduğu tüm dersleri başarmış olması, varsa stajlarını tamamlamış olması, mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması ve en az eğitim planında belirtilen mezuniyet kredisi kadar dersten başarılı olması gerekir.

Ön lisans diploması verilmesi veya meslek yüksekokullarına intibak

MADDE 31 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde ön lisans diploması verilir.

(2) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin başvurmaları halinde meslek yüksekokullarına intibakları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(3) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili mevzuat gereğince yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön lisans diploması verilmez.

(4) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenler, kendilerine tanınacak kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde ön lisans diplomalarını iade etmek zorundadırlar.

Diplomalar

MADDE 32 – (1) Dört dönemlik (iki yıllık) eğitim öğretim programını başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve eki; sekiz dönemlik (dört yıllık) eğitim öğretim programlarını başarı ile tamamlayanlara lisans diploması ve diploma eki hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi hâlinde diploma ikinci nüsha olarak yeniden düzenlenir. Diplomalar, fakültelerde dekan ve Rektör, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdür ve Rektör, dekanlığa bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdür, dekan ve Rektör tarafından imzalanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplinle ilgili iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim öğretim faaliyetleri ile sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.