3 Kasım 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30584

YÖNETMELİK

İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İLAÇ VE SAĞLIK HUKUKU UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi İlaç ve Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medipol Üniversitesi İlaç ve Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Medipol Üniversitesi İlaç ve Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: İstanbul Medipol Üniversitesi İlaç ve Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,

d) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Medipol Üniversitesi İlaç ve Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Üniversitenin ilgili bölümleri, anabilim dalları ve merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yurt içinde ve yurt dışında ilaç ve sağlık hukuku ile ilgili alanlarda araştırma yapmak, bu konularda kamuoyunu aydınlatmak, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, danışmanlık vermek, talep halinde bilimsel raporlar hazırlamak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede öngörülen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) İlaç ve sağlık hukuku alanında disiplinler arası çalışmalar yapmak, Üniversitenin eğitim verdiği örgün önlisans, lisans ve lisansüstü programları öğrencilerine ve toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler vermek ve sağlık hukuku alanında eğitim ve bilgi düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak.

b) Üniversitenin kamu, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, ilişkileri geliştirici organizasyonlar yapmak ve birimler kurmak.

c) Kamu, özel sektör ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim programları ve benzeri faaliyetler planlamak ve düzenlemek, danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) İlaç hukuku ve sağlık hukuku ile ilgili gelişmeleri izlemek ve tıp alanındaki güncel çalışmalarının hukuki boyutlarını incelemek, ulusal ve uluslararası hukuk sistemlerinde gelişmekte olan alanlarla ilgili hukuki düzenlemeler üzerine karşılaştırmalı incelemeler yapmak, önerilerde bulunmak, rapor düzenlemek.

d) İlaç ve sağlık hukuku alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal bilimsel yayınları ve yargı organlarının kararlarını izlemek, ilgili bilim çevreleri ile kurum ve kuruluşlarını hukuk alanındaki yeni yaklaşım ve gelişmeler hakkında bilgilendirmek, talep edildiğinde görüş bildirmek.

e) İlaç ve sağlık hukuku alanında sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek, ulusal ve uluslararası projeler yapmak, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek.

f) İlaç ve sağlık hukuku alanındaki gelişme ve yayınların izlenmesi amacıyla bir kitaplık oluşturmak ve Merkezin amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak.

g) Üniversite bünyesinde kurulan Biohukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi ve ilgili diğer merkezlerle koordinasyon içinde işbirliği yapmak ve projeler üretmek.

ğ) Merkezin amaçlarını yerine getirmeye yönelik Yönetim Kurulunca belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir. Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayına sunar. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları, gerektiğinde aynı usulle süresi dolmadan görevden alınabilir.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

e) Gerektiğinde Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.

f) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayıyla çalışma birimleri açmak.

g) Açılmış olan birimlere Rektörün onayıyla yönetici görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilecek iki öğretim elemanından oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, iki ayda bir toplanır. Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla, varsa birim sorumluları davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

c) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 12 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli personel, mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.