3 Kasım 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30584

YÖNETMELİK

İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Medipol Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Medipol Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: İstanbul Medipol Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Medipol Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Meteoroloji ve iklim belgeleme merkezi hazırlığı yapmak.

b) Türkiye için iklim değişikliği senaryo projeksiyonlarını değerlendirmek.

c) İklim değişikliği bağlantılı hedefler için geçerli veri tabanı kurmak.

ç) Türkiye ile alakalı ileri teknoloji literatür katkılarını değerlendirmek.

d) Türkiye üzerinde iklim değişikliği etkileri konularındaki araştırmalara katkı sağlamak.

e) Yerel ve uluslararası literatürde iklim değişikliği konularına katkı sağlamak.

f) Türkiye’deki aşırı iklim olaylarını (seller, kuraklıklar ve sıcak hava dalgaları) değerlendirmek.

g) Ulusal ve uluslararası kısa kurslar düzenlemek.

ğ) Türkçe sade bilgilendirme broşürleriyle insanların farkındalığını artırmak.

h) Sera gazı emisyonlarını azaltıcı ulusal kapasitenin artırılmasına katkı sağlamak.

ı) İklim değişikliğinin ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek.

i) İklim değişikliği ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler yapmak ve yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede öngörülen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:

a) Amaçta belirtilen ve bölgeyi ilgilendiren konularla ilgili akademik ve bilimsel çalışmalar yürütmek, panel, sempozyum ve yayın ve benzeri çalışmalar ortaya koymak.

b) Karşılıklı tartışma platformu oluşturarak ülkeler arasındaki uzman ve akademisyenler arasında bilgi paylaşımını artıracak oturumlar tertiplemek.

c) Ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, diğer kuruluşlarla iş birliği imkânlarını araştırmak, geliştirmek ve ortak projeler yürütmek.

ç) İlgili fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezlerinde öğretim faaliyeti düzenlemek, bu birimlere destek vermek, birimler arası koordinasyonu sağlamak ve bu konuya ilişkin esasları belirlemek.

d) Kamu ve özel kuruluşlarla imkânlarından yararlanma taleplerini, gerektiğinde ilgili birimlerle birlikte projelendirmek, amaçlarla ilgili bir araştırma veya staj amaçlı olarak Merkezde çalışmak isteyenlere geçici olarak ev sahipliği yapmak, onların katkısını almak veya birlikte çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir. Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayına sunar. Müdür, görevi başında olmadığı zaman birinci müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları, gerektiğinde aynı usulle süresi dolmadan görevden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile iş birliği yapmak.

f) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve Üniversite bünyesindeki diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilecek iki öğretim elemanı ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, iki ayda bir toplanır. Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla, Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan öğretim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek taleplerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, Rektörlüğe öneride bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet alanları dikkate alınarak farklı birimler ve süreli proje grupları oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.