31 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30581

YÖNETMELİK

İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ TIBBİ YAPAY ZEKÂ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesine bağlı olarak İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstinye Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversite disiplini altında, tıbbi yapay zekâ çözümleri üretmek, pilot uygulamalar yürütmek, yenilik içeren fikirlerin prototiplerinin üretimini yapmak, ticarileştirmek ve ihraç etmek için pazara hazırlamak, Üniversite bünyesinde kurulu Kuluçka Merkezinde faaliyet gösteren veya kendi yeni (start-up) girişimlerini bu Merkezde başlatacak girişimcilerin ürün geliştirme süreçlerinde köprü vazifesi görmek, bu konudaki yaratıcı ve disiplinler arası çalışmaları teşvik ve organize etmek, danışmanlık hizmeti vermek, bilimsel toplantı, kurs, seminer ve çalıştaylar düzenlemek, bilimsel araştırmalar yapıp her türlü tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik hizmet vermek.

(2) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, lisansüstü eğitimde kurs ve programlar geliştirilmesine yardımcı olmak, bilgi birikimi sağlamak ve yaymak.

(3) Diğer üniversite, kamu kurum ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuvarları oluşturmak, donanım ve verileri sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel ve teknolojik araştırmalar için temel olacak ve sağlık büyük veri analizine izin verecek, etkili hasta kayıt sistemleri kurmak.

b) Hekimlik sanatı klinik tecrübeleri ile oluşan zımni bilgi birikimlerini veri haline getirip, anlayan ve öğrenen yapay zekâ sistemlerine aktararak, sentezlenmesini sağlamak. Bu şekilde kronik hastalık takibinde yenilikçi uygulamalar geliştirerek morbidite ve mortaliteyi azaltmak; tıp öğrencileri için eğitimlerini pekiştirici, hastalar ve hasta yakınları için bilgilenme deneyim modaliteleri, uzmanların ve hekimlerin ileri branşlaşmanın getirdiği ortak payda kaybının önüne geçecek, sürdürebilir eğitim için yeni bilgi aktarım yolları geliştirmek.

c) Yazılım tabanlı tıbbi cihaz ürünleri, giyilebilir teknoloji ürünleri mühendisliği, ilaç buluş ve geliştirme (yeni molekül, biyobenzer) süreçlerinde makine öğrenmesi tekniklerini uygulamak, ticarileştirilecek ürünlerle teşhis hatalarını azaltmak, yardımcı sağlık personeli kaynaklı tıbbi hataları dünya standartlarının altına indirmek, klinik iş akışlarını kolaylaştırmak, sektör paydaşlarının maliyetlerini düşürerek sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak.

ç) Nadir hastalıklar ile ilgili veri tabanı oluşturmak, dünyadaki referans oluşumların içinde yer almak, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, araştırma yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak, çığır açabilecek nitelikte yeni tedavi yöntemleri (rejeneratif, genetik, biyonik, hibrid) buluşlarında yer almak.

d) Tıbbi Yapay Zekâ sistemlerinin geliştirilebilmesi için gerekli donanım ve yazılım alt yapı yatırımlarını yapmak, bu platformlar üzerinde tıbbi kaynakça literatür bilgisi, işlenebilir hasta veri kütüphaneleri geliştirmek, bu sistemleri sağlıklı insanlardan, sporculardan, faal sağlık hizmet kurumlarından sağlanacak veriler ile beslemek, kaynakçası henüz oluşturulmamış mikrobiyata, metabolomik, farmakogenomik, nutrigenomik ve diğer omik bilim dallarına ait bilgi ve verileri depolamak ve işlemek.

e) Üniversitede yapılacak lisans, lisansüstü ve diğer araştırmalarda Merkezin laboratuvar, donanım ve diğer olanaklarından yararlanılmasını sağlamak.

f) Kamu kurum ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu araştırmaları planlamak, gerçekleştirmek ve bu konuda danışmanlık hizmetleri vermenin yanı sıra yenilik içeren fikirlerin prototiplerini oluşturmak, sistem ve bileşenlerini tıbbi cihaz ve ilaç sanayi ile birlikte planlanmak, testlerini gerçekleştirmek ve üretmek.

g) Meslek içi ve disiplinler-arası eğitim çalışmaları yapmak, bu amaçla seminerler, çalıştaylar, eğitimler, tasarım atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamak. Kamu ve özel kuruluşlar ile birlikte tıbbi yapay zekâ alanında bilinçlendirici etkinliklere katılmak ve bu alanda yer alan çalışmaları destekleyici her türlü araştırma, bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınları yapmak.

ğ) Tıbbi yapay zekâ ile ilgili alanlarda çalışma yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

h) Alanında uzmanlaşmış personel ve bilim adamı yetiştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

(2) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdür, Rektörün onayıyla, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçeceği bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün geçici sürelerle görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağının bilindiği durumlarda bir ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, yeni Müdür görevlendirene kadar müdürlük görevini bizzat yürütebileceği gibi, görevi vekâleten yürütmek üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyelerinden birine verebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını, amaçları doğrultusunda düzenli bir şekilde yönetmek ve Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

c) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak.

ç) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

d) Her yıl, Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlamak.

f) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

g) Müdür, Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Ayrıca Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygular.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik olması halinde, Müdürün oyu yönünde eşitlik sağlanmış sayılır.

(3) Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Üç kez arka arkaya veya yılda toplam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin görevi düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili planlama yapılmasını, programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.

ç) Araştırma, uygulama ve yayım konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin mali işlemlerini, gelir ve gider dengesini koordine etmek.

f) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, aşağıdaki esaslar çerçevesinde Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir:

a) Danışma Kurulunda görev yapmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenlerden ya da Merkezin faaliyet alanında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek ve kendisine yapılan teklifi kabul eden kişiler Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile seçilir. Danışma Kuruluna en fazla 15 üye seçilebilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 1 (bir) yıldır. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

b) Danışma Kurulu, gerektiğinde Rektörün daveti üzerine toplanır.

c) Danışma Kurulunun görevleri; Merkez ile bilimsel ve sosyal alanlarda ilişkileri sağlamak, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.