22 Ekim 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30573

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TERCÜME VE TASHİH

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tercüme ve Tashih Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tercüme ve Tashih Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Tercüme: Kaynak metinden hareketle erek dilde metin üretme işlemini,

b) Tashih: Bir yabancı dilde ya da ana dilde üretilen metnin dil ve içerik açısından düzeltilmesi, geliştirilmesi işlemini,

c) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tercüme ve Tashih Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkez, Üniversitenin ilgili birimleri ile eşgüdüm sağlayarak aşağıdaki amaçları gerçekleştirir:

a) Sanayi kuruluşları ile akademisyenlere ve bölge halkına çeviri hizmeti vermek,

b) Üniversite-sanayi işbirliği ile Üniversite ve şehrin kalkınmasında mütercim-tercümanlık ve diğer filoloji bölümlerinin aktif katılımını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde yer alan akademik ve idari birimlerin “Türkçe-Yabancı dil” dil çiftinde yazılan tercüme ve tashih ihtiyacını profesyonel bir şekilde, diğer kaynaklara gereksinim duymaksızın karşılamak,

b) Üniversite dışından gelecek muhtemel metin ve resmi belge niteliğindeki evrakların doğru ve zamanında tercümesini sağlamak,

c) Söz konusu birim araçlarıyla bir yabancı dilde yayınlanması hedeflenen çalışmaların dil ve içerik açısından niteliğini arttırmak ve bu konuda yazara dönüt sağlamak,

ç) Yabancı dilde üretilen metinlerin dilsel açıdan düzeltisini gerçekleştirecek, olası dil ve içerik sorunları konusunda yazara dönüt sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

d) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmalarını bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütmek,

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

f) Her türlü uzaktan eğitim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve akademik desteğin verilmesini sağlamak,

g) Üniversite bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki dört üye Üniversitenin konu ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir şekilde boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine, Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili kişiler görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir; ancak bu kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda, Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

e) Merkezin çalışma ilkelerini Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarına göre oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak,

f) Üniversitede çeşitli akademik birimler arasında uzaktan eğitim kapsamında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülmesi amacıyla protokoller düzenlemek,

g) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonucunu rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

ğ) Müdürün görüş ve önerilerini değerlendirerek, karara bağlamak,

h) Merkezle ilgili düzenleyici işlem taslaklarını hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.