22 Ekim 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30573

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Otizm spektrum bozukluğu, zihin yetersizliği, işitme yetersizliği, görme yetersizliği, öğrenme güçlüğü alanlarında eğitimlerin gerçekleştirildiği yerleri,

b) Koordinatör: Otizm spektrum bozukluğu, zihin yetersizliği, işitme yetersizliği, görme yetersizliği, öğrenme güçlüğü alanlarındaki birim sorumlularını,

c) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Öğretmen: İlgili alanlardaki özel eğitim öğretmenlerini,

e) Özel gereksinimli birey: Merkezden hizmet alacak olan, zihin, işitme, görme yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü alanlarından bir ya da birkaçından etkilenmiş bireyleri,

f) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

g) Uygulamalı davranış analisti: Uygulamalı davranış analizi konusunda Merkezde hizmet verecek personeli,

ğ) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

h) Yardımcı öğretmen: Özel eğitim sınıflarında özel eğitim öğretmenlerine yardım edecek personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Özel gereksinimli bireylerin tarama, değerlendirme ve yönlendirmesini yapmak,

b) Özel gereksinimli bireylere eğitim desteği vermek,

c) Özel gereksinimli bireylerin ailelerine eğitim desteği vermek,

ç) Özel ya da resmi özel eğitim okullarında eğitim veren öğretmenlere özel eğitim alanında bilgilendirici eğitimler vermek,

d) Özel ya da resmi özel eğitim okullarıyla iş birliği ve iletişim halinde bulunmak,

e) Üniversite ve kent genelinde özel eğitim bilgilendirme ve farkındalık seminerleri düzenlemek,

f) Özel eğitim konusunda bilimsel araştırmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Rektör tarafından en az üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, özel eğitim alanında en az doktora düzeyinde eğitim almış kişiler arasından görevlendirilir.

(3) Müdürün altı aydan daha fazla kesintisiz olarak görevi başında bulunamayacağı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(5) Müdürün önerisi ile Rektör, koordinatörler arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre, müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürün görev süresi bittiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi, faaliyet alanları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek,

b) Koordinatörlerinden gelen talep ve şikâyetleri dinleyerek Rektörlük makamına iletmek,

c) Merkezde çalışan personeli (koordinatörler, özel eğitim öğretmenleri, uygulamalı davranış analisti, yardımcı özel eğitim öğretmenleri) denetleyerek aylık olarak Rektörlük makamına bilgi vermek,

ç) Merkeze başvuruda bulunan özel gereksinimli birey ve ailesiyle ön görüşmede bulunmak, özel gereksinimli bireyin eğitsel tanılamasını yapmak,

d) Özel gereksinimli bireyi gereksinimleri doğrultusunda ilgili koordinatör ya da koordinatörlere yönlendirmek,

e) Gerekli gördüğü durumlarda özel gereksinimli birey ve ailesiyle ilgili olarak ilgili koordinatör ya da koordinatörlerle eğitsel değerlendirme ve eğitim konularında toplantı düzenlemek,

f) Merkezde çalışan personelin (koordinatörler, özel eğitim öğretmenleri, uygulamalı davranış analisti, yardımcı özel eğitim öğretmenleri) işbirliği içerisinde çalışmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür yardımcısı/yardımcıları ve Rektör tarafından eğitim fakültesinden seçilen üç öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak, yürütmek ve bunlara ilişkin kararlar almak,

b) Müdür tarafından önerilen komisyon, koordinatörler, özel eğitim öğretmenleri ve çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

c) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve değerlendirmek,

ç) Merkezin gerçekleştireceği faaliyetlerde görev alacak, gönüllü, yarı ya da tam zamanlı uzmanları veya stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek üzere karara bağlamak,

d) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

e) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini teklif etmek,

f) Merkezin ödenek ihtiyacını ve gereksinim duyduğu akademik, idari, sanatçı ve teknik personel ihtiyaçlarını teklif etmek,

g) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek teklifte bulunmak,

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatörler

MADDE 11 – (1) Koordinatörler;

a) Otizm spektrum bozukluğu,

b) Zihin yetersizliği,

c) İşitme yetersizliği,

ç) Görme yetersizliği,

d) Öğrenme güçlüğü,

alanlarındaki birimlerden sorumludurlar. Özel eğitim alanındaki bu alt alanlardan her biri farklı uzmanlık disiplinlerini gerektirdiği için her bir alt alan için söz konusu alanda lisansüstü eğitim derecesine sahip kişiler koordinatör olarak belirlenir.

(2) Koordinatörler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilirler.

(3) Koordinatörler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirilirler.

Koordinatörlerin görevleri

MADDE 12 – (1) Koordinatörlerin görevleri şunlardır:

a) Kendi uzmanlık alanlarındaki (otizm spektrum bozukluğu, zihin yetersizliği, işitme yetersizliği, görme yetersizliği, öğrenme güçlüğü) birimlerde çalışan özel eğitim öğretmenlerinin faaliyetlerini denetlemek,

b) Merkezde görev yapan özel eğitim öğretmenleriyle haftalık toplantılar gerçekleştirerek onların talep ve şikâyetlerini Merkez müdürüne iletmek,

c) Kendi uzmanlık alanlarındaki birimlerin fiziki koşullarının özel eğitim açısından uygunluğunu denetlemek,

ç) Merkeze başvuran ve Merkez Müdürü tarafından kendi birimlerine yönlendirilen özel gereksinimli birey ve ailesiyle yönlendirici görüşmelerde bulunmak,

d) Özel gereksinimli bireyin eğitsel değerlendirmesinin özel eğitim öğretmenleri tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak,

e) Özel gereksinimli bireye haftada kaç saatlik eğitim verileceğine karar vermek,

f) Özel gereksinimli bireylerin ailelerine özel eğitim öğretmenleri tarafından aile eğitimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

g) Özel gereksinimli bireyin çoklu yetersizlikten etkilenmesi durumunda diğer koordinatörlerle işbirliği kurmak,

ğ) Bağlı bulunduğu birimle ilgili Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

Özel eğitim öğretmeni ve görevleri

MADDE 13 – (1) Özel eğitim öğretmeni, özel eğitim bölümlerinden mezun olmuş ve en az lisans derecesinde diploma sahibi kişidir.

(2) Özel eğitim öğretmeninin görevleri şunlardır:

a) Sınıfındaki özel gereksinimli bireyin eğitsel değerlendirmesini gerçekleştirmek,

b) Özel gereksinimli birey için kısa ve uzun dönemli amaçlar belirlenmesini sağlamak,

c) Özel gereksinimli birey için belirlediği amaçları bireye kazandırmaya yönelik olarak çalışmalarda bulunmak,

ç) Özel gereksinimli bireyin ailesi için aile eğitimleri gerçekleştirmek,

d) Sınıfındaki gereksinimlerini bağlı bulunduğu koordinatöre bildirmek,

e) Bağlı bulunduğu koordinatör tarafından birimle ilgili verilen görevleri yerine getirmek.

Özel eğitim yardımcı öğretmeni ve görevleri

MADDE 14 – (1) Özel eğitim yardımcı öğretmeni, özel eğitim ve çocuk gelişimi alanlarının birinden ön lisans ya da lisans derecesine sahip olan kişidir.

 (2) Özel eğitim yardımcı öğretmeni, merkezdeki özel eğitim öğretmenlerinin eğitim ve değerlendirme faaliyetleri sırasında onlara yardımcı olmakla görevlidir.

Uygulamalı davranış analisti ve görevleri

MADDE 15 – (1) Uygulamalı davranış analisti, uygulamalı davranış analizi alanında lisans ya da lisansüstü diploma derecesine sahip olan kişidir.

 (2) Uygulamalı davranış analistinin görevleri şunlardır:

a) Özel gereksinimli bireyin eğitimiyle ilgili olarak özel eğitim öğretmenleriyle işbirliği içerisinde çalışmak,

b) Uygulamalı davranış analizi konusunda personel ve aile eğitimi vermek.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

İzinler ve görevlendirmeler

MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.