22 Ekim 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30573

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan Koordinatörü: Çeşitli bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında sorumlu olduğu programı yürüten kişiyi,

b) Çocuk Üniversitesi: Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik programları,

c) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda çok yönlü gelişimlerine katkıda bulunmak,

b) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklara yönelik akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda eğitim programları hazırlamak,

c) Çocukların erken yaşlarda üniversite ortamında bilim dünyası ile tanışmalarını sağlamak, bilimsel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini geliştirmek,

ç) Merkezde gerçekleştirilecek etkinliklerle çocuklara 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmak,

d) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların, çağımızın çok yönlü insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacı ile çeşitli alanlarda eğitim programları, bilim ve doğa kampları, sergiler, bilim okulları ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri düzenlemek,

e) Akademik çerçevede bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında uygulama ortamları oluşturarak, çocuklara etkileşimli çalışma alışkanlıkları kazandırmak ve herhangi bir alanda bilgi sahibi olmak isteyen hedef kitleye bu bilgiyi sağlamak,

f) Çocukların uluslararası düzeyde dünya vatandaşı olmalarını sağlayacak; açık fikirli olma, bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, işbirlikli çalışma, etkili iletişim kurabilme gibi temel becerileri kazanmalarını sağlayacak her türlü faaliyetleri planlamak ve yürütmek,

g) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki çocukların, ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim insanlarından öğrenmelerini sağlamak,

ğ) Çocukların bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında çok yönlü yetişmelerine katkı sağlamak için zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları düzenlemek,

h) Çocuklarla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif nitelikli her türlü faaliyeti düzenlemek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak,

ı) Çocukların erken yaşlarda üniversite ortamı ile tanışmalarını sağlayarak üniversite okumaya olan ilgi ve heyecanlarını artırmak ve geleceğe dair hedefler oluşturmalarında rehber olmak,

i) Mesleki yönlendirme ve rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihinde bulunurken yapabilecekleri hataları önlemek ve bu yolla oluşabilecek zaman, kaynak ve emek israfının önüne geçmek,

j) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çocuklarına hayat boyu öğrenme felsefesi aşılamak,

k) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak,

l) Üniversitenin, çocuklarla çalışmalar gerçekleştirmesi yoluyla toplumla ilgili sorumluluklarını yerine getirmesine ve toplumla daha iç içe olmasına yardımcı olmak,

m) Sosyo-ekonomik durumu yeterli olmayan ve eğitim olanaklarına kolay ve devamlı şekilde ulaşamayan veya özel ilgi ve/veya eğitim ihtiyacı olan çocukların, diğer bireylerle aynı ortamda eğitim almalarını sağlayarak eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak,

n) Üstün yetenekli çocukların aile, okul ve yaşam alanlarında gereksinimlerinin farkına varılmasını sağlamak, bu çocukların yeteneklerine ve ilgi alanlarına uygun olacak şekilde eğitilmelerine ve yönlendirilmelerine destek olmak,

o) Merkezde yürütülecek faaliyetler kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yazmak, çocuklarla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak,

ö) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine, bilimsel düşünceyi ve beceriyi geliştirmek üzere Üniversite içinde ve dışında çeşitli uygulamalı dersler, etkinlikler, geziler, kamplar, laboratuar çalışmaları, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemek,

p) Çocukların, ailelerin ve öğretmenlerin; üniversite ortamında uzmanlar ve akademisyenler ile paylaşımda bulunmalarını ve yeni eğitim modellerini tanımalarını ve deneyimlemelerini sağlamak,

r) Üniversite-toplum arasındaki bağı güçlendirmek, bilimsel etkinliklere çocuk-aile-öğretmen başta olmak üzere tüm toplumun katılımını sağlayarak bireylerin bilime yönelik olumlu tutum ve davranış geliştirmelerine ve çocukların çok yönlü gelişimlerine katkıda bulunmak,

s) Bilim, kültür ve sanat ve spor alanında yeni yaklaşımları ve birikimleri, eğitim-öğretim programlarıyla ilişkilendirerek çocuklar, öğretmenler ve ailelerle paylaşmak,

ş) Çocukların eğitimi amacı ile yeni yöntemler/etkinlikler geliştirmek, değerlendirmek ve uygulamaları yerel, ulusal ve uluslararası alanda paylaşıma sunmak,

t) Çocuklara, ailelere ve öğretmenlere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak,

u) Merkezin faaliyet alanları kapsamında okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların eğitimine yönelik Üniversitenin diğer birimlerince gerçekleştirilecek olan tüm faaliyetlere yönelik ön incelemeler yapmak, görüş ve öneriler sunmak,

ü) Çocuklara yönelik faaliyetlerde resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ve özellikle ulusal ve uluslararası diğer çocuk eğitimi uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği kurmak ve ortak çalışmalar yapmak,

v) Akademisyenlere, lisansüstü öğrencilere ve öğretmenlere, merkezde yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili uygulama ve araştırma yapma imkânı sağlamak,

y) Merkezin programlarına katılan çocuklara katılım belgesi vermek,

z) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7  – (1) Müdür, merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.  Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla kesintisiz olarak görevi başında bulunamayacağı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitede tam zamanlı görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre, Müdür Yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürün görev süresi bittiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi faaliyet alanları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, olağan ya da olağanüstü olarak toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak,

d) Alan koordinatörlerinin hazırladığı eğitim faaliyetlerini koordine etmek, denetlemek,

e) Merkezin çalışmalarının yürütülmesine yönelik komisyon ve çalışma grupları oluşturmak,  alan koordinatörlerini belirlemek ve bunların çalışma esaslarını düzenlemek,

f) Akademik yılsonunda merkezin geçmiş yıl faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Rektör tarafından eğitim fakültesinden seçilen üç öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak, yürütmek ve bunlara ilişkin kararlar almak,

b) Müdür tarafından önerilen komisyon, alan koordinatörü ve çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

c) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve değerlendirmek,

ç) Merkezin gerçekleştireceği faaliyetlerde görev alacak, gönüllü, yarı ya da tam zamanlı uzmanları veya stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek üzere karara bağlamak,

d) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

e) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini teklif etmek,

f) Merkezin ödenek ihtiyacını ve gereksinim duyduğu akademik, idari, sanatçı ve teknik personel ihtiyaçlarını teklif etmek,

g) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek teklifte bulunmak,

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Alan koordinatörleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Alan koordinatörü, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Gerçekleştirilecek her faaliyet alanında o alanın uzmanı bir alan koordinatörü görevlendirilir.

(3) Alan koordinatörünün görevi; sorumlusu olduğu alanda Merkezde yürütülecek programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak çocukların seçim ölçütlerini, derslerini, akademik takvimini, ders programlarını belirleyerek Merkez yönetimine sunmak, programın eğitmenlerini ve görev dağılımlarını, olanak ve ihtiyaçlarını saptamak, onaylanan programı çocukların sağlık ve güvenlikleri için gerekli önlemleri alarak yürütmek ve ilgili görevin tamamlanmasından sonra hazırlanan raporu Müdürlüğe sunmaktır.

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi, Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Merkez koordinatörü

MADDE 13 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri ile koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için Müdür tarafından teklifi yapılan bir kişi Rektör tarafından Merkez koordinatörü olarak görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

İzinler ve görevlendirmeler

MADDE 15 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.