16 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30567

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav kurulu; Bakan Yardımcılarından birinin başkanlığında, birim amirleri ve bunların yardımcıları, daire başkanları veya konusunda uzman Bakanlık personeli arasından belirlenen, bir başkan ve altı üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müsteşar yardımcısının” ibaresi “Bakan Yardımcısının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeterlik sınavı ilgili Bakan Yardımcısı onayı ile yılda en fazla üç defa açılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2012

28388

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/11/2013

28830

2-

25/2/2014

28924

3-

8/8/2015

29439