16 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30567

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/11/1980 tarihli ve 17154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘müsteşar yardımcısıdır’’ ibaresi ‘‘Bakan Yardımcısıdır’’ şeklinde, ‘‘müsteşar yardımcısı’’ ibaresi ise ‘‘Bakan Yardımcısı’’ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘‘müsteşar yardımcısı’’ ibaresi ‘‘Bakan Yardımcısı’’ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.