16 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30567

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU VE KÜLTÜR

VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2012 tarihli ve 28269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlık Müsteşarıdır” ibaresi “Bakan Yardımcısıdır” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Koruma Yüksek Kurulu;

a) Bakan Yardımcısı,

b) Cumhurbaşkanınca Cumhurbaşkanlığından görevlendirilecek bir üye,

c) Bakanca Bakanlıktan görevlendirilecek üç üye,

ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili genel müdürü,

d) Orman Genel Müdürü veya yardımcısı,

e) Vakıflar Genel Müdürü veya yardımcısı,

f) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü veya yardımcısı,

g) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü veya yardımcısı,

olmak üzere on kurum temsilcisi üye ile koruma bölge kurulu üyelerinden Bakanlıkça seçilecek altı üye ile birlikte toplam on altı üyeden oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakan Yardımcısının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.