8 Ekim 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30559

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/6/2013 tarihli ve 28686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri Senato tarafından kabul edilen muadil sınavların sonuçlarına göre de belirlenebilir. Öğrenciler isterlerse DÜİYES yerine geçerliliği Senato tarafından kabul edilen başka bir yeterlik sınavına girip Senatonun gerekli gördüğü başarı puanını elde ederek İngilizce yeterliliklerini kanıtlayabilirler. Bu sınavlar ve onlardan alınması gereken en az puanlar Yabancı Diller Birim Başkanlığının önerisi ile Senato tarafından belirlenerek duyurulur.

(2) Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencinin başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfından almış olduğu başarı belgesine istinaden hazırlık sınıfı muafiyeti kararı Üniversitenin Yabancı Diller Biriminin kararı ile kabul edilebilir. Belgenin hak edildiği tarihten itibaren beş yıl geçmemiş olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hazırlık Programı, sırasıyla Temel (Foundation), Orta-Altı (Pre-Intermediate),  Orta (Intermediate) ve Orta-Üstü (Upper-Intermediate) olmak üzere dört düzeyden oluşur. Eğitim-öğretim yılı başında yapılan Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre öğrenciler bu seviyelere yerleştirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Devam zorunluluğunu ve derse ilişkin yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmiş olan Temel (Foundation), Orta-Altı (Pre-Intermediate), Orta (Intermediate) ve Orta-Üstü (Upper-Intermediate) Düzey öğrencileri düzey sonunda yapılan Düzey Sonu Sınavına girerler.

(3) Temel (Foundation), Orta-Altı (Pre-Intermediate),  Orta (Intermediate) ve Orta-Üstü (Upper-Intermediate) Düzeylerde başarılı sayılabilmek için gerekli başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır. Öğrencilerin bir düzeyde başarılı sayılabilmesi için gerekli olan başarı notunun %40’ı düzey içi değerlendirmelerden ve %60’ı Düzey Sonu Sınavından oluşur. Düzey içi değerlendirme ölçütleri her akademik yılın başında belirlenerek, öğrencilere duyurulur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/6/2013

28686

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/3/2018

30365