20 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30541 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2017 tarihli ve 29994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Danışman: Öğrenciye ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik eden öğretim üyesini,

d) Enstitü: Bayburt Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

e) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Enstitü Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesinde lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitülerin yönetim kurullarını,

g) Eşdeğer sınavlar: Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca YDS’ye eşdeğer kabul edilen sınavları,

ğ) GANO:  Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,

j) Uygulama esasları: İlgili enstitü için Senato tarafından onaylanmış uygulama esaslarını,

k) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

l) Yarıyıl süresi: Bir yarıyıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile takip eden yarıyıl ders kayıt başlangıç tarihi arasındaki süreyi,

m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Güzel sanatlar eğitimi anabilim dallarında; ALES puanının %50’si, lisans GANO’sunun %30’u, yeterlik sınav notunun %20’si alınarak toplanır. Bu toplamın 55 puandan az olmaması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

(6) Güzel Sanatlar Fakültesi anasanat dalları yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adaylar, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notlarının %60’ı ile lisans GANO’sunun %40’ının toplamının en az 55 puan olması şartı ile ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik, varsa mezun olduğu lisans programına yakın/uygun, en fazla iki ders de alabilir. Lisansüstü programa yönelik ders alan öğrencilere danışman ataması yapılır ve bir akademik takvim yılından sonraki süreler yüksek lisans veya doktora program sürelerine dâhil edilir. Bilimsel hazırlık programı en az 24 AKTS, en fazla 60 AKTS ders yükünden oluşur.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralar eklenmiştir.

“Özel ve Misafir öğrenci kabulü”

“(6) Başka bir üniversitenin lisansüstü öğrencileri anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile misafir öğrenci olarak kabul edilebilirler. Üniversitemiz enstitülerinden misafir statüsünde ders almak isteyen öğrenciler; kayıtlı olduğu üniversitenin enstitüsü aracılığı ile başvuru yapabilir. Öğrencinin bu talebi enstitü yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve ilgili anabilim/anasanat dalına bilgi verilir.

(7) Misafir öğrenci tez çalışması yapamaz.

(8) Misafir öğrenci olmak, Bayburt Üniversitesi’nin herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkı vermez.

(9) Misafir öğrenci, Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine ve Uygulama Esaslarına uyar. Dönem sonunda öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversiteye başarı durumunu gösteren belge gönderilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, her yarıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre alınacak öğrenci katkı payını yatırarak alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar için dönem kaydı yaptırmak zorundadır. İlgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak katkı payı yatıracak öğrencilerden, süresi içinde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi yönetim sistemi üzerinden yapılması ve danışman tarafından onaylanması gerekmektedir.

(2) Süresi içinde  mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler ve danışmanlar, akademik takvimde belirlenen süreler içinde dilekçe ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına müracaat edebilir. Başvurular, ilgili Enstitü yönetim kurulunca görüşülür, alınan karar öğrenciye tebliğ edilir ve ders kayıtları ilgili Enstitü tarafından yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve bütünleme sınavından oluşur.”

“(5) İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ara sınavlara giremeyen lisansüstü öğrencilerine, enstitü yönetim kurulunca mazeret sınav hakkı verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ara sınav, yarıyıl sonu/yılsonu ders notları, tez, seminer, yeterlik gibi her türlü sınav ve çalışmaların notları ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi yönetim sistemi üzerinden ilan edilir ve kesin kayıt işlemi yapıldığı anda harf notları oluşur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Öğrencinin aldığı tüm notlar, başarı durum belgesine işlenir.

(2) Öğrencinin başarı durumu; yüzlük ve/veya dörtlük sistemlere göre GANO olarak hesaplanır. GANO, öğrencinin lisansüstü programda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin AKTS’sinin yüzlük sistemde o dersin başarı notu, dörtlük sistemde ise başarı notunun 23 üncü maddede belirtilen ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam AKTS’ye bölünmesi ile hesaplanır. Sonuç, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 120 AKTS’den az olmamak şartıyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer çalışması tamamlandıktan ve danışmanın onayından sonra ilgili enstitü kurulunun belirleyeceği usul ve esaslara göre öğrenci tarafından sunumu yapılır, G (Geçer) veya K (Kaldı) olarak değerlendirilir. Öğrenci, alması gereken dersleri başarıyla tamamladığı dönemi müteakip  tez çalışmasına kayıt yaptırabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Danışman, tez çalışmasını her yarıyıl için başarılı veya başarısız olarak değerlendirir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri ile doktoralı öğretim görevlilerinden; bunların bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anabilim dalındaki öğretim üyelerinden seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ikinci tez danışmanı yurt içi veya yurt dışında bulunan başka bir yükseköğretim kurumundan da atanabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri; bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde enstitü yönetim kurulu tarafından Üniversite içerisinden veya başka bir üniversiteden de uygun görülen, en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş öğretim üyelerinden seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıt dondurma ve kayıt sildirme

MADDE 53 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular, ilgili yarıyılın ilk on iş günü içinde yapılır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(2) Öğrencinin askere alınması veya tutuklu olması durumunda, müracaat etmeleri halinde ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur. Bu durumda kaydı dondurulan öğrencilerin mazeretlerinin sona ermesinden itibaren 15 gün içerisinde dilekçe ile başvuruda bulunmaları ve kayıtlarını aktif hale getirmeleri gerekir. Başvuru yapmayan öğrenciler için mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren geçen süreler azami öğrenim süresine dahil edilir.

(3) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

(4) Kayıt silme işlemi; öğrencinin ilgili birime başvurarak kendi isteği ile kaydının silinmesini istemesi ve Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmış olması ile gerçekleşir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2017

29994

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/6/2017

30083