20 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30541 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞMALARINA VE

GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilmeleri, şirket kurabilmeleri, kurulu bir şirkete ortak olabilmeleri ve şirketlerin yönetimlerinde görev yapabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 36 ncı ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: Aydın Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme Bölgesini,

b) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

ç) Sürekli görevlendirilen öğretim elemanı: Üniversiteden izinli olarak tüm çalışma zamanını bölgede geçiren öğretim elemanlarını,

d) Şirket: Bölgede yer alan ve/veya kurulacak olan yahut ortak olunacak şirketi,

e) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,

f) ÜYK: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,

g) Yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversitenin izni ile ve Üniversitedeki asli görevlerini yerine getirmek kaydıyla yarı zamanlı olarak bölgede görev alan öğretim elemanlarını,

ğ) Yönetici şirket: Bölgenin yönetim ve işleyişinden sorumlu olan Aydın Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme Anonim Şirketini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarının Bölgede Görevlendirilmeleri,

Şirket Kurabilmeleri ve Ortaklık Yapabilmeleri

Öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) Bölgede idareci veya araştırmacı olarak hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanları unvan ve koşullara bağlı olarak aylıklı veya aylıksız, tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak çalışabilir. Çalışma onayı, ilgili öğretim elemanının bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulunun uygun görüşü ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleşir. Bölgede çalışan öğretim elemanının elde ettiği gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, bunlardan sürekli olarak görevlendirilen ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin bölgede geçirdikleri süre için emeklilik hakları saklı kalır.

(2) Görevlendirmelerde çeşit ve süre olarak aşağıdaki hükümler esas alınır:

a) Tam zamanlı görevlendirme: Üniversitede en az 3 yıl fiili hizmet süresini dolduran kadrolu öğretim elemanlarına bir yılı aşmamak üzere bölgede aylıklı veya aylıksız izin verilebilir. Bu izin bir yıl daha aylıksız olarak uzatılabilir. Bu şekilde izin almış olan bir öğretim elemanı, görevine geri döndükten sonra üç yıl geçmedikçe yeniden görevlendirme talep edemez. Bölgede aylıklı veya aylıksız şekilde görevlendirilen öğretim elemanlarına, Üniversitenin döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez ve idari görev verilmez.

b) Yarı zamanlı görevlendirme: Üniversite öğretim elemanları, Üniversitenin uygun gördüğü sürelerde yarı zamanlı olarak bölgede veya yönetici şirkette görevlendirilebilirler. Öğretim elemanının bu görevlendirmelerinde yapacakları çalışmanın niteliği ve süresi, öğretim elemanı ve şirket arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden sona erer.

Şirket kurma ve şirket ortaklığı

MADDE 6 – (1) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim elemanları, Üniversiteye başvurur. Üniversite Yönetim Kurulu bu başvuruyu; ilgili bölümün görüşü, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile inceleyerek, öğretim elemanına bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma izni verir. İlgili öğretim elemanının şirket yönetiminde görev alması hususunda 5 inci maddedeki görevlendirme ile ilgili süre ve esaslar uygulanır.

(2) Öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlerden bu kapsamda, Üniversite adına alınacak patent hakkı, imtiyaz karşılığı ve benzeri gelirlerin miktarları, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Görevlendirmeye karar verecek organ ve yöntem

MADDE 7 – (1) Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri konusunda izin vermeye yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bölgede hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarının, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve 6 ncı maddeye göre görevlendirilmesi; ilgilinin veya hizmete ihtiyacı olan şirketin başvurusu üzerine, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Yönetim Kurulunun Kararı, Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile yapılır. Görev süresinin uzatılmasında da aynı yol izlenir.

 b) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine göre görevlendirmelerde; bölgede yer alan faaliyetler için hizmete ihtiyacı olan şirket, Üniversiteye veya Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunabilir. Başvuru öğretim elemanı ismi bazında olabileceği gibi araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir. Proje bazındaki taleplerde, projede yer alacak ve bölgede görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından önerilir. Proje bazındaki görevlendirmeler; ilgili öğretim elemanlarının görev yaptığı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunun kararı, Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 8 – (1) Bölgede sürekli olarak görev almak isteyen öğretim üyeleri, görevlendirme ya da izin uzatma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planı eklerler. Bu öğretim üyeleri; görev sürelerinin sonunda, bölgede yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu ilgili bölüm başkanlığına sunarlar. Bu rapora yönetici şirketin, bölgede yapılan çalışmanın 4691 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendine uygunluğunu belirten değerlendirmesi de eklenir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.