20 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30541 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/10/2011 tarihli ve 28084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgelerin getirilmesi, elektronik kayıt yaptıran öğrencilerden koşullu programlar için koşulda istenen belgeler hariç belge istenilmemesi,

 ç) Açık ve Uzaktan öğretim hariç başka bir yükseköğretim kurumundaki aynı düzeyde bir programda kayıtlı olunmaması.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması şartı ile bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, ilgili kurul kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl sistemi ile öğrenim yapılan Açık ve Uzaktan Öğretim yükseköğrenim programlarında okumuş olan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf olabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Açık ve uzaktan öğretim yükseköğrenim öğrencileri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü, 2018-2019 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/10/2011

28084

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/11/2012

28474

2-

22/10/2013

28799

3-

20/07/2015

29420