20 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30541 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat  Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/3/2017 tarihli ve 30015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Gözetim listesi: Birinci yıl sonunda ve takip eden yarıyıl sonlarında ağırlıklı genel not ortalamaları 19 uncu maddede belirtilen ortalamaların altında olan öğrencilerin oluşturduğu listeyi,”

“t) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanım edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla, farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Daha önce öğrenim gördüğü üniversitelerdeki derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler, ilgili programa kesin kaydını yaptırdığı yarıyılın eğitim öğretimin başladığı ilk iki haftası içerisinde ilgili birimlerine başvururlar. Bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmaz. İntibak işlemleri, ilgili intibak komisyonunca değerlendirilip birim yönetim kurulunca karara bağlanır. Ders muafiyeti kabul edilen öğrenciler, derslerin başladığı üçüncü hafta sonuna kadar ders ekleme/çıkarma işlemlerini yapabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Her öğrenci için; bölüm başkanının önerisi ile bir öğretim elemanı Dekan veya Müdür tarafından danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur. Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini kendi seçer ve danışmanın onayı ile kayıt tamamlanır. Geçerli bir mazereti nedeniyle kayıt döneminde Üniversitede bulunamayacak olan danışman bu durumu bir yazı ile ilgili bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışman yerine geçici olarak kayıt süresince bir öğretim elemanı görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğretim planından en az 45 AKTS kredilik dersi başaran (minimum harf notu DD) ikinci sınıf,

b) Öğretim planından en az 100 AKTS kredilik dersi başaran üçüncü sınıf,

c) Öğretim planından en az 150 AKTS kredilik dersi başaran ise dördüncü sınıf,”

“(2) Öğrenciler birinci yarıyılda bölümlerinin öğretim planında yer alan birinci yarıyıl derslerini almak zorundadırlar.”

“(4) Öğrenciler, öğrenimlerine; ön koşulsuz veya ön koşulunu sağladıkları dersleri çakışmamak, 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kredi sınırlarına uymak ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasındaki koşulları sağlamak suretiyle devam ederler. Alt yarıyıllardan devam zorunluluğu olan dersleri alan öğrenciler, birinci öğretim ile ikinci öğretim programları arasında geçiş hariç ders saatlerinde çakışma olması ve aynı derslerin aynı birimin başka programlarında açık olması durumunda danışmanın uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile ilgili derse devam edebilirler ve bu dersin sınavlarına girebilirler. Bu derslerden aldıkları notlar sorumlu olduğu dersler için geçerli kabul edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (ç) bendi eklenmiş, ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c)  bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Yatay Geçiş, DGS ve ÇAP öğrencileri hariç olmak üzere, gözetim listesinde bulunmayan öğrencilerin, herhangi bir yarıyılda kredi yükü en az 22 AKTS kredi,  en çok 40 AKTS kredi olmak zorundadır.”

“c) Yatay Geçiş ve DGS öğrencileri gözetim listesinde olmamak koşulu ile kayıt oldukları ilk iki yarıyılda 45 AKTS kredilik ders alabilirler.”

“ç) Öğrenciler, yarıyıl içinde öncelikle başarısız oldukları dersler ile daha önce alamadıkları dersleri almak ve azami AKTS kredi yükü sınırları içinde kalmak şartıyla ilgili yarıyıl içerisinde açılan yarıyıl derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. AKTS kredi yükü sınırları içerisinde kalmak şartıyla üst yarıyıllardan ders alabilirler.”

“a) Daha fazla kredi almak isteyen öğrencilerden; en az 2,50 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olanlar en fazla 45 AKTS kredilik ders, en az 3,00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olanlar ise en fazla 50 AKTS kredilik ders alabilirler.

b) Lisans programlarında 150 AKTS kredilik dersi; Ön lisans programlarında 50 AKTS kredilik dersi başaran öğrencilerin kredi yükü, gözetim listesinde olmamak koşulu ile en fazla 50 AKTS kredilik ders alabilir.

c)  Lisans programlarında 150 AKTS kredilik dersi; ön lisans programlarında 50 AKTS kredilik dersi başaran öğrenciler, 22 AKTS kredi altında ders alabilirler.”

“(3) Öğrenci, yarıyılın başlangıcından itibaren Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanının onayını alarak ders planındaki dersler için ekle-çıkar işlemi yapabilir ya da dersten tümüyle çekilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğretim planlarındaki bitirme projesi/bitirme tasarım projesi dersi;

a) Ön lisans programlarında dördüncü yarıyıl dersi,

b) Lisans programlarında sekizinci yarıyıl dersi,

olarak alınır. Öğrencinin, mezun olmadan önce, istenen mesleki düzeye ulaştığını gösteren bitirme projesini/bitirme tasarım projesini, mezun olacağı programdan yapması zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Birinci yılsonunda ve takip eden yarı yılsonlarında ağırlıklı genel not ortalamaları 1,80’in altında olan öğrenciler gözetim listesine alınır.

(2) Gözetim listesine alınan öğrencilerin bir yarıyıldaki kredi yükü en fazla 30 AKTS kredi olabilir. Bu öğrenciler, öncelikle başarısız olduğu dersleri alırlar. Gözetim listesinde iken ağırlıklı genel not ortalamalarını 1,80’in üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının  (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Mazeret sınavı: Bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınavı ilgili birim tarafından belirlenen tarihte yapılır. Öğrenciler, mazeretlerinin bitiminden itibaren en geç üç iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek ilgili akademik birime başvuruda bulunmalıdır. İlgili yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun görülmesi durumunda sadece bir defaya mahsus öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.”

 “e) Bütünleme Sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde eden öğrencilerden; bu sınavda FF veya FD notu alanlar ile bu sınava giremeyen öğrenciler için yapılan sınavdır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bir dersten devamsızlıktan kalan öğrenci, ara/yarıyıl sonu sınavına giremez ve (DZ) notu alarak başarısız kabul edilir.”

“(4) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Not              Harf Karşılığı Başarı Notu    Harf Notu                 Katsayı

90-100         Mükemmel                            AA                              4,00

80-89           Çok iyi                                  BA                              3,50

70-79           İyi                                         BB                               3,00

65-69           Orta                                       CB                               2,50

60-64           Yeterli                                   CC                               2,00

55-59           Şartlı Başarılı                        DC                              1,50

50-54           Şartlı Başarılı                        DD                              1,00

30-49           Başarısız                               FD                               0,50

  0-29           Başarısız                               FF                               0,00

                    Başarısız (Devamsız)            DZ                               0,00

(5) Başarı notu değerlendirilmesi, ham başarı notu ile birlikte sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurulmak suretiyle notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak bağıl değerlendirme sistemine göre yapılır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere FF notu verilir. Bağıl değerlendirme ile ilgili esaslar Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teorik derslere % 70, teorik ve uygulaması birlikte olan derslere, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere % 80 oranında devam zorunludur. Bu şartları sağlayamayan öğrencilere DZ notu verilir. Sağlık kurumlarından alınan sağlık raporları toplam devamsızlık süresinden düşülmez. Devam koşulunu sağlamayan ve/veya dersi veren öğretim elemanının ders için belirleyip bölüm başkanlığının onayı ile yarıyıl başında ilan ettiği şartları sağlamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.”

“(7) Bu değerlendirmeler not belgesinde yarıyıl bazında belirtilir. Herhangi bir yarıyılda not belgesinde FD, FF ve/veya DZ bulunan öğrenciler not ortalamalarını tuttursalar dahi o yarıyılda onur veya yüksek onur öğrencisi olamazlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavların, yazılı/sözlü/sözlü-yazılı/proje değerlendirme/sunum olarak yapılmasına ilgili öğretim elemanının teklifi bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu  tarafından karar verilir. Bu yöndeki karar yarıyılın başında öğrencilere verilen başarı değerlendirme formunda ilan edilir. Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunmaması halinde, sınavı kimin yapacağı bölüm başkanı tarafından belirlenir. Sınavların düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için ilgili birimdeki bütün öğretim elemanları görevlendirilebilir.

(2) Sınav için gerekli belgeler ve dersi veren öğretim elemanının izin verdiği araçların dışında, kayıt fonksiyonlu hesap makinesi, cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarım cihazları ile sınava girmek yasaktır. Yasak olarak belirtilen bu cihazlarla sınava girdiği tespit edilen, sınav düzenini bozan, kopyaya teşebbüs eden, kopya çeken veya kopya çekilmesine yardımcı olan, kendisi yerine başkasını sınava sokan veya başkasının yerine sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz kabul edilir ve hakkında gerekli yasal işlem uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, bir dersteki başarı durumu sonucuna, dersin sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren iki iş günü içerisinde, öğrencisi olduğu birime yazılı olarak başvurarak maddi hata itirazında bulunabilir. İlgili birim, söz konusu itirazı ilgili öğretim elemanına yazılı olarak iletir. İlgili öğretim elemanı üç iş günü içinde itirazı değerlendirir ve ilgili birime sonucunu bildirir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında toplam 120 AKTS kredi, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında toplam 240 AKTS kredisini başarı ile tamamlaması zorunludur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenime ara izni ve öğrenime ara izni mazeretleri”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/3/2017

30015