20 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30541 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/2016 tarihli ve 29819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Lisansüstü dersler için başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme yöntemi esas alınır. Puanlar, enstitüye teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki tabloda belirtilen değerler dikkate alınarak harf notuna çevrilir:

Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik

                                                                   4’lük not/

       Puanlar                      Notlar            Başarı katsayısı                   Açıklama

       90-100                        AA                       4,00                             Başarılı

        85-89                         BA                       3,50                             Başarılı

        80-84                         BB                        3,00                             Başarılı

        75-79                         CB                        2,50                             Başarılı

        70-74                         CC                        2,00                             Başarılı

        00-69                          FF                        0,00                            Başarısız

     Devamsız                      FE                        0,00                            Başarısız

”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/9/2016

29819

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/6/2018

30455