20 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30541 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için eğitim koordinatörünün önerisi ve bölüm başkanı onayı ile görevlendirilen öğretim üyesi veya öğretim görevlisini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Derslere kayıt ve kayıt yenileme sürecinin başlatılmasından öğrenciler sorumludur. Belirlenen şartları yerine getirmeyen veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda veya yılda öğretime devam edemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrencinin;

a) Bir başka yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki programında asli öğrenci olarak kaydının bulunduğunun tespit edilmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile,

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile,

c) Yazılı olarak başvurarak kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi halinde,

ç) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süreler içinde mezun olamayıp, aynı fıkrada tanınan ek sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyerek sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile,

d) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine işlenmek suretiyle kaydı silinir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ön lisans ve lisans programlarından mezun olabilmek için program için öngörülen her eğitim yılı için 60 AKTS olmak üzere toplam AKTS’nin tamamlanması gerekir. Kredi sayıları seçmeli dersler nedeni ile aşılabilir. Derslerin haftalık ders saatleri ile ilgili sınırlamalar, ilgili birim tarafından hazırlanarak Senato onayına sunulan usul ve esaslar ile düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Ders geçme sistemi uygulayan birimlerde üçüncü dönem sonunda ve daha sonraki dönemlerde GNO’su 1.80’in altında olan öğrenci başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci daha önce almadığı dersleri alamaz. Genel not ortalamasını 1.80’in üstüne yükseltmek için öncelikle daha önce kaldığı ve sonrasında geçtiği dersleri alabilir. Öğrenci başarılı olduğu bir dersi not yükseltmek amacıyla tekrar alabilir. Sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde ise başarısız sayılma ve ortalama yükseltme ile ilgili hususlar birimler tarafından hazırlanıp Senato tarafından onaylanan esas ve usullerde belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde önlisans/lisans diploması almak için ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm şartları yerine getiriyorsa, son yarıyıl/yıl öğrencisi sayılır. Son yarıyıl/yılda not ortalamalarına katılan başarısız olduğu en çok iki dersten veya (K) notu alan öğrencilere eksiklerini tamamlamak veya yeni bir sınava girmek üzere, en geç ertesi yarıyıl başına kadar ek bir süre verilir. Bu ek süre içerisinde girilen sınavda alınan not, daha önceki yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu notlarına bakılmaksızın yarıyıl/yılsonu notu yerine geçer. Yarıyıl/yılsonu başarı durumu bu not esas alınarak belirlenir. Son yarıyıl/yılda başarısız notu olmadığı halde genel not ortalaması 2.00’ın altına düşen öğrencilere en çok iki dersten yukarıdaki koşullar çerçevesinde ek süre verilir. Durumları bu fıkraya uygun öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra on iş günü içerisinde ilgili birime bir dilekçe ile başvururlar. İlgili Yönetim Kurulu öğrencinin durumunun bu maddeye uygunluğunu inceledikten sonra hangi dersten ek süre tanındığına dair alınan yönetim kurulu kararı ilgili birim tarafından öğrenciye ve ilgili akademik bölüm başkanlığına bildirir. Bu fıkrada öngörülen ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Sınav düzenini bozmak, sınavlarda kopya çekmek, kopya çekme girişiminde bulunmak ya da kopya çekilmesine yardım etmek eylemlerinden birini gerçekleştirdiği iddiası ile hakkında işlem yapılan veya kopya çektiği sonradan anlaşılan öğrenci o sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Soruşturma neticesinde cezai işlemin gerekmediği hallerde öğrencinin notu ilgili Yönetim Kurulu kararı ile yeniden düzenlenir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2013

28754

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/1/2014

28899

2-

3/1/2015

29225

3-

30/6/2017

30110