20 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30541 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Demokrasi Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: İzmir Demokrasi Universitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: İzmir Demokrasi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: İzmir Demokrasi Üniversitesi Yönetim Kurulunca oluşturulan Yürütme Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma, yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere İhtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlamak, uygulamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri hizmetlerde bulunmak,

b) Kimyasal, biyolojik ve benzeri tahliller ile araştırma, uygulama, iş değerlendirmesi ve organizasyonu hizmetlerini yapmak. Danışmanlık, analiz, uygulama, ölçme, değerlendirme, deney, model deneyi, muayene, teknik kontrol, plan, bilgi işlem organizasyonu, teknik bakım, onarım, ekspertiz, ölçü ayarı ve benzeri hizmetlerin yapılması, laboratuar ve atölyelerde yapılan iş ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve bunlarla ilgili raporların düzenlenmesi,

c) Klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuarlarda yapılacak her çeşit muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak,

ç) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirmek, faaliyet alanı ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün onayını alarak pazarlamak ve satmak, satış yerleri açmak ve işletmek,

d) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak. Döner Sermaye İşletmesi çalışmaları sırasında elde edeceği bilgi ve teknoloji birikimini eğitim ve öğretim alanına aktarmak suretiyle katkıda bulunmak.

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu İzmir Demokrasi Üniversitesi Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir Rektör Yardımcısı ile dekan, yüksekokul müdürü ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile ve çoğunlukla toplanır, çoğunlukla karar alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye limiti

MADDE 8 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.