20 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30541 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/4/2017 tarihli ve 30033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yabancı dil ile eğitim yapılan yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı dil için YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavdan Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte tez danışmanının koordinatörlüğünde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Sınav tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kredili derslerini ve tez savunmasını başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50 olan ve tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını yazım kurallarına uygun şekilde ilgili enstitüye teslim eden öğrenciye mezuniyet için Senato tarafından belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tezli yüksek lisans diploması verilir. Talep halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile tez teslim süresi uzatılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50 olan öğrenciye mezuniyet için Senato tarafından belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yabancı dil ile eğitim yapılan doktora programlarına başvuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı dil için YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavdan Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atamak zorundadır.”

“(2) Tez danışmanı; diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ve başarıyla tamamlamış öğretim üyeleri arasından seçilir. Söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ve zorunluluk hallerinde başka bir yükseköğretim kurumundan aynı niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte tez danışmanının koordinatörlüğünde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tez savunması, savunma ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kredili derslerini ve tez savunmasını başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ve tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını yazım kurallarına uygun şekilde ilgili enstitüye teslim eden öğrenciye mezuniyet için Senato tarafından belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora diploması verilir. Talep halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile tez teslim süresi uzatılabilir.”

“(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”

“(3) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yabancı dil ile eğitim yapılan sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı dil için YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavdan Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin  37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kredili derslerini ve sanatta yeterlik çalışmasını başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ve sanatta yeterlik/tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde sanatta yeterlik çalışmasının/tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını istenen kurallara uygun şekilde ilgili enstitüye teslim eden öğrenciye mezuniyet için Senato tarafından belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders başarı notları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı lisans/yüksek lisans programının ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Bilimsel hazırlık programları lisans/yüksek lisans programlarından bağımsız olarak da yürütülebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Üniversite Senatosunda kabul edilen yönerge ile belirlenir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki tablolarda belirlenen harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yıl sonu ders başarı notu olarak verilir:

 

YÜKSEK LİSANS BAŞARI HARF NOTU KATSAYILARI

Ders Başarı Notu            AA             BA          BB              CB             CC           FF

Katsayı Karşılığı              4,00           3,50         3,00            2,50           2,00         0,00

Eşdeğer Puan                90-100        85-89       75-84          65-74         60-64       0-59

 

DOKTORA BAŞARI HARF NOTU KATSAYILARI

Ders Başarı Notu            AA             BA          BB              CB             FF

Katsayı Karşılığı              4,00           3,50         3,00            2,50           0,00

Eşdeğer Puan                90-100        85-89       75-84          65-74          0-64           ”

 

“(7) Yüksek lisans programında bir dersten başarılı olmak için en düşük başarı notu CC, doktora/sanatta yeterlik programları için CB’dir.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.