20 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30541 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2014 tarihli ve 29073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birim kurulları, bir sonraki yıla ait akademik takvim önerilerini, her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar, eğitim-öğretim ders kataloglarında yapılacak güncellemeler varsa değişiklik tekliflerini birim kurul kararıyla birlikte Senato onayına sunarlar. Senato tarafından karara bağlanan akademik takvim her eğitim öğretim yılının başlamasından önce ilan edilir.”

MADDE  2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Eğitim öğretim programında laboratuvar uygulamalı dersleri bulunan bölüm/programlarda bu derslerin devam şartları yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversite öğrencilerinin özel öğrenci statüsünde bir başka Üniversiteden ders/dersler almak istemesi halinde ilgili bölüm/program başkanlığına yazılı başvuru yapması gereklidir. Öğrencinin, özel öğrenci olarak hangi dersleri alabileceğine, kayıtlı olduğu bölüm/program başkanlığının görüşü doğrultusunda ilgili birimin yönetim kurullarında görüşülüp karara bağlanır. Bu kararın Üniversite Senatosunun onayından sonra öğrencinin özel öğrenci olarak ders almak istediği üniversiteye başvurması ve o kurumun yetkili kurullarının olumlu karar vermesi gerekir.

 (3) Başka bir yükseköğretim kurumunun ön lisans ve lisans öğrencileri, Adıyaman Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarından özel öğrenci statüsünde ders alabilmeleri için öğrencinin eğitim aldığı üniversitesinin ilgili kurul kararıyla birlikte, Üniversiteden alacağı dersleri belirten onaylı belgeyi kendi dilekçesine ekleyerek ders almak istediği bölüm/program başkanlığına başvuru yapması gerekir. Öğrencinin derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili birimin yönetim kurulu ve Senato tarafından karar verilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2014

29073

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/11/2014

29184

2-

5/1/2016

29584

3-

14/1/2017

29948