20 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30541 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi Fransızca Hazırlık Sınıfı ve Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü Fransız Dili ve Edebiyatı Programı öğrencilerinin devam etmekle yükümlü oldukları İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı ile Galatasaray Üniversitesine bağlı fakültelerdeki tüm lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin devam etmekle yükümlü oldukları yabancı dil derslerindeki ve Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen yabancı dil kurslarındaki eğitim-öğretime, sınavlara ve başarı notunun hesaplanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddeleri; 14/4/1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanıp Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve 92/2991 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiş olan Milletlerarası Antlaşma, Bakanlar Kurulunun 95/7434 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna İlişkin 14/4/1992 Anlaşması’na Ek Protokol; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 23/5/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm: Galatasaray Üniversitesi içindeki fakültelerin amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimlerinden her birini,

b) CEF: Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnini (Common European Framework of Reference for Languages),

c) CEF B1: Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metnine göre, bir kişinin bir dili, iş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını, yavaş ve net olduğunda, güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını, meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri, kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilecek; söz konusu dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilecek, bildik, ilgi  alanına giren ya da günlük yaşamla ilgili konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilecek; deneyimlerini, hayallerini, umutlarını, isteklerini ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilecek; düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilecek; bir öyküyü anlatabilecek; bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilecek ve izlenimlerini belirtebilecek; bildik ya da ilgi alanına giren konularla bağlantılı bir metin yahut deneyim ve izlenimlerini betimleyen kişisel mektuplar yazabilecek kadar bildiğini gösteren düzeyi,

ç) CEF B2: Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metnine göre, bir kişinin bir dili, güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları, televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu ve standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilecek; karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilecek; yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilecek; çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilecek;  söz konusu dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilecek; bildik konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilecek; ilgi alanına giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilecek; çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilecek; ilgi alanına giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler ile belirli bir bakış açısına destek vererek  ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon  ya da rapor yahut olayların ve deneyimlerin ilgili kişi için taşıdığı önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilecek kadar bildiğini gösteren düzeyi,

d) Enstitü: Galatasaray Üniversitesine bağlı, birden fazla ilgili ve benzer bilim dalında lisansüstü öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan akademik birimlerden her birini,

e) Fakülte: Galatasaray Üniversitesine bağlı her bir fakülteyi,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi içindeki her bir fakültenin yönetim kurulunu,

g) Fransız Dili ve Edebiyatı Programı: Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen Fransız Dili ve Edebiyatı Programını,

ğ) Fransızca Hazırlık Sınıfı: Galatasaray Üniversitesi lisans programlarına Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yurt çapında yapılan sınav sonuçlarına göre kesin kayıt yaptırmış öğrencilerin öğrenimlerine başladıkları dil hazırlık sınıfını,

h) Fransızca Seviye Tespit Sınavı (FSTS): Galatasaray Üniversitesine yerleştirilen öğrencilerin girmekle yükümlü oldukları ve CEF’e göre öğrencilerin Fransızca düzeyini ölçen sınavı,

ı) Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (GSÜÖSYS): Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanıp Bakanlar Kurulunun 95/7434 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna İlişkin 14/4/1992 Anlaşması’na Ek Protokol uyarınca Galatasaray Üniversitesi tarafından, Galatasaray Lisesi ile Türkiye'de Fransızca öğretim yapan liselerin son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavı,

i) İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı: Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü Fransız Dili ve Edebiyatı Programı öğrencilerinin devam etmekle yükümlü oldukları Hazırlık Sınıfını,

j) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

m) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

n) Yabancı Dil Kursları: Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından planlanıp yürütülen Türkçe dışındaki dil kurslarını,

o) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): 14/6/2018 tarihli ve 30451 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/6/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Rektörlüğe bağlı olarak kurulan yüksekokulu,

ö) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü: Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

p) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü: Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

r) Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

s) Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ş) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları: Fransızca Hazırlık Sınıfı ile İleri Fransızca Hazırlık Sınıfından oluşan hazırlık sınıflarını

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarına Öğrenci Kabulü, Sınavlar ve Değerlendirme

 

Fransızca Hazırlık ve İleri Fransızca Hazırlık Sınıfında amaç

MADDE 5 – (1) Fransızca Hazırlık Sınıfında amaç, öğrencilerin Fransızca konuşma, metin yazma, gündelik dildeki metinleri okuyup anlama, sözlü anlama yeteneklerini geliştirmelerini, lisans eğitimlerine hazırlanmalarına yönelik olarak Fransızca araştırma, muhakeme etme ve tahlil yeteneğini kazanmalarını sağlayacak olan en az CEF B2 seviyesine ulaşmaktır.

(2) İleri Fransızca Hazırlık Sınıfında amaç, öğrencilerin Fransızca yazılı ve sözlü anlatım becerilerini gündelik metinlerden edebiyat metinlerine kadar çeşitli alanlarda kullanacak düzeye getirmelerini, Fransızca dil ve edebiyat çalışmaları yapacak bilgi seviyesine ulaşmalarını, Fransızcanın uzmanlık alanlarındaki dil düzeylerine hazırlanmalarını, Fransızca ile Türkçe arasında yazılı ve sözlü çeviri yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak düzeye ulaşmaktır.

Öğrenci kabulü ve Fransızca seviye tespit sınavı

MADDE 6 – (1) Üniversitenin lisans programlarına ÖSYM tarafından yurt çapında yapılan üniversite giriş sınavı veya GSÜÖSYS sonuçlarına göre ya da 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca yerleştirilerek kesin kayıt yaptıran öğrenciler FSTS’ye tabi tutulurlar. Bu sınav, her eğitim-öğretim yılı başında, Senato tarafından onaylanmış akademik takvimde belirlenen günde yapılır.

(2) Fransızca Hazırlık Sınıfı ile İleri Fransızca Hazırlık Sınıfına, her ne sebeple olursa olsun, yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından yatay geçiş yapılamaz.

FSTS sonucuna göre öğrencilerin hazırlık sınıflarında veya lisans programlarında öğrenimlerine başlamaları

MADDE 7 – (1) FSTS sonucuna göre, CEF B2 seviyesinde Üniversite Senatosunca belirlenen puan ve üzerinde not alarak başarılı olan öğrenciler, kayıt oldukları lisans programının ilk sınıfına başlarlar. Bu öğrenciler haftada dört saat Fransızca dışında bir yabancı dil dersi alırlar.

(2) FSTS sonucuna göre CEF B2 seviyesinde Üniversite Senatosunca kabul edilen puan aralığında başarılı olan öğrencilerden;

a) Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümüne kayıt yaptırmış olanlar, İleri Fransızca Hazırlık Sınıfına devam ederler.

b) Üniversitenin diğer lisans programlarına kayıt yaptırmış olanlar, kayıt oldukları lisans programına başlarlar. Bu öğrenciler birinci sınıfın güz ve bahar yarıyıllarında Fransızca dil dersi alırlar.

(3) FSTS sonucuna göre CEF B2 seviyesinin altında kalan öğrencilerden;

a) GSÜÖSYS ile yerleştirilenler dışındakiler, YDYO Müdürlüğü tarafından Fransızca Hazırlık Sınıfına yerleştirilirler.

b) GSÜÖSYS ile yerleştirilenler ise, kayıt oldukları lisans programına başlarlar. Bu öğrenciler birinci sınıfın güz ve bahar yarıyıllarında Fransızca dil dersi alırlar.

Fransızca seviye tespit sınavına tabi olmayacak öğrenciler

MADDE 8 – (1) Aşağıdaki öğrenciler, YDYO Müdürlüğü tarafından ilan edilecek süre içinde durumlarını ortaya koyan belgeleri sunmaları koşuluyla, FSTS’ye girmezler:

a) Fransızcanın anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğreniminin son üç yılını bu kurumlarda tamamlayanlar,

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Fransızca merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında, yedinci madde çerçevesinde Üniversite Senatosunca kabul edilen puanla başarılı olanlar.

(2) Bu öğrencilere kayıtlı oldukları lisans programına ve Fransızca seviyelerine göre, bu Yönetmeliğin yedinci maddesi hükümleri uygulanır.

Fransızca hazırlık sınıfında sınavlar, değerlendirme ve başarı notu

MADDE 9 – (1) Fransızca Hazırlık Sınıflarında derslere devam ve derslerde başarı değerlendirmesi öğretim yılı esası üzerinden yapılır.

(2) Fransızca dil dersleri sınavları, yazılı ve sözlü olarak; diğer derslerin sınavları ise yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Sınavlara ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:

a) Arasınavlar ve yılsonu sınavı ile bütünleme sınavlarının tarihleri YDYO Müdürlüğü tarafından akademik takvime uygun olarak belirlenir ve ilk sınav gününden en az yedi gün önce duyurulur.

b) Arasınavlar ve yılsonu sınavına ek olarak, öğretim elemanının sorumluluğu altında, yıl içinde sözlü ve yazılı kontroller yapılır ve bu kontrol notları ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere bildirilir.

(3) Fransızca Hazırlık Sınıfında, arasınav ve yıl içi çalışmalarda değerlendirme 100 tam not üzerinden yapılır. Yıl içi ortalaması 100 tam not üzerinden en az 50 olan ve devam şartını sağlayan öğrenciler, yıl sonu sınavına girmeye hak kazanırlar.

(4) YDYO Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrenciler için sınavdan en az üç gün önce duyurulmak suretiyle, aynı yarıyıl içinde ilgili ders için mazeret sınavı açılabilir. Haklı nedenin, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı andan itibaren üç iş günü içerisinde YDYO Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin herhangi bir sağlık kurumundan alınacak sağlık raporuyla belgelendirilmesi şarttır.

(5) Öğretim yılı içinde devamsızlığı sebebiyle yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremeyeceği anlaşılan öğrencilere sınavlar öncesinde durumları bildirilir. Bu öğrenciler, Fransızca Hazırlık Sınıfını tekrar ederler.

(6) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu alan öğrenciler sınıfı tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(7) Yıl sonu sınavından 100 tam not üzerinden en az 50 alan öğrenciler Fransızca hazırlık sınıfını başarmış sayılırlar.

(8) Fransızca Hazırlık sınıflarında öğrencilerin başarı durumu öğretim elemanları tarafından P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilir.

(9) Yıl sonu sınavında başarılı olamayan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı yıl sonu sınavı gibi değerlendirilir. Bütünleme sınavları sonunda başarısız olan öğrenciler, hazırlık sınıfını tekrar ederler.

(10) Yılsonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir. Bu not başarı hesabında F notu işlemi görür.

(11) Hazırlık sınıflarında yılsonu sınavlarında başarılı olan öğrenciler için yıl içi çalışmaları notu ile yıl sonu sınavı notunun aritmetik ortalamasından oluşan başarı notu FSTS sonucuna benzer şekilde işleme alınarak bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.

(12) Hazırlık sınıflarında yılsonu sınavlarında başarısız olan öğrencilerden, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Fransızca merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında en az CEF B2 seviyesinde belge getiren öğrenciler Hazırlık Sınıfında başarılı sayılırlar. Söz konusu öğrenciler için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.

(13) Üniversiteye bağlı enstitüler tarafından yürütülen programlara kayıtlı öğrencilerin Fransızca Hazırlık Sınıfı bütünleme sınavları sonunda başarısız olmaları durumunda uygulanacak hükümler ilgili Enstitüye ilişkin mevzuatta yer alır.

İleri fransızca hazırlık sınıfında sınavlar, değerlendirme ve başarı notu

MADDE 10 – (1) İleri Fransızca Hazırlık Sınıfında derslere devam ve derslerde başarı değerlendirmesi öğretim yılı esası üzerinden yapılır.

(2) Arasınavlar ve yılsonu sınavları ile bütünleme sınavlarının tarihleri YDYO Müdürlüğü tarafından akademik takvime uygun olarak belirlenir ve ilk sınav gününden en az yedi gün önce duyurulur.

(3) Her ders için her yarıyılda en az bir defa olmak kaydıyla arasınav yapılır. Arasınavlar, YDYO Müdürlüğünce hazırlanarak öğrencilere duyurulan takvime uygun olarak, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenen gün ve saatlerde yapılır.

(4) Arasınavlar ile yıl sonu sınavlarına ek olarak, öğretim elemanının sorumluluğu altında, yıl içinde sözlü ve/veya yazılı sınavlarla sürekli bilgi kontrolü yapılır ve kontrol notları öğrencilere bildirilir.

(5) YDYO Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrenciler için sınavdan en az üç gün önce duyurulmak suretiyle, aynı yarıyıl içinde ilgili ders için mazeret sınavı açılabilir. Haklı nedenin, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı andan itibaren üç iş günü içerisinde YDYO Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin herhangi bir sağlık kurumundan alınacak sağlık raporuyla belgelendirilmesi şarttır.

(6) Öğretim yılı içinde devamsızlığı sebebiyle yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremeyeceği anlaşılan öğrencilere sınavlardan önce durumları bildirilir. Bu öğrenciler, İleri Fransızca Hazırlık Sınıfını tekrar ederler.

(7) İleri Fransızca Hazırlık Sınıfında sınavlarda değerlendirme 100 tam not üzerinden yapılır.

(8) İleri Fransızca Hazırlık Sınıfının başarıyla tamamlanabilmesi için her bir dersin yılsonu başarı notunun en az 50 olması gerekir. Bu şartı yerine getiremeyen öğrenciler, yetersiz not aldıkları derslerin bütünleme sınavlarına girerler.

(9) İleri Fransızca Hazırlık Sınıfında yılsonu ve bütünleme sınavlarında bütün derslerden başarılı olan ya da genel not ortalaması 60 ve üzerinde olan öğrenciler, bu sınıfta başarılı sayılırlar.

(10) İleri Fransızca Hazırlık sınıflarında öğrencilerin başarı durumu öğretim elemanları tarafından P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilir.

(11) İleri Fransızca Hazırlık Sınıfında başarısız olan öğrencilerden, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Fransızca merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında en az CEF B2 seviyesinde Üniversite Senatosunca kabul edilen puan aralığında belge getiren öğrenciler başarılı sayılırlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Öğretimin Planlamasına İlişkin Hususlar

Öğretim süresi

MADDE 11 – (1) Üniversitenin Fransızca Hazırlık Sınıfı ile İleri Fransızca Hazırlık Sınıfında öğretim süresi ikişer yarıyıldır. Bir yarıyıldaki öğretim süresi Fransızca Hazırlık Sınıfında 75, İleri Fransızca Hazırlık sınıfında 70 günden az olmayacak şekilde YDYO Kurulunun teklifi üzerine Senato kararı ile belirlenir. Hazırlık sınıflarında azami süre dört yarıyıldır. Ancak Fransız Dili ve Edebiyatı Programı öğrencilerinden hem Fransızca Hazırlık hem de İleri Fransızca Hazırlık Sınıfına devam edenlere bu iki sınıfı başarıyla tamamlamak için tanınan toplam öğrenim süresi altı yarıyıldır.

(2) Üniversiteye bağlı enstitüler tarafından yürütülen programlara kayıtlı olup Fransızca Hazırlık Sınıfından sorumlu tutulan öğrencilerin adı geçen sınıftaki azami öğrenim süresine dair düzenleme ilgili enstitüye ilişkin mevzuatta yer alır.

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Fransızca Hazırlık Sınıfına kaydolan öğrenciler, devam şartını yerine getirmek zorundadırlar.

(2) Fransızca Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için öğretim yılı süresince derslerin %90’ına devam etmeleri zorunludur.

(3) İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı öğrencileri için devam zorunluluğu hususunda Fransız Dili ve Edebiyatı Programı lisans sınıflarında uygulanan esaslar geçerlidir.

(4) Her yarıyıl sonunda Fransızca Hazırlık Sınıfı ve İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı öğretim elemanları devam çizelgelerini YDYO Müdürlüğüne verir ve ilgili öğrencilerin devam durumları bu birim tarafından izlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıflarında öğrenci sayıları

MADDE 13 – (1) Fransızca Hazırlık Sınıflarının her bir şubesinde öğrenci sayısı 30’u aşamaz.

Yabancı dil hazırlık sınıflarında öğrencilerinin hukuki statüsü

MADDE 14 – (1) Fransızca Hazırlık Sınıfı ile İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı öğrencileri, her türlü hak, borç, yükümlülük ve disiplin takibatı bakımından üniversite öğrencisi statüsündedir.

(2) Bu sınıfların öğrencilerinin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır. Bu öğrencilerin disiplin amiri Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü, disiplin kurulu Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kuruludur. Disiplin soruşturmasının sonucu öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü, fakülte, öğrenci işleri daire başkanlığı ve ilgili kurumlara yazılı olarak bildirilir.

Ders programları ve öğretim elemanları

MADDE 15 – (1) Fransızca Hazırlık Sınıfında Fransızca dil derslerinin haftalık 20 saatten az olmamak kaydıyla kaç saat yapılacağı YDYO Kurulunun teklifi ve Senato kararı ile belirlenir. Bu derslerin her dönem için en fazla haftada üç saati “Kendi Kendine Fransızca Öğrenme Merkezi - Centre d’Auto-apprentissage Linguistique” gibi sınıf dışı faaliyetlerle desteklenebilir. Ayrıca ikinci yarıyılda Fransızca dil derslerine ek olarak Fransızca Hazırlık Sınıfı öğrencilerinden;

a) Üniversitenin Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümüne kayıtlı olanlar, Fakülteleri tarafından Fransızca olarak verilecek haftada iki saat matematik veya fizik dersi,

b) Üniversitenin Hukuk, İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültesinin Matematik dışındaki bölümlerine kayıtlı olanlar Fakülteleri tarafından Fransızca olarak verilecek en az haftada iki saatlik alan dersi veya benzeri başka bir ders alırlar.

(2) Bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre Fransızca Hazırlık Sınıfı ile İleri Fransızca Hazırlık Sınıfında uygulanacak ders programları, Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümünün teklifi ve YDYO Kurulu oluru üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Fransızca Hazırlık Sınıfı öğretim elemanları YDYO Müdürlüğü tarafından görevlendirilir. Gerekli hallerde diğer Fakülte ve/veya Bölümlerden de öğretim elemanı görevlendirilmesi talep edilebilir.

(4) İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı öğretim elemanları, Fransızca dil dersi vermek üzere YDYO’nda görev yapan Fransızca dili öğretim görevlileri ile Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşur. Gerekli hallerde diğer Fakültelerden de öğretim elemanı görevlendirilmesi talep edilebilir. İleri Fransızca Hazırlık Sınıfının haftalık ders programları ve bu dersleri verecek öğretim elemanları, Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümünün teklifi üzerine YDYO Yönetim Kurulu kararıyla belirlenerek her eğitim ve öğretim yılı başında ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Dışındaki Yabancı Dil Öğretimi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Lisans Programlarındaki Yabancı Dil Derslerine İlişkin Eğitim-Öğretim Esasları

Lisans programlarında öğretim yılı

MADDE 16 – (1) Lisans programında yabancı dil öğretimi yarıyıl esasına göre yapılır ve Senato tarafından ilan edilen akademik takvime uygun olarak yürütülür.

Öğretim planı

MADDE 17 – (1) Lisans programlarında yabancı dil öğretimi, YDYO Kurulunca belirlenen ve Senato tarafından karara bağlanan öğretim planına göre yapılır.

(2) YDYO Yönetim Kurulu her öğretim yılının başında, öğretim planı doğrultusunda o öğretim yılı boyunca açılacak dersleri ve bunları verecek öğretim elemanlarını belirler.

Derse kayıt olma yükümlülükleri ve mezuniyete hak kazanma

MADDE 18 – (1) Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarına kabul edilip bu sınıfları başarı ile tamamlayan öğrencilerin, kayıtlı oldukları lisans programından mezun olmaya hak kazanabilmeleri için öğrenimleri süresince YDYO tarafından verilen toplamda 12 AKTS değerinde yabancı dil dersi almaları ve başarılı olmaları gerekir.

(2) Üniversitedeki lisans programlarından birine kayıtlı öğrenciler, en az İngilizce CEF B2 seviyesini karşılamadıkça ilgili lisans programından mezun olmaya hak kazanamazlar.

Derslere kayıt olma şartları

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin YDYO tarafından verilen derslere her yarıyıl başında ve YDYO Müdürlüğünce tespit edilen usule göre kayıt olmaları gerekir.

(2) Öğretim planındaki herhangi bir dersin ön koşulu mevcutsa, bu derse kayıt olmak isteyen öğrencilerin öncelikle ön koşul olarak belirlenen ders veya derslerde başarılı olmaları gerekir.

(3) Öğrencilerin ileri seviye İngilizce veya İngilizce dili dışındaki diğer yabancı dil derslerine kayıt olabilmeleri için en az İngilizce CEF B2 seviyesini karşılamaları gerekir.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay veya dikey geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler ilgili Fakülteler tarafından YDYO Müdürlüğüne bildirilir. YDYO Müdürlüğü, söz konusu öğrencilerin Üniversiteye gelmeden önce aldıkları yabancı dil eğitimini gösteren belgeler doğrultusunda o yarıyıl kayıt olabilecekleri dersleri belirler ve durumu kayıtlı oldukları Fakülteye bildirir. Ancak YDYO Müdürlüğünün gerek görmesi halinde, bu öğrenciler seviye tespit sınavına tabi tutulur ve sınav sonuçlarına göre kayıt olabilecekleri yabancı dil dersleri belirlenir.

(5) Öğrenimleri süresince, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca başarılı olunması için gerekli kredilerin tamamını almalarına rağmen İngilizce CEF B2 seviyesini karşılayamayan öğrenciler mezuniyete hak kazanabilmek için Yükseköğretim Kurulu tarafından İngilizce merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında CEF B2 seviyesinde belge getirirler ya da YDYO Yönetim Kurulunun kararı üzerine tamamlamaları gereken derslere kayıt olurlar.

(6) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde öngörülen mezuniyete hak kazanmayla ilgili tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler, kendi talepleri ve YDYO Yönetim Kurulunun kararı üzerine YDYO tarafından verilen derslere kayıt olabilirler. Bu dersler genel not ortalaması hesabına dahil edilmez.

Devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin derslere %80'den az olmamak üzere devamı zorunludur. Devam zorunluluğuna uymayan öğrenciler ilgili dersten başarısız sayılır.

(2) Öğrencinin derse devam durumunun denetimi ilgili öğretim elemanı tarafından yapılır. YDYO Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayanmadıkça derse girmeyen öğrenci yoklamalarda yok yazılır.

(3) YDYO Yönetim Kurulu tarafından aksi düzenlenmedikçe, öğrencinin YDYO tarafından verilen herhangi bir dersi tekrar alması o derse devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Sınıflarda öğrenci sayısı

MADDE 21 – (1) YDYO Kurulu, her öğretim yılının başında, yabancı dil sınıflarının açılabilmesi için gerekli asgari öğrenci sayılarını belirler.

(2) Her bir yabancı dil sınıfı için azami öğrenci sayısı 30’dur. YDYO Yönetim Kurulu, bu azami sayının aşılmaması için YDYO’nda görevli öğretim elemanlarının sayısı ve ders yüklerini de dikkate alarak haftalık ders programlarını belirler. Tüm fakülteler, YDYO tarafından belirlenen haftalık ders programına uygun olarak gerekli derslikleri sağlamakla yükümlüdür.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisans Programlarındaki Yabancı Dil Derslerinde Sınavlar,

Değerlendirme ve Başarı Notu

İngilizce seviye tespiti

MADDE 22 – (1) İngilizce seviye tespit sınavı YDYO tarafından her yarıyıl başında yapılır. Sınav sonuçları sınav tarihini izleyen en geç beş işgünü içerisinde ilan edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddeleri uyarınca, lisans programlarının birinci sınıfında verilen Fransızca dil derslerinden muaf olanlar lisans öğreniminin başında, Fransızca dil dersi almakla yükümlü olan öğrenciler ise bu dersleri başarıyla tamamladıklarında İngilizce seviye tespit sınavına girerler.

(3) İngilizce seviye tespit sınavı sonucunda İngilizce seviyesi CEF B2’nin altında olan öğrenciler YDYO Yönetim Kurulu tarafından seviyelerine uygun İngilizce dil dersi sınıfına yerleştirilirler.

(4) İngilizce seviye tespit sınavı sonucuna göre İngilizce seviyesi CEF B2 ve üstü olan öğrenciler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından İngilizce merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında CEF B2 ya da üstü seviyede başarılı olduklarına ilişkin belgeleri Üniversitenin akademik takviminde ilan edilmiş olan derslere kayıt olma tarihine kadar YDYO Müdürlüğüne sunarak muafiyet talebinde bulunan  ve YDYO Yönetim Kurulunca belgeleri kabul edilen öğrenciler, temel İngilizce eğitiminden muaf olurlar.

(5) Zorunlu olmasına rağmen İngilizce seviye tespit sınavına girmeyen öğrenciler, YDYO tarafından verilen en düşük seviyedeki İngilizce dil dersi sınıfına yerleştirilirler.

İngilizce dili dışında diğer yabancı dillerde seviye tespiti

MADDE 23 – (1) YDYO tarafından açılan İngilizce dışındaki diğer dillerde eğitim almak isteyen öğrenciler, açılan en düşük seviye dil dersi sınıfına yerleştirilirler. Ancak,

a) İngilizce dili dışındaki diğer yabancı dillerde eğitim-öğretim yapan ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin, bu eğitim-öğretimlerini yaptıkları yabancı dilde CEF B1 seviyesini karşıladıkları kabul edilir.

b) En düşük seviyenin üzerinde dil bilgisine sahip olduğunu beyan eden ve belgeyen öğrencilerin belgeleri YDYO Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Bu öğrenciler uygun görülmesi durumunda seviyelerine uygun yabancı dil sınıflarına yerleştirilir. YDYO Yönetim Kurulu bu öğrencilerin seviye tespit sınavına girdikten sonra seviyelerine uygun sınıfa yerleştirilmelerine de karar verebilir.

Derslerin değerlendirilmesi ve başarı notu

MADDE 24 – (1) Yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, YDYO Yönetim Kurulu tarafından önceden belirlenen ve akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu başarı notu, o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa konu sınavları, uygulama, ödev, proje, seminer ve benzeri çalışmalardan alınan notların birlikte değerlendirilmesinden alınan yarıyıl içi çalışmaları notu ile yarıyıl sonu sınavı notu dikkate alınarak belirlenir. Bu iki nottan her birinin yarıyıl sonu başarı notuna katkısı %50’dir.

(3) Her bir yarıyıl içi çalışmasının yarıyıl içi çalışmaları notunun hesabındaki ağırlığı dersi veren öğretim elemanınca belirlenir ve başarı değerlendirme sistemi çerçevesinde ilgili yarıyıl başında öğrencilere ilan edilir.

(4) YDYO Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrenciler için sınavdan en az üç gün önce duyurmak suretiyle, aynı yarıyıl içinde ilgili ders için mazeret sınavı açılabilir. Haklı nedenin, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı andan itibaren üç iş günü içerisinde YDYO Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin herhangi bir sağlık kurumundan alınacak sağlık raporuyla belgelendirilmesi şarttır.

(5) Yarıyıl içi çalışmaları notu 100 tam not üzerinden 50 veya üzeri olan ve derse devam koşulunu sağlayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanırlar.

(6) Yarıyıl sonu sınavı notu 100 tam not üzerinden 50’nin altında kalan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı notu, yarıyıl sonu sınavı notu gibi değerlendirilir.

(7) Başarı notları ile bunların harf olarak karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

Başarı notu              Harf Notu              Katsayısı

90-100                         AA                       4,00

80-89                            BA                       3,50

70-79                            BB                        3,00

60-69                            CB                        2,50

50-59                            CC                        2,00

0-49                               F                         0,00

(8) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC başarı notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Öğrencinin bir derse ait başarı notu F ise, öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(9) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu alan öğrenciler sınıfı tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(10) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir. Bu not başarı hesabında F notu işlemi görür.

Sınav sonuçlarına ve başarı notlarına itiraz

MADDE 25 – (1) Öğrenciler sınav sonucunun ilan tarihini izleyen üç iş günü içinde, YDYO Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak, sınav kağıdının maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir. YDYO Yönetim Kurulu, itirazı incelemek üzere ilgili dersin öğretim elemanının da bulunduğu üç kişilik bir komisyon oluşturur. İtiraz üzerine yapılacak inceleme ve uygulamalar, itiraz dilekçesinin komisyon üyelerine bildirimini izleyen yedi gün içinde sonuçlandırılır ve komisyon görüşü YDYO Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. YDYO Yönetim Kurulu itirazı karara bağlar.

Dil seviyesinin belgelenmesi

MADDE 26 – (1) YDYO Müdürlüğüne yazılı olarak başvuran öğrencilere ilgili dil seviyesindeki başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yabancı Dil Kursları

Yabancı dil kurslarında öğretimin planlanması ve yürütülmesi

MADDE 27 – (1) Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi çerçevesinde YDYO tarafından dil kursları açılabilir. Kursların dönemi ve süresi, bir dönemde hangi dilde kaç sınıf açılacağı, sınıflarda ders verecek öğretim elemanları, öğretim planı, derslerin içeriği ve kurs ücreti gibi eğitim-öğretime ilişkin hususlar YDYO Müdürlüğünün önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Devam, başarı notu ve sertifika

MADDE 28 – (1) Yabancı Dil Kursları sonunda YDYO tarafından devam ve başarı koşullarını yerine getiren katılımcılara, tamamladıkları seviyeyi gösteren bir yabancı dil sertifikası verilir. Sertifika alabilmek için katılımcıların, yüzde 70 devam koşulunu yerine getirmeleri ve kurs programı sonunda yapılacak olan sınavdan 100 tam not üzerinden en az 60 almaları zorunludur. Kurs programı süresince tutulan devam çizelgesine göre devam koşulunu yerine getirmediği tespit edilen katılımcılar sınava alınmaz.

Katılım belgesi

MADDE 29 – (1) Kurs programı sonunda yapılacak olan sınavdan 100 tam not üzerinden 60’ın altında not alan, ancak devam koşulunu yerine getirmiş olan katılımcılara YDYO tarafından katılım belgesi verilir.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma ve sildirme

MADDE 30 – (1) Yabancı Dil Hazırlık sınıfları öğrencilerinin kayıt dondurma ve kayıt sildirme ile ilgili işlemleri hakkında Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ile açıkça gönderme yapılan hallerde Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 32 – (1) 9/5/2011 tarihli ve 27929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Yükseköğretime Hazırlık Sınıfları Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.