20 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30541 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME,

ŞİRKET KURABİLME, KURULU BİR ŞİRKETE ORTAK

OLABİLME VE/VEYA BU ŞİRKETLERİN YÖNETİMLERİNDE

GÖREV ALABİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim elemanlarının, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 39 uncu maddelerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: Teknoloji Geliştirme Bölgelerini,

b) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,

c) Rektörlük: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

ç) Senato: Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosunu,

d) Şirket: Bölgede yer alan veya Bölgede kurulacak şirketi,

e) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bölgede/Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Görevlendirme ve Şirket İzni

Kısa süreli bölgede görevlendirme

MADDE 4 ‒ (1) Öğretim elemanları; Bölgede, aylıklı veya aylıksız olarak 3 aya kadar kısa süreyle görevlendirilebilir. Kısa süreli görevlendirilen öğretim elemanlarının, kadrolarıyla ilişkileri devam eder. Bunların Bölgeden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur. 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi personelin, aylıksız izinli olarak Bölgede geçirdikleri süreler için emeklilik hakları, 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır.

(2) Kısa süreli görevlendirme, sürekli ve yarı zamanlı olmak üzere iki şekilde yapılabilir:

a) Sürekli görevlendirme: Öğretim elemanının, Bölgede, aylıklı veya aylıksız olarak sürekli görevlendirilmesidir. Bölgede kısa süreli sürekli görevlendirilen öğretim elemanları Üniversitede idari görev ve döner sermaye gelirlerinden katkı payı alamazlar. Ancak ek ders ücreti karşılığı ders verebilirler. Yolluk ve/veya yevmiye almaksızın kısa süreli sürekli görevlendirme, 1 haftaya kadar Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri; 15 güne kadar Rektör tarafından yapılır. 15 günü aşan veya yolluk ve/veya yevmiye verilmesini gerektiren kısa süreli geçici görevlendirmeler Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

b) Yarı zamanlı görevlendirme: Öğretim elemanının, Bölgede, Üniversitedeki görevlerini yerine getirmek koşuluyla Üniversitenin uygun gördüğü günlerde aylıklı olarak görevlendirilmesidir. Kısa süreli yarı zamanlı görevlendirmede, öğretim elemanlarının, Bölgedeki çalışmalarının niteliği ve süresi, öğretim elemanı ile şirket arasında yapılacak bir sözleşmeyle belirlenir. Bu sözleşmenin bir örneği Üniversiteye verilir. Sözleşmenin süreli olması durumunda, sözleşme yenilenmediği takdirde süre sonunda kendiliğinden; tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı sözleşmenin feshedilmesi hâlinde ise fesih tarihinde kendiliğinden sona erer. Bölgede yer alan faaliyetler için ihtiyacı olan şirket, Üniversiteye başvuruda bulunur. Bu görevlendirme, Yönetim Kurulu kararıyla ve Rektörün onayıyla yapılır.

Uzun süreli bölgede görevlendirme

MADDE 5 ‒ (1) Öğretim elemanları, Bölgede, 3 aydan fazla aylıklı veya aylıksız olarak uzun süreyle görevlendirilebilir. Görevlendirme, Yönetim Kurulu kararıyla ve Rektörün onayıyla yapılır. Bu şekilde görevlendirilen öğretim elemanlarının kadrolarıyla ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Kanuna tabi personelin, aylıksız izinli olarak Bölgede geçirdikleri süreler için emeklilik hakları, anılan Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır.

(2) Uzun süreli görevlendirme, sürekli ve yarı zamanlı olmak üzere iki şekilde yapılabilir:

a) Sürekli görevlendirme: Öğretim elemanlarının, Bölgede sürekli olarak görevlendirilmeleridir. Daha önce uzun süreli görevlendirilenlerin, bu madde uyarınca görevlendirilebilmeleri için en son uzun süreli görevlendirmeden itibaren en az 3 yıl geçmiş olması gerekir. Daha önce 2547 sayılı Kanunun 38 inci, 39 uncu maddeleri ve 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca görevlendirme yapılanların, 3 yıllık sürenin dışında ayrıca bu görevlendirme süreleri toplamı kadar çalışmış olmaları gerekir. Bu görevlendirmenin yapılabilmesi için öğretim elemanının, Üniversitede en az 6 yıl fiili hizmet süresini doldurmuş olması gerekir. Görevlendirmenin süresi en fazla 1 yıldır. Görevlendirme aylıklı olarak yapılmışsa ve sürenin bitmesine rağmen çalışma bitmemişse, aylıksız olarak 1 yıla kadar yeniden görevlendirme yapılabilir. Bu öğretim elemanları, Üniversitede idari görev ve döner sermaye gelirlerinden katkı payı alamazlar. Ancak ek ders ücreti karşılığı ders verebilirler. Bölgeden elde edecekleri gelir döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

b) Yarı zamanlı görevlendirme: Öğretim elemanlarının, Üniversitedeki görevlerini yerine getirmek koşuluyla Bölgede yarı zamanlı görevlendirilmeleridir. Gereksinim duyan şirketler Üniversiteye başvurur. Öğretim elemanlarının; Bölgedeki çalışmalarının niteliği, zamanı ve süresi, öğretim elemanı ile şirket arasında yapılacak bir sözleşmeyle belirlenir. Bu sözleşmenin bir örneği Üniversiteye verilir. Sözleşmenin süreli olması durumunda, sözleşme yenilenmediği takdirde süre sonunda kendiliğinden; süresiz olması durumunda, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı sözleşmenin feshedilmesi hâlinde fesih tarihinde kendiliğinden sona erer. Görevlendirme süresinin sonunda çalışma bitmemişse süre uzatılabilir. Bu öğretim elemanları, döner sermaye gelirlerinden katkı payı alabilirler, Bölgeden elde edecekleri gelir döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görevlendirme

MADDE 6 ‒ (1) Öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı veya idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, Üniversite yönetim kurulunun izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilir.

(2) Tam zamanlı görevlendirme için herhangi bir üniversitede 6 yıllık tam zamanlı olarak çalışmak gerekmekte olup, görevlendirme süresi her 6 yıl sonrasında 1 yıldır.

(3) Yarı zamanlı görev alan öğretim elemanlarının bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, Üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

(4) Tam zamanlı olarak görevlendirilecek personele aylıksız izin verilir ve kadrolarıyla ilişkileri devam eder. Bu şekilde aylıksız izne ayrılanlardan, önceki görevleri sebebiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı ya da iştirakçi sayılanların aylıksız izne ayrıldığı tarihi takip eden 15 gün içinde talepte bulunmaları halinde; aylıksız izinli sayıldıkları ve buralarda çalıştırıldıkları sürece aynı kapsamdaki sigortalılık veya iştirakçilik ilişkisi devam eder.

Şirket izni

MADDE 7 ‒ (1) Araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim elemanlarına; Yönetim Kurulu kararıyla Bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma izni verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 8 ‒ (1) Bölgede sürekli görev almak isteyen öğretim elemanları, görevlendirme veya izin uzatma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planı eklerler. Bu öğretim elemanları izin süresinin sonunda Bölgede yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu Rektörlüğe sunarlar. Bu rapora; bölge yönetici şirketinin, yapılan çalışmanın 4691 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygunluğunu belirten değerlendirmesi de eklenir.

Yürürlük

MADDE 9 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.