20 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30541 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Yaz döneminin başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

b) Birim: Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarını,

c) Bölüm Başkanlığı: Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu bölüm başkanlıklarını,

ç) Bölüm Kurulu: Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu bölüm kurullarını,

d) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencileri, Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarından misafir öğrenci statüsünde yararlandırmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz döneminde açılacak dersler ile bu derslerin öğretim sorumluları, dersi açan bölüm başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanır ve akademik takvimde belirlenen sürede ilan edilir. Bitirme tezi, laboratuvar dersleri ve benzeri dersler yaz okulunda açılmaz.

(2) Öğrenciler, 8 inci maddede belirtilen sınırlamalar içinde kalmak şartıyla, diğer üniversitelerde yaz döneminde ders alabilirler. Öğrencilerin diğer üniversitelerden ders alabilmeleri için başvurularının ilgili bölüm kurullarının önerisi ve ilgili birim yönetim kurullarınca onaylanmış olması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Diğer üniversitelerin öğrencileri, yirmi krediyi/AKTS’yi aşmayacak şekilde Üniversitemizin yaz dönemindeki derslerinden en fazla beş derse kayıt yaptırabilir. Kayıt yaptıran öğrencilere, yaz dönemi sonunda otomasyon sisteminden not durum belgesi verilir. Öğrencilere ilişkin notlar, genel sınavların bitiminden itibaren azami bir ay içinde kayıtlı oldukları üniversitelere bildirilir.

(8) Üniversitemiz öğrencilerinin yaz döneminde aynı derse, Üniversitemizde ve farklı bir Üniversitede ders kaydı yapmaları halinde ilgili derse ait Üniversitemizdeki notları geçerli sayılır.”

“(9) Üniversitemiz öğrencileri yaz döneminde aynı derse, Üniversitemiz dışında birden fazla Üniversitede ders kaydı yapmaları halinde; hangi Üniversitede alacağı dersin geçerli sayılmasına ilişkin ilgili bölüm başkanlığına derslerin başlamasına müteakiben on beş gün içerisinde dilekçe ile başvuru yapmak zorundadır. Zamanında başvuru yapmayan öğrencilerin ilgili Üniversitelere ait yaz dönemi notları geçersiz sayılacaktır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Ön lisans ve lisans ikinci öğretim programlarında yaz eğitimi, normal öğretim esaslarına göre yapılır. Ücretlendirmelerde yaz öğretimine ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/5/2013

28662

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/8/2013

28742

2-

26/1/2014

28894

3-

14/5/2014

29000

4-

31/8/2014

29105

5-

29/5/2015

29370

6-

22/2/2016

29632

7-

1/6/2017

30083