20 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30541 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/12/2016 tarihli ve 29930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı ‘‘Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’’ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘MADDE 1 – (1) Bu  Yönetmeliğin amacı; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanacak olan öğrenci kayıtları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.’’

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, sınıf geçme, devam zorunluluğu, sınavlar ve eğitim-öğretim ile ilgili usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.’’

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘c) Anabilim dalı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine bağlı anabilim dallarını,

ç) Anabilim dalı kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim dalı kurulunu,

d) Dekan: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

e) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunu,

f) Fakülte: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

g) Fakülte Kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Kurulunu,

ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Yönetim Kurulunu,

h) Öğrenci: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,

ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

i) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu’’

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘(1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır. Öğrenci ortak zorunlu dersleri ve/veya en fazla iki dersi alt sınıftan alabilir.

(2) Öğrencilerin alt sınıftan alabilecekleri dersler anabilim dallarının branş derslerine ait teorik ile pratik dersler ve stajlardan biri olamaz. Fakülte anabilim dalları tarafından verilen branş derslerine ait mesleki zorunlu teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğrenimine bağlı ön şartlı derslerdir. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı dersi/dersleri tekrar eder.

(3)Yıl tekrarına kalan öğrenciler; branş derslerine ait pratik dersler ve stajlar hariç, kaldığı dersi/dersleri devam yükümlülüğünü yerine getirmiş ise devam mecburiyeti aranmadan, devam yükümlülüğünü yerine getirmemiş ise devam şartı aranarak müteakip dönemlerde ilgili dersi/dersleri tekrar eder ve ilgili dersin/derslerin sınavlarına girerler. Branş derslerine ait pratik derslerden ve stajlardan kalan öğrenciler müteakip dönemlerde ilgili dersi/dersleri devam şartı aranarak tekrar eder ve ilgili dersin/derslerin sınavlarına girerler.

(4) Ortak zorunlu derslerden veya alttan alacağı dersten/derslerden devamsızlıktan kalanlar, bir sonraki dönemde devam mecburiyeti aranarak kaldıkları derslerin sınavlarına girmek zorundadır. Ancak ortak zorunlu derslerden veya alttan alacağı dersten/derslerden devamsızlıktan kalmamak şartıyla başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçer ve devam mecburiyeti aranmadan müteakip dönemlerde ilgili dersin sınavlarına girerler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

‘‘(1) Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri için staj tekrarına en fazla iki küçük staja denk bir büyük staj ve iki küçük stajdan veya dört küçük stajdan kalınabilir. Eğer öğrenci daha fazla sayıda stajdan başarısız olmuşsa, ilgili dönemde herhangi bir staj tekrarı yapmadan bir sonraki eğitim-öğretim döneminde kaldığı stajları tekrar etmek zorundadır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘b) Final sınavı; yarıyıl veya yılsonunda derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır. Bir dersin final sınavına girebilmek için öğrenci; ilgili derse kayıt yaptırmış olmak, teorik derslerin en az %70’ine ve pratik derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olmak, yıllık dersler için yıl içinde, dönemlik dersler için ilgili dönemde açılacak en az bir ara sınava katılmak ve ilgili dersler için her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve Dekanlık tarafından onaylanan eğitim gereklerini başarmak zorundadır. Final sınav tarihi sorumlu öğretim üyesi/üyeleri tarafından en az bir hafta öncesinden hem öğrencilere hem de Dekanlığa bildirilir. Bir günde en fazla iki farklı dersten final sınavı yapılabilir. Final sınav sonuçları sınav bitimini takiben en geç yedi iş günü içerisinde ve bütünleme sınavları başlamadan önce Dekanlığa bildirilmek zorundadır.

c) Bütünleme sınavı; ilgili dersin final sınavı sonucunda başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Bu sınava, final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, final sınavına girdiği halde başarısız olan öğrenciler girebilir. Güz dönemindeki dönemlik dersler için final ve bütünleme sınavları bahar dönemi başlamadan bitirilmek zorundadır. Bütünleme sınav tarihi sorumlu öğretim üyesi/üyeleri tarafından en az bir hafta öncesinden hem öğrencilere hem de Dekanlığa bildirilir. Bir günde en fazla iki farklı dersten bütünleme sınavı yapılabilir.

ç) Staj sonu sınavı; staj süresince öğrencilerin klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi için yapılan sınavdır. Stajlarda, Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunda görüşülen Dekanlık tarafından onaylanmış olan, anabilim dallarına ait staj barajlarını, ödevleri ve etkinlikleri eksiksiz yaparak başarı kriterlerini sağlayan öğrenciler staj sonu sınavına girebilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.’’

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.