14 Temmuz 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30478

YÖNETMELİK

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulundan:

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunun ön lisans ve yabancı dilde hazırlık programlarında uygulanan kayıt, eğitim, öğretim, sınav ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulundaki birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim ön lisans programları, çift ana dal ve yabancı dilde hazırlık programında uygulanan eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43, 44 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Başkan: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti Başkanını,

c) Bölüm Başkanı: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanlarını,

ç) Diploma Eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilen yetkinlik-becerilerin ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

d) Dönem not ortalaması: Bir öğrencinin bir dönemde aldığı derslerin yerel kredi değerleri ve başarı katsayıları çarpımı ile elde edilen değerlerin toplamının, o dönemde alınan derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen ortalamayı,

e) Genel not ortalaması: Bir öğrencinin almış olduğu derslerin yerel kredi değerleri ve başarı katsayıları çarpımı ile elde edilen değerlerin toplamının, alınan derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen ortalamayı,

f) Müdür: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

g) Mütevelli Heyeti: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

ğ) Öğrenci İşleri Birimi: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimini,

h) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama gibi eğitim-öğretim ve benzeri etkinlikler için öğrenci tarafından harcanan zamanı,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

i) Program Başkanı: Yüksekokul Program Başkanlarını,

j) Yerel Kredi (YK) : Yüksekokul Kredi Sistemini,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

l) Yönetim Kurulu: Yüksekokul Yönetim Kurulunu,

m) Yüksekokul: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunu,

n) Yüksekokul Kurulu: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokul Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenim süresi

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen bir yıl hariç, Yüksekokuldaki ön lisans programlarının normal süresi iki yıldır.

(2) Azami süre, bir yıl süreli hazırlık sınıfı hariç, dört yıldır. Azami süre içinde mezun olamayanlar, Mütevelli Heyetinin belirleyeceği öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda; ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Bu öğrencilerle ilgili işlemler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda yürütülür.

(3) Ders muafiyeti, kredi transferleri ve belirlenen öğretim programı dışında alınan dersler ile belirlenen öğretim süresi kısaltılabilir. Ancak Yüksekokuldaki öğretimin süresi bir yıldan daha az olamaz.

(4) Öğrencilerin, kayıt dondurduğu süreler hariç, kayıtlı olduğu ya da kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami sürelere dahildir.

(5) Değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal ve azami süreye sayılır.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile en fazla üç dönemden oluşur. Programların dönem sayısı ve dönem sürelerine Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda Yüksekokul Kurulunun önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından karar verilir.

(2) Kayıt-kabul, eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hususları da kapsayan akademik takvim, Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

Öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yabancı öğrenci eğitim ücretine tabidir.

(2) Özel öğrenciler, misafir öğrenciler, yaz öğretimi kapsamında ders alan öğrenciler katıldıkları derslerin AKTS kredisi esas alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre eğitim ücreti öderler.

(3) Eğitim-öğretim ile ilgili ödemeleri ilan edilen tarihlerde yerine getirmeyen öğrencinin ilgili akademik yıla ait kayıt işlemleri yapılmaz ve öğrencilik haklarından faydalanamaz. Öğrencinin kaydının yapılması, yenilenmesi ya da dondurulması için öğretim ücretini yatırması gerekir.

(4) Normal öğrenim süresi olan iki yılı aşan % 100 burslu öğrencilerin burs oranları % 75 olarak uygulanır.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Yüksekokulun programlarında öğretim dili Türkçe’dir. Bazı programlar, YÖK onayı ile yabancı dilde yürütülebilir.

(2) Yüksekokulda açılacak olan zorunlu hazırlık sınıfı, kısmen yabancı dil eğitimi ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Öğretim programı

MADDE 9 – (1) Öğretim süresince izlenecek ders programları, staj ve benzeri uygulamalar ilgili Bölüm Kurulunun önerisi doğrultusunda Yüksekokul Kurulu tarafından karara bağlanır. Derslerin dönemlere göre dağılımı ve bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler, eğitim-öğretim yılı başlamadan Yüksekokul Kurulu onayı ile kesinleşir.

Dersler

MADDE 10 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.

(2) Her öğrenci kayıtlı olduğu bölüm ve programın zorunlu derslerini almakla yükümlüdür.

(3) Öğrenciler kayıtlı oldukları bölüm ve program için belirlenmiş seçmeli derslerden bölüm tarafından belirlenen kıstaslar doğrultusunda ders seçmek zorundadır.

(4) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olan bir ders ön şart dersi olarak öngörülmüş ise bu derse ön şartlı ders denir. Ön şart dersinden başarısızlık halinde buna dayalı ön şartlı ders alınamaz. Ön şartlı dersler öğretim programında belirtilir.

Staj

MADDE 11 – (1) Yüksekokul bölüm ve programlarında staj zorunludur. Stajların uygulama biçimi ve değerlendirilmesi, ilgili bölüm kurulunun önerisi ile Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 12 – (1) Derslerin yerel kredi değeri o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ve varsa laboratuvar, uygulama, atölye ve stüdyoların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(2) Derslerin AKTS kredisi, sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama gibi eğitim-öğretim ve benzeri etkinlikler için öğrenci tarafından harcanan zaman dikkate alınarak belirlenir.

(3) Öğrencilerin not ortalaması hesaplanırken yerel kredi değeri kullanılır.

Ders yükü

MADDE 13 – (1) Öğretim programında yer alan derslerin kredi toplamı o dönem için öğrencinin normal ders yükünü gösterir.

(2) Bir dönemde alınacak azami ders yükü, normal ders yükünün %50 fazlasıdır. Azami ders yüküne; zorunlu ve seçmeli dersler, ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi gibi haftalık ders dağılım programında yer alan bütün dersler dahildir.

Devam zorunluluğu, mazeret durumu ve ders tekrarı

MADDE 14 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu, teorik derslerde toplam ders saatinin en az %70’i ve uygulamalı derslerde %80’i kadardır. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl sonu/yılsonu sınavlarına giremez ve harf notu olarak FZ alırlar. Söz konusu öğrenciler dersi tekrar aldıklarında derse devam etmek zorundadır. Programda ders değişikliği halinde de yeni derse devam etmeleri gerekir. Öğrencilerin devam durumları, dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(2) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Yurt içi ve dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere katılan öğrencilere Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile verilecek izinler devamsızlık olarak kabul edilmez. Bu öğrenciler izin süresi içerisinde yapılan sınavlara giremedikleri takdirde, söz konusu sınavlar için mazeret sınavı hakkı elde ederler.

(4) Yarıyıl sonu/yılsonu sınavları sonucunda bulunduğu dönemin dersini başaramayan öğrenci, dersin açıldığı sonraki dönemlerde başarısız olduğu dersi tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan dersin devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrenci, söz konusu dersi tekrar aldığında derse devam etmek zorunda değildir. Bu durum programda ders değişikliği halinde de geçerlidir. Ancak sınav takvimi gereğince gerçekleştirilecek olan sınav ve sınav yerine geçecek çalışmalara katılmak zorundadır.

Öğretim programı dışındaki faaliyetler

MADDE 15 – (1) Öğretim programlarının dışında, Yüksekokul Kurulunun belirleyeceği esaslar dahilinde öğrencilerin bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek faaliyetler planlanır ve yürütülür.

Öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Yüksekokula;

a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme işlemleri sonucunda kayıt yaptırma hakkı elde edenler,

b) İlgili mevzuat hükümlerince kayıt yaptırma hakkı kazanan yabancı öğrenciler,

c) İlgili mevzuat gereğince yatay geçiş hakkı kazananlar,

ç) Yüksekokul tarafından belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan esaslara göre kabul hakkı kazananlar,

d) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran adaylara YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Yüksekokul tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre,

öğrenci olarak kabul edilir.

Kesin kayıt

MADDE 17 – (1) 16 ncı madde gereğince kayıt olma hakkı elde etmiş olanlar ve ilgili mevzuat ve/veya YÖK tarafından alınmış kararlar uyarınca kayıt yaptırmasına engel teşkil edecek bir durumu olmayanlar Yüksekokula kayıt yaptırabilir.

(2) Mazereti olan adaylar, kesin kaydını resmi vekalet vererek yaptırabilir.

(3) Öğrenci İşleri Birimi; kayıt takvimi, kayıtta istenen belgeler ve uyulacak esasları ilan ederek kayıt işlemlerini yürütür.

(4) Yüksekokula kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Birimince ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde ve Yüksekokul tarafından kesin kayıtta istenilen belgelerle yapılır. Kayıt için belgelerin aslı ya da Yüksekokul tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydı için adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(5) Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir. Öğrenci, tebligat adresi değişikliği olduğunda Öğrenci İşleri Birimine bildirmek zorundadır.

(6) YÖK ve Yüksekokul tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler, Yüksekokul öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Akademik danışmanlık

MADDE 18 – (1) Kesin kayıt yaptıran her öğrenci için, ilgili Bölüm Başkanlığınca programın tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir Akademik Danışman atanır. Akademik Danışman atanıncaya kadar ilgili program başkanı, programda kayıtlı öğrencilerin Akademik Danışmanlığını yürütür.

(2) Akademik Danışman öğretim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrenciler, Akademik Danışmanın onayını alarak her dönemin başında alacakları derslere kayıt yaptırır. Akademik Danışman gerektiğinde öğretim elemanlarından danışmanı olduğu öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir.

Yatay geçişler

MADDE 19 – (1) Başka yükseköğretim kurumundan Yüksekokula ya da Yüksekokulun bir programından başka bir programına yapılacak yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Belirlenen kontenjan ve esaslar uyarınca yatay geçiş başvurularının kabulüne ve yatay geçiş yapanların ders intibaklarına Yönetim Kurulu karar verir.

Değişim programı

MADDE 20 – (1) Değişim programı; Yüksekokulun yurt içi ya da yurt dışı yükseköğretim kurumları ile düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencinin kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim-öğretim görmesine olanak sağlayan programdır.

(2) Değişim programları ve bu programlara katılan değişim öğrencilerinin seçilme, ders alma, ders saydırma, kredi ve kabul işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, ek sınav ve muafiyet sınavından oluşur. Sınavlarda uygulanacak değerlendirme esasları Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: İlgili eğitim-öğretim programındaki derslerden yarıyıl içinde yapılan ara sınav/ara sınavlar ve/veya ders içinde yapılan kısa süreli sınavlar, ödevler, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar ve benzeri dönem içi çalışmalardır. Her yarıyılda en az bir ara sınav uygulanır.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Eğitim-öğretim döneminin sonunda yapılan sınavlardır. Her ders için yarıyıl sonu sınavı yapılır.

c) Mazeret sınavı: Geçerli bir neden ile ara sınava giremeyen öğrencilere Yönetim Kurulunun kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Öğrencilerin mazeret sınavı hakkından yararlanabilmeleri için mazeretlerinin sona ermesini izleyen yedi iş günü içinde Öğrenci İşleri Birimine yazılı başvuru yapmaları gerekir.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girmek için gerekli olan koşulları yerine getirmiş olmasına karşın yarıyıl sonu sınavına giremeyen ya da başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı hakkı verilir.

d) Ek sınav: 2547 sayılı Kanun ile belirtilen azami öğrenim süresini doldurdukları halde mezun olamayan öğrencilere, talep etmeleri halinde başarısız oldukları dersin dönemine bakılmaksızın Yönetim Kurulunun kararı ile ek sınav hakkı verilir. Azami öğrenim süresini doldurmadıkları halde, devamlarını tamamlamış olmak koşuluyla mezun olmak için üç dersi kalan öğrencilere talep etmeleri halinde Yönetim Kurulunun kararı ile azami süreyi doldurmadan sınav hakkı verilebilir. Normal öğretim süresinin sonunda başarısız dersi olmadığı halde bu Yönetmelikte belirlenen asgari not ortalaması şartını sağlayamayan öğrenciler, ilgili akademik yılın ek sınav döneminde üç dersi geçmemek üzere koşullu başarılı oldukları derslerden ek sınav talep edebilir.

e) Muafiyet sınavı: Yönetim Kurulu kararı ile muafiyeti uygun görülen dersler için her akademik dönemin başında muafiyet sınavı açılır.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 22 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için katsayıları, 100 puan üzerinden karşılıkları ve başarı durumuna ilişkin harf notlarından biri dönem sonu ders notu olarak verilir ve aşağıdaki şekilde gösterilir:

        Puan             Ders Notu            Katsayı             Başarı Durumu

       90-100                AA                    4,0                       Başarılı

       85-89                  BA                    3,5                       Başarılı

       75-84                  BB                     3,0                       Başarılı

       70-74                  CB                     2,5                       Başarılı

       60-69                  CC                     2,0                       Başarılı

       55-59                  DC                    1,5                Koşullu Başarılı

       45-54                  DD                    1,0                Koşullu Başarılı

       40-44                  FD                     0,5                      Başarısız

       00-39                  FF                     0,0                      Başarısız

           0                      FZ                     0,0                     Devamsız

(2) Bir dersten DC ve DD notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan notların dışında aşağıdaki tanımlamalar kullanılır:

a) TR tanımlaması: Yönetim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş olduğu halde başarı notu karşılığı bir not ile ifade edilmemiş derslerin tanımlanmasında kullanılır. TR ile tanımlanmış ders, not ortalaması hesaplarına dahil edilmez, fakat öğrencinin transkriptinde yer alır ve toplam kredi hesabına dahil edilir.

b) G tanımlaması: Ortalamaya dahil edilmeyen, ölçme değerlendirme yöntemi bir sınava ya da belirli sorumlulukları yerine getirilmesine dayanan ders, uygulama, proje, staj, etkinlik ve benzeri faaliyetlerin tamamlandığını göstermek için G tanımlaması kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek faaliyetlerin hangileri olduğuna ve kredi değerlerine Yüksekokul Kurulu karar verir.

c) S tanımlaması: Geçerli mazeret nedeniyle, gereken çalışmaların tamamlanamaması durumunda dersin öğretim elemanının talebi, Bölüm Başkanlığının onayı ile verilir. Bir sonraki dönemin ders ekleme-bırakma tarihi sonuna kadar eksiklerin tamamlanmaması durumunda öğrenciye FF notu verilir.

(4) Dönem sonu harf notu belirlenirken mutlak not sistemi kullanılır.

Değerlendirme sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, bir değerlendirme sonucuna ya da dönem sonu mutlak notuna ilan tarihinden itibaren en çok yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. Öğrenci İşleri Birimi tarafından açıklanan dönem sonu ders notları ile ilgili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi Yönetim Kurulu tarafından bir hafta içinde karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur. Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç bir sonraki kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Öğrenciler başarı harf notlarına itiraz edemez.

Not ortalamaları

MADDE 24 – (1) Dönem not ortalaması; bir öğrencinin bir dönemde aldığı derslerin yerel kredi değerleri ve başarı katsayıları çarpımı ile elde edilen değerlerin toplamının, o dönemde alınan derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(2) Genel not ortalaması; bir öğrencinin almış olduğu derslerin yerel kredi değerleri ve başarı katsayıları çarpımı ile elde edilen değerlerin toplamının, alınan derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen derslerden alınan en yüksek not dikkate alınır.

Yüksek onur ve onur öğrencileri

MADDE 25 – (1) Öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış ve not ortalaması 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi, not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi olarak kabul edilir ve bu öğrenciler için mezuniyetlerini takiben yüksek onur ya da onur belgesi düzenlenir.

Ders alma

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, her dönem başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencinin o dönem içinde alacağı dersler, akademik danışmanın onayıyla kesinleşmiş olur. Ders kaydını yaptırmayan öğrenci, söz konusu dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayan, ancak mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler belirtilen ek süre içinde kayıt yaptırabilir.

(2) Öğrenciler belirlenen kayıt yenileme süresi içinde, bu Yönetmelikte belirtilen azami ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla öğretim programı çerçevesinde ders alabilir, aldıkları dersi değiştirebilir ya da sildirebilir.

(3) Eğitim-öğretim programından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, Yüksekokul Kurulu kararıyla belirlenmiş intibak programı doğrultusunda ders alır. Yönetim Kurulu kararıyla yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilir.

(4) Öğrenciler süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(5) Genel not ortalamaları 2,00 ve daha yukarı olan öğrenciler, azami ders yükü sınırlarını aşmamak kaydıyla ve Bölüm Başkanının onayı ile öğretim programında ilgili dönem için belirlenmiş derslerin dışında da ders alabilir.

(6) Genel not ortalamaları 2,00’den az olan öğrencilerin ders yükü arttırılmaz. Ancak; kendi istekleri, danışmanın önerisi ve Bölüm Başkanının onayı ile ders yükü azaltılabilir. Bu durumda öğrenci en az iki ders almak zorundadır.

(7) Genel not ortalamaları 1,00-1,99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla %75’i kadar ders alabilir.

(8) Genel not ortalamaları 1,00’in altında olan öğrenciler azami ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilir.

(9) Öğretim programında belirtilen döneminden farklı bir dönemde açılan dersler, açıldığı dönemin ders yüküne dahil edilir.

(10) Öğrenciler DD ve DC notu aldıkları derslerden bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerince başarılı kabul edilmiş olsalar dahi not ortalamalarını yükseltmek amacıyla söz konusu dersleri tekrar alabilir. Bu durumda öğrencinin almış olduğu en yüksek not başarı notu olarak kabul edilir.

Burslar

MADDE 27 – (1) Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile kararlaştırılacak bölüm ve programlara burslu öğrenci kabul edilir. Burslarla ilgili diğer hususlar, Yüksekokul Kurulu tarafından hazırlanan ve Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen esaslara göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri

MADDE 28 – (1) Yüksekokul öğrencilerinin disiplin işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Kayıt dondurma

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin kaydı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemek koşuluyla ve haklı-geçerli nedenlerle, Yönetim Kurulunun kararı ile bir defada en az bir dönem, en çok iki dönem dondurulabilir. Kaydı dondurulan öğrenci, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma isteklerinin dönem başında ve eğitim-öğretime başlama tarihinden itibaren üç hafta içinde yapılması gerekir. Bu süreden sonra kayıt dondurma başvurusu kabul edilmez.

(2) Öğrencinin bir dönem ya da iki dönem kayıt dondurması durumunda; eğitim ücretinden Mütevelli Heyeti tarafından her eğitim-öğretim yılı için belirlenen oranda kesinti yapılarak ücret iadesi yapılır.

(3) Belgelemek koşuluyla mahkumiyet ve askerlik nedeniyle kayıt donduran öğrencilerin ödediği bir dönemlik ya da iki dönemlik öğrenim ücretinin tamamı geri verilir.

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 30 – (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanların, ilişiğinin kesilmesini yazılı olarak talep edenlerin ve yatay geçiş yapanların Yönetim Kurulu kararı ile Yüksekokuldan ilişiği kesilir.

(2) İlişiğinin kesilmesini yazılı olarak talep eden öğrencilere, ödedikleri eğitim ücretlerinin ne şekilde ve oranda geri verileceği, Mütevelli Heyeti tarafından her eğitim-öğretim yılı için belirlenir.

(3) İlişiği kesilen öğrencilere kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak ve öğrencinin talep etmesi halinde Yüksekokulda aldığı dersleri ve not durumlarını gösteren bir belge verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumu tarafından yatay geçiş başvurusunun kabul edildiğine dair gönderilen yazı ile ilişiği kesilen öğrenciye ait dosya içeriği, geçiş yaptığı yükseköğretim kurumunun talebi üzerine birer kopyası öğrenci dosyasında saklanmak koşulu ile yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna gönderilir.

Kimlik kartı

MADDE 31 – (1) 17 nci maddeye göre kesin kayıt yaptıran öğrencilere, Öğrenci İşleri Birimi tarafından Yüksekokul öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik verilir.

Özel öğrenci

MADDE 32 – (1) Yüksekokula bilgi edinmek amacıyla bazı ders ve programları izlemelerine izin verilen öğrenciler, özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilerin herhangi bir dönem için başvuruları, ilgili Bölüm Başkanlığının görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararda öğrencilerin hangi dersleri izlemesine izin verildiği belirtilir.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

(4) Özel öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür.

(5) Özel öğrenci olarak Yüksekokuldan ders alan öğrencilerden Yüksekokula merkezi yerleştirme ya da özel yetenek sınavıyla kayıt yaptırma hakkına sahip olup kesin kayıt yaptıranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları dersleri Yönetim Kurulu kararı ile transfer ettirebilir.

Yaz öğretimi

MADDE 33 – (1) Yaz öğretimi; Mütevelli Heyeti kararları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yüksekokul Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda yürütülür.

Uzaktan öğretim

MADDE 34 – (1) Yüksekokulda eğitim, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yüksekokul Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda kısmen ya da tamamen uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Çift ana dal

MADDE 35 – (1) Yüksekokulda çift ana dal eğitimi; Mütevelli Heyeti kararları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yüksekokul Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda yürütülür.

Mezuniyet

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2,00 ve daha yukarı olması, en az 120 AKTS kredilik eğitim-öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olması gerekir.

(2) Yüksekokulun eğitim-öğretim planındaki çalışmaların tümünden başarı sağlayan öğrencilerin Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyetlerine karar verilir ve ilgili mevzuat hükümlerine göre diplomaları hazırlanır.

Diploma

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

(2) Diplomalarda T.C. kimlik numarası, mezuniyet tarihi, diploma numarası, mezuniyet dönemi ve öğrencilerin Yüksekokuldan mezun oldukları bölüm ve programın ismi belirtilir.

(3) Çift ana dal programlarını başarı ile bitirip iki ön lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde iki programın ön lisans diploması verilir.

Diploma eki

MADDE 38 – (1) Diploma almaya hak kazanan her öğrenciye, Öğrenci İşleri Birimi tarafından ilgili mevzuat hükümlerince hazırlanmış diploma eki ücretsiz ve talep edilmeksizin verilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde Mütevelli Heyeti, Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.