12 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30476

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MUHAMMED İHSAN OĞUZ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İslam ilimleri, kültür, tasavvuf ve medeniyeti alanlarında dini, bilimsel, ekonomik, siyasal ve kültürel araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ilmi toplantılar düzenlemek, düzenlenmiş bu gibi programlara katılan araştırmacıları desteklemek,

b) Türkiye’deki akademik kurumlarla işbirliği içinde araştırma, eğitim ve yayın projeleri hazırlamak ve yürütmek,

c) Türkiye’de İslam dini, tarihi, tasavvufi, kültürü, sanatı ve medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesine katkıda bulunmak,

ç) Telif, tercüme ve edisyon kritik tarzında eserler üretmek ve bunları yayınlamak,

d) İslam eğitimi, kültürü ve sosyal alanlarında etkinlikler düzenlemek, bu yolla başta Kastamonu’daki dini, sosyal ve kültürel açıdan gelişime katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) İslam ve din bilimlerine dair çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

b) İslam ve din bilimlerine dair araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.

c) İslami ilimler konularında en yeni gelişmeleri ve literatürü izleyen, bu gelişmeleri ulusal ve uluslararası akademik ve uygulamacı çevrelerle paylaşan öncü araştırmalar yapmak.

ç) Türkiye’deki dini gruplara dair inceleme ve araştırmalar yapmak, günümüz İslam toplumlarının problemlerine dair çözüm önerileri geliştirmek.

d) Türkiye’deki İslami ilimlere dair klasik ve modern metinlerin karşılaştırmasını yaparak güncellenmesine yardımcı olmak.

e) Türkiye’deki İslam düşüncesinin, İslam’ın bilim ve kültür mirasının gelecek kuşaklara sağlıklı şekilde aktarılmasına dair programlar geliştirmek.

f) Türkiye’deki Müslüman toplumların problemli alanlarının tespiti ve çözüm önerilerine dair araştırmalar yapmak.

g) Türkiye’deki mezheplerin ve dini akımların incelenmesi, çatışma alanlarının teşhisi ve tedavisi ile ilgili iyileştirici çalışmalar yapmak.

ğ) İslam toplumlarının ve diğer yeryüzü toplumlarının kardeşlik ortak paydasında buluşturularak barış merkezli projelerin uygulama ve araştırmalarını yapmak.

h) İslami ilimler alanında yazma eserlerin neşredilmesi, bilimsel çalışmaların yayınlanması, modern ve klasik kültüre ait kaynak eserlerin dilimize kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.

ı) Merkezin İslami ilimler alanında ihtisas kütüphanesi oluşturmak ve kurmak.

i) Merkezde İslami ilimler konusunda araştırma yapan öğrenci ve akademisyenlere bilimsel alanda destek olmak.

j) Merkezde İslam medeniyeti, tarihi, tasavvufi, kültürü ve sanatı hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, panel, seminer, bilimsel toplantı ve sergi düzenlemek.

k) Merkezde İslam medeniyeti, tarihi ve sanatları ile ilgili belge, resim, belgesel, dizi ve filmlerini ihtiva eden kütüphane ve arşiv oluşturmak.

l) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversitede Türkçe, Arapça ve İngilizce farklı dillerde dergi, kitap, broşür gibi dijital veya basılı yayınlar yapmak.

m) Amaçları ve faaliyetleri itibariyle Merkez ile benzerlik arz eden yurt içi ve yurt dışı kurum, kuruluş ve merkezlerle işbirliği yaparak projeler ve yayınlar gerçekleştirmek, fikri ve kültürel ilişkiler kurmak.

n) Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine katkı sağlayacak diğer kurs, seminer, toplantı gibi etkinlikleri tertip etmek.

o) İslam kültürü, medeniyeti ve sanatı hakkında kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak ve onların katılımını artırmak amacıyla eğitim çalışmaları yapmak.

ö) Sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve diğer eğitim kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak, bunlarla birlikte projeler üretmek.

p) Merkezin kuruluş alanına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi üç yıl için, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer.

(4) Müdür; Merkezin öğretim, uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek,

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

e) Her öğretim yılı sonunda istenildiği takdirde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak,

f) Merkezde görevlendirilecek personel ihtiyacını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek,

g) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projeleri gerçekleştirmek ve yardımlaşmayı sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcılarından biri ve Müdürün önerdiği altı öğretim elemanı arasından Rektörün onayı ile görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikaları belirlemek,

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Müdür ile birlikte, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve Üniversite dışı uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen Müdür dâhil en fazla yedi kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Danışma Kurulunun süresi, Müdürün görev süresiyle sınırlıdır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde ve tavsiye niteliğinde önerilerde bulunmak.

c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerektiğinde Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.