12 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30476

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yapılacak yaz eğitim-öğretiminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 14 üncü maddesi ile ek 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü veya yüksekokulların yönetim kurullarını,

b) Mütevelli Heyeti: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Rumeli Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Amaçları, Esasları ve Derslerin Açılması

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim ve öğretim kapasitesini artırmak,

b) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretiminden de yararlanmalarını sağlamak,

c) Öğrencilerin, güz ve bahar yarıyıllarında aldıkları ancak başarısız oldukları ve alamadıkları dersleri yaz aylarında açmak suretiyle başarısız öğrencilere imkân sunmak,

ç) Yan dal ve çift ana dal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede zaman kazandırmak,

d) Kayıtlı oldukları programları izlemede zaman kazandırmak amacı ile başarılı öğrencilerin üst sınıfa ait derslerini yaz aylarında alabilmelerine imkân sağlamak,

e) Diğer üniversitelerin öğrencilerinin, Üniversiteden ders almalarına imkân sağlamak.

Yaz öğretimi ile ilgili esaslar

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde derslere kayıt, derslerin başlangıcı ve bitişi, sınavlara ilişkin esaslar ve yaz öğretimi akademik takvimi Senato tarafından belirlenir. Yaz öğretimi isteğe bağlı olup, eğitim süresi sınavlar hariç yedi haftadır. Yaz öğretiminde açılan her dersin toplam saati normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır. Yaz öğretiminde geçen süre; eğitim-öğretim süresinden sayılmaz ve öğrencilere programlarını tamamlamaları için tanınmış olan azami süreye dâhil edilmez.

Derslerin tespiti ve açılması

MADDE 7 – (1) Azami kanuni süresini bahar yarıyılı sonunda doldurmuş ve ilişik kesme durumuna gelmiş öğrenciler de yaz okulundan ders alabilir. İlişik kesme işlemi bir sonraki yılın güz dönemi başında yapılır.

(2) Yaz öğretimi dersleri, tümüyle güz ve bahar yarıyılları eğitiminin yerine geçecek biçimde açılmaz. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan zorunlu derslerin verilmeleri gereken dönemlerde açılması ve yaz öğretimine ertelenmemesi gerekir.

(3) Güz ve bahar yarıyılları ders programlarına bağlı olarak yaz döneminde açılacak dersler, öğrencilerin başvurularına göre Üniversitenin ilgili fakülte kurulu veya meslek yüksekokulu kurulları tarafından Senatonun uygun görüşü alınarak kesinleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ders Alma, Dersten Çekilme ve Devam Zorunluluğu

Ders alma ve dersten çekilme

MADDE 8 – (1) Yaz öğretimi kayıt işlemleri Senatoca belirlenen tarihler içinde tamamlanır.

(2) Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, başarısız olduğu veya notunu yükseltmek istediği dersler ile üst sınıfa ait dersleri de alabilir. Derslerde en son alınan not geçerlidir.

(3) Yaz öğretiminde ders ekleme-bırakma ve geç kayıt işlemi uygulanmaz. Yaz öğretiminde sadece dersten çekilme işlemi uygulanır. Yaz öğretimindeki bir dersin açılması kesinleştiğinde, dersten çekilen öğrencinin ders için ödediği yaz öğretimi ücreti iade edilmez.

Devam zorunluluğu

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde, derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile, bu durum devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Devam süresine ilişkin olarak, 25/9/2016 tarihli ve 29838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Diğer üniversitelerden alınan dersler

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen sınırlamalar içinde ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul kurulları tarafından uygun görülmek kaydıyla diğer üniversitelerde yaz döneminde açılan dersleri alabilirler.

(2) Başka üniversitelerden ders alabilmeleri için derslerin ilgili birimlerce açılmamış olması ve alınacak derslerin eşdeğerliliğinin her yıl kayıttan önce ilgili yönetim kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci transkriptlerine işlenmesi ile ilgili işlemler, İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim Programları, Ücretler ve Mezun Olma

Öğrenim programları ve ücretler

MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde görev alacak öğretim elemanları sadece bir ders verebilir. Ancak ilgili yönetim kurulunun gerekçeli teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile ders sayısı artırılabilir. Yaz öğretiminde ders verecek öğretim elemanlarının zorunlu ders yükü sıfır kabul edilir.

(2) Yaz öğretimi öğrenim ücretleri ve öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti; Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Mezun olma

MADDE 12 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programların son döneminde olan öğrenciler, ek süre elde ettikleri ders veya dersleri yaz öğretiminde almaları ve mezuniyet için gereken koşulları sağlayarak başarılı olmaları halinde yaz öğretimi sonunda mezun olabilirler.

(2) İlişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz öğretiminden yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce kayıt yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir.

(3) Yaz öğretimi sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır ve yaz öğretimindeki derslerden alınan notlar transkriptlerde yaz öğretimi adı altında açılacak bir bölümde gösterilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; İstanbul Rumeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili yönetim kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.