12 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30476

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜNEY ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İNÜGAM): İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Güney Asya ülkelerinden Afganistan, Pakistan, Hindistan, Bangladeş ile mücavir ülkelerin tarihi, sanatı, kültürü, yönetim ve sosyo-iktisadî yapısıyla ilgili araştırmalar yapmak, bölgede faaliyet gösteren kamu kurumları ile ve diğer kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek ve bu bağlamda gerekli uzmanların yetiştirilmelerine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Güney Asya bölgesi ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak, Güney Asya bölgesi konusunda araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

b) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

c) Güney Asya bölgesi ile ilgili iç ve dış yayınları toplayarak referans kaynağı olabilecek bir kütüphane ile film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak,

ç) Güney Asya bölgesi ile ilgili ulusal ve uluslararası seminer, konferans, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek ve Güney Asya bölgesinden gelen araştırmacılara Türkiye’yi tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

d) Güney Asya bölgesi hakkında araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının projelerine akademik destek vermek,

e) Güney Asya bölgesi ile ilgili özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile kişilere danışmanlık hizmeti sağlamak,

f) Yurt içi ve yurt dışı kurumlar tarafından desteklenen kendi çalışma konularıyla ilgili bilimsel projeler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,

e) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık faaliyet planını ve buna bağlı mali tahmini Rektöre sunmak,

f) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

g) Merkezin akademik, idarî, malî ve teknik yönden işleyişini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Bunun dışında gerekli hallerde Müdürün çağrısı ile de toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık faaliyet planının hazırlanması ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Bir sonraki döneme ait faaliyet programını düzenlemek ve mali tahminini hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Güney Asya bölgesi ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kuruluna, Üniversite ile birlikte yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversitelerde Güney Asya alanında çalışmalar yapmış/yapmakta olan bilim adamlarından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez olmak üzere Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.