12 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30476

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Üniversitenin yaz okulunda açılmayan veya kayıt yapılamayan zorunlu bir ders daha önce en az bir kez alınıp devam koşulunun yerine getirilmiş olması şartıyla, kredi/ders saati ve ders içeriğinin ilgili bölüm başkanlığınca/müdürlükçe uygun görülmesi halinde, başka bir üniversitenin yaz okulundan alınabilir. Ancak yaz okulu sonunda mezun olma durumunda olan veya genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan öğrenciler ile çift anadal öğrencilerinin ikinci anadal programındaki kayıtları için üçüncü fıkradaki sınırları aşmamak kaydıyla daha önce hiç almadıkları veya devam koşulunu yerine getirmedikleri zorunlu dersleri başka bir üniversitenin yaz okulundan alabilirler. Diğer üniversite öğrencileri de Üniversitenin yaz okulundan faydalanabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/2/2009

27131

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/8/2009

27335

2-

2/12/2012

28485

3-

14/4/2013

28618

4-

5/6/2015

29377

5-

28/12/2016

29932