28 Haziran 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30462

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE ŞİRKET KURABİLMELERİNE

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2006 tarihli ve 26092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmeliğin adı “Ege Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ege Üniversitesi öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ve Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde ve Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görevlendirilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ve 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin onbirinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (ğ) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Tam zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversiteden izinli olarak tüm çalışma zamanını bölgede, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde geçiren öğretim üyelerini,

ğ) Yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversitenin izni ile ve Üniversitedeki asli görevlerini yerine getirmek koşuluyla yarı zamanlı olarak bölgede, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görev alan öğretim elemanlarını,”

“ı) Şirket: Bölgede yer alan veya bölgede kurulacak şirketi veya Ar-Ge veya tasarım merkezi şirketini,”

“i) Öğretim üyesi: 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (m) bendinde tanımlanan yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyesini,

j) Öğretim elemanı: 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Tam zamanlı ve aylıksız izinli görevlendirilme: Üniversite öğretim üyelerinden, bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı olarak hizmetine gereksinim duyulan ve tam zamanlı olarak istihdam edilecek olanlara, en son uzun süreli izin kullanım tarihinden itibaren en az üç yıl geçmiş olması koşulu ve bir yılı aşmamak üzere Yönetim Kurulunun izni ile aylıksız izin verilebilir. Öğretim üyelerinin tam zamanlı olarak bölgede görev alabilmeleri için 2547 sayılı Kanunun 38 inci ve 39 uncu (uzun süreli izin ve askerlik süreleri dahil)  maddeleri kapsamında toplam görevlendirme süreleri kadar Üniversitede tam zamanlı olarak çalışmış olmaları gerekir. Görevlendirilen öğretim üyelerinin kadroları ile ilişkileri devam ettirilir. Tam zamanlı olarak aylıksız görevlendirilen öğretim üyelerine, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez, idari görev verilmez. Bu öğretim üyelerinin bölgeden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

c) Yarı zamanlı görevlendirilme: Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı olarak hizmetine gereksinim duyulan Üniversite öğretim elemanları, Üniversitedeki görevlerini yerine getirmek koşuluyla Üniversitenin uygun gördüğü sürelere bağlı olarak bölgede yarı zamanlı olarak Yönetim Kurulunun izni ile görevlendirilebilirler. Bu şekilde yarı zamanlı görevlendirilmelerde; öğretim elemanlarının, bölgedeki çalışmalarının niteliği, süresi ve karşılığında elde edeceği gelir, öğretim elemanı ile yönetici şirket arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden sona erer. Bu öğretim elemanlarının bölgeden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.”

“(2) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarına unvan ve koşullara bağlı olarak aşağıda tanımlanan sürelerde aylıksız olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışma izni verilebilir:

a) Tam zamanlı ve aylıksız izinli görevlendirilme: Üniversite öğretim üyelerinden; Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine gereksinim duyulan ve tam zamanlı olarak istihdam edilecek olanlara, en son uzun süreli izin kullanım tarihinden itibaren en az altı yıl geçmiş olması koşuluyla bir yılı aşmamak üzere aylıksız izin verilebilir. Öğretim elemanlarının tam zamanlı olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görev alabilmeleri için; 2547 sayılı Kanunun 38 inci ve 39 uncu maddeleri (uzun süreli izin ve askerlik süreleri dahil) kapsamında toplam 6 yıl Üniversitede tam zamanlı olarak çalışmış olmaları gerekir. Tam zamanlı olarak görevlendirilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bu şekilde aylıksız izne ayrılanlardan, önceki görevleri sebebiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı veyahut iştirakçi sayılanların aylıksız izne ayrıldığı tarihi takip eden on beş gün içerisinde talepte bulunmaları halinde; aylıksız izinli sayıldıkları ve buralarda çalıştırıldıkları sürece aynı kapsamdaki sigortalılık veya iştirakçilik ilişkisi devam eder. Bu şekilde aylıksız izne ayrılanlardan; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için önceki kadroları için tespit edilen sigorta primine esas kazanç unsurları esas alınmak suretiyle ilgili aya ilişkin olarak hesaplanacak sigorta primi çalışan hissesi ile genel sağlık sigortası primi çalışan hissesi tutarı kendilerince, sigorta primi işveren hissesi ile genel sağlık sigortası primi işveren hisseleri görev yaptıkları işverenleri tarafından, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında iştirakçi sayılanlar için önceki kadroları için tespit edilen emekli keseneğine esas aylık unsurları esas alınmak suretiyle ilgili aya ilişkin olarak hesaplanacak kişi keseneği kendilerince, kurum karşılıkları ile genel sağlık sigortası primlerinin tamamı görev yaptıkları işverenleri tarafından ödenir. Prim ödeme yükümlülüğü görevlendirildikleri işverene aittir. İlgililerin bu şekilde aylıksız izinde geçirdikleri süreler önceki kadro unvanları esas alınmak suretiyle emekli keseneğine esas aylık unsurlarının veya sigorta primine esas kazanç unsurlarının tespitinde dikkate alınır. Bunlara aylıksız izin dönemindeki söz konusu çalışma süreleri için görev yaptıkları işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmez ve bu süreler emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır. 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz. Tam zamanlı olarak aylıksız görevlendirilen öğretim elemanlarına, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret  ödenmez, idari görev verilmez. Bu öğretim elemanlarının Ar-Ge veya tasarım merkezlerinden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

b) Yarı zamanlı görevlendirilme: Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine gereksinim duyulan Üniversite öğretim elemanları, Üniversitedeki görevlerini yerine getirmek koşuluyla Üniversitenin uygun gördüğü sürelere bağlı olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde yarı zamanlı görevlendirilmelerde; öğretim elemanlarının, Ar-Ge veya tasarım merkezlerindeki çalışmalarının niteliği, süresi ve karşılığında elde edeceği gelir, öğretim elemanı ile Ar-Ge veya tasarım merkezi arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden sona erer. Bu öğretim elemanlarının Ar-Ge veya tasarım merkezlerinden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 5 inci maddeye göre Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görevlendirilmek isteyen öğretim elemanları, 5746 sayılı Kanuna göre yapacakları görev ve projelerde, akademik ve bilimsel etiğe ve Senatoca belirlenen usul ve esaslara uygun davranacaklarına dair bir taahhütname imzalayarak bu belgeyi başvuru evraklarına eklemek zorundadırlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) 5 inci  maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve  6 ncı maddeye  göre görevlendirilmeler; bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı olarak hizmetine gereksinim duyulan öğretim elemanlarının ve/veya gereksinim sahibi şirketin Üniversiteye başvuruda bulunması üzerine, üç aya kadar olan tam zamanlı görevlendirmeler dışındakilerde ilgili bölümün görüşü, Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulunun kararı, Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır. Görev süresinin uzatılmasında da aynı yol izlenir. Üç aya kadar olan görevlendirilmeler  ise ilgili bölümün görüşü, fakülte/enstitü yönetim kurulunun  kararı ve Rektörün onayı ile yapılır.”

“(2) Öğretim elemanlarının Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görevlendirilmeleri konusunda izin vermeye yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 5 inci  maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve  6 ncı maddeye  göre görevlendirilmeler; Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yer alan faaliyetlerde hizmetine gereksinim duyulan öğretim elemanlarının ve/veya gereksinim sahibi şirketin Üniversiteye başvuruda bulunması üzerine, üç aya kadar olan tam zamanlı görevlendirmeler dışındakilerde ilgili bölümün görüşü, fakülte/enstitü yönetim kurulunun kararı,  Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır. Görev süresinin uzatılmasında da aynı yol izlenir. Üç aya kadar olan görevlendirilmeler ise ilgili bölümün görüşü, fakülte/enstitü yönetim kurulunun  kararı ve Rektörün onayı ile yapılır.

b) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine göre görevlendirilmelerde; Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yer alan faaliyetler için gereksinim sahibi şirket Üniversiteye veya Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunabilir. Başvuru, öğretim elemanı isimleri bazında olabileceği gibi araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir. Proje bazındaki taleplerde, projede yer alacak ve  Ar-Ge veya tasarım merkezinde görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından önerilir. Proje bazındaki görevlendirmelerde, proje bir bölümden isteniyorsa ilgili bölüm başkanlığının ve  fakülte dekanlığının/enstitü müdürlüğünün uygun görüşü  ve Rektörün izni ile görevlendirme yapılır. Birden fazla bölümü kapsayan projelerde, ilgili bölüm başkanlıkları ve dekanlıkların/enstitülerin ayrı ayrı uygun görüş vermesi gerekir. Proje, Rektörlüğe bağlı araştırma ve uygulama merkezinden isteniyorsa, ilgili merkez müdürünün başvurusu, öğretim elemanının bağlı olduğu bölüm başkanlığının ve fakülte dekanlığının/enstitü müdürlüğünün uygun görüşü ve Rektörün izni ile görevlendirme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerin toplam süresinin üç yılı  geçmesi halinde, başvuru Yönetim Kurulunda değerlendirilir. Bu süre Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görev almak isteyen veya görev uzatma talebinde bulunan öğretim elemanları; görevlendirme ya da görev uzatma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planı eklerler. Bu öğretim elemanları, görevlendirilme süreleri esnasında Senatoca belirlenen zamanlarda ve görev sürelerinin sonunda, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu ilgili bölüm başkanlığına sunarlar. Son verdikleri rapora, Ar-Ge veya tasarım merkezi şirketinin değerlendirmesi de eklenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 8/A maddesi eklenmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8/A – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/2/2006

26092

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/7/2008

26932