28 Haziran 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30462

YÖNETMELİK

Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2009 tarihli ve 27374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ordu Üniversitesi Sert Kabuklu Meyve Türleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”nin adı “Ordu Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ordu Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Merkez: Ordu Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Başta Ordu ili ve Doğu Karadeniz Bölgesi olmak üzere ülkemizdeki diğer üretim alanlarında fındık yetiştiriciliğini geliştirmek, üretim yöntemlerini, verim ve kaliteyi artırmak, popülasyonda yer alan genotipleri ortaya çıkarmak, muhafaza etmek, yeni çeşitler geliştirmek, introdüksiyon yapmak, fındık konusunda uygulamalı ve teorik eğitimler vermek, fidan üretimi, ürün geliştirme, budama yöntemleri, terbiye sistemleri, gübreleme, depolama, mekanizasyon, ekonomi, zararlı, hastalık, yabancı ot ve sair fındık ile ilgili konularda AR-GE veya uygulama çalışmaları yapmak.

b) Fındık ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı kamu kuruluşları, STK ve özel sektör ile ortak çalışmak, bölgesel problemler için çözüm üretmek, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vermek, etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri yapmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Fındık konusunda raporlar hazırlamak, projeler yapmak ve yürütmek, envanter çıkarmak,

b) Fındık konulu ıslah çalışmaları, yetiştirme teknikleri, hastalık, zararlı, yabancı ot, toprak ve bitki besleme, biyosistem, ekonomi, gıda ve işleme, edebiyat, sanat gibi konularda rapor hazırlamak, proje yapmak, proje kabul etmek, başlatmak, yürütmek,

c) Yerli ve yabancı çeşitler ile bahçe tesis etmek, koleksiyon bahçeleri oluşturmak, anaç ve kalem damızlıkları kurmak,

ç) Teknik personel, öğrenci, çiftçi ve ilgili diğer kişi ve sivil toplum kuruluşları için eğitim programları düzenlemek,

d) Danışmanlık hizmeti vermek ve yayım faaliyeti yapmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere üç yıl için en az bir müdür yardımcısı belirler. Merkez Müdürünün görevi bitince, yardımcının da görevi sona erer. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder.

(3) Merkez Müdürü; Merkezin uygulama, araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından, sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, Merkezin çalışmalarını denetlemek,     

b) Merkezin  eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek,

c) Yurt içinde ve dışında ilgili uygulama  ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak, projeler geliştirmek ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak ve konu ile ilgili çalışmaları koordine etmek.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, Merkez müdür yardımcısı ile Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2009

27374