3 Mart 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30349

YÖNETMELİK

İstanbul Bilim Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/1/2017 tarihli ve 29938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

b) (a) bendindeki notlara ilişkin diğer esaslar şunlardır:

1) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve G harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

2) Bir dersten D+, D ve F harf notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarısız olmuş sayılır.

3) Bir dersten VF harf notu alan öğrenci o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş sayılır.

4) F ve VF notlarından birini  alan öğrenciler bu dersi tekrar almak ve başarılı olmak zorundadırlar.

5) Geçer (G) notu seçmeli derslerden geçen veya çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir ve not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 26 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26/A – (1) 30/11/2008 tarihli ve 27070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından önce fakülteye kayıtlı öğrencilere 26/A madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci ve 3 üncü maddeleri 4/1/2017 tarihinden,

b) Diğer maddeleri ise 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başından,

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/1/2017

29938