3 Mart 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30349

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİLİM, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK

VE MATEMATİK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adnan Menderes Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ADÜBİLTEMM): Adnan Menderes Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, okul öncesinden lisans ve lisans sonrası düzeye kadar öğrenim görmek isteyen tüm bireylere, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında bilgi ve beceri kazandırmak ve öğrencilerin bu alanlara yönelimini sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, nitelikli öğretmen yetiştirmeye katkı sağlamak, 4-14 yaş grubunda yer alan çocukların bilim, sanat, spor, dil ve kültür alanlarındaki eğitimlerini sosyal beceri, öz yeterlik, yaratıcı ve eleştirel düşünme açısından yeni eğitim modelleri kullanarak geliştirmek, çocukların, ailelerin ve eğitmenlerin Üniversite ortamında yeni eğitim modellerini tanımalarını sağlamak, çocukların ilgi duydukları bilimsel alanlarda uzman bilim adamlarının rehberliğinde yaparak ve yaşayarak eğitilmelerini sağlamak, üstün yetenekli öğrencilerin fark edilmesini sağlayacak ortamlar hazırlamak ve onları yeteneklerine uygun olarak yönlendirerek bir bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak, okul öncesi ve ilköğretimde sürdürülebilir eğitimi yaygınlaştırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarına ulaşabilmek için Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimleri ile işbirliği içinde çocuk ve bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimine yönelik uygulama, araştırma ve topluma hizmet kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Merkezin odaklandığı alanlarda okul öncesinden lisansüstü düzeyine kadar öğretmenlerin, eğiticilerin ve eğitim yöneticilerinin eğitimine ve gelişimine yönelik etkinlikler/programlar düzenlemek,

b) Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitimi konusunda yenilikçi yaklaşımlar ve ürünler gelişmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, araştırmacılara kaynak ve altyapı desteğinde bulunmak,

c) Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitimi için kitlesel açık çevrimiçi dersler geliştirmek,

ç) Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitimine yönelik ürün geliştirme çalışmaları yapmak ve patentler almak,

d) Toplumsal cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, kaynaklara erişim ve benzeri konularda dezavantajlı olan öğrencilere yönelik nitelikli eğitim fırsatları sunulması için projeler ve programlar geliştirmek,

e) Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitiminde mükemmelliği desteklemek, ulusal ve uluslararası iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak,

f) Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak, süreli yayınlar çıkarmak ve bu tür çalışmalara destek sağlamak,

g) Ulusal ve uluslararası boyutta doğrudan ve dolaylı olarak Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konulara yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak,

h) Yurt içi ve yurt dışında Merkezin faaliyet alanları ile ilgili talep ve gereksinimler doğrultusunda hizmet içi eğitim, seminer ve kurs düzenlemek ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek; danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

ı) 4-14 yaş grubunda yer alan çocuklara çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları, ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonları, bilim ve doğa kampları, yaz ve kış okulları, laboratuvar ve atölye çalışmaları, bilim şenliği ve festivaller gibi etkinlikler düzenlemek,

i) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili, söz konusu faaliyetlere ilişkin kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör paydaşları ile işbirliğine gitmek, protokoller imzalamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimine sahip öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır ve Merkezin işleyişi ile ilgili planlama, yürütme ve düzenlemeleri yapar. Görev süresi dolan Müdür, tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, bu Yönetmelikte tanımlanan görevlerini yerine getirebilmek için Üniversite öğretim elemanları arasından Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma deneyimine sahip uzman iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdür yardımcıları Müdürün kendilerine verdiği işleri yapar. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek,

c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, Merkezin idari işlerini yürütmek,

ç) Merkezin faaliyetlerinin amaçlara uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli bir biçimde sürdürülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

d) Merkezin Üniversite içi akademik ve idari birimler ile ve Üniversite dışı kurumlar ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak,

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak,

f) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkinliklere katılımı sağlamak,

g) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek,

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversitenin öğretim elemanlarından Müdürün önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek altı üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak yılda en az iki kez toplanır ve yapılan faaliyetleri gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır. Gerekli görüldüğü durumlarda olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Ayrıca, üç üyenin yazılı talebi ile de toplantı yapılır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını belirlemek.

d) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli diğer kararları almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında uzman olan Üniversite içinden ve dışından 3 ila 9 üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür, gereken durumlarda Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimliliğini artırmak amacıyla sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkanları ve üyeleri, ilgili fakülte dekanlarının veya enstitü müdürlerinin görüşleri alınarak, Müdür tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve görevlendirilmeleri sağlanır. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan çalışma grubu elemanları yeniden görevlendirilebilirler.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör Yardımcısına ve/veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Mali konular

MADDE 18 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri, 31/8/1999 tarihli ve 23802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.