19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 211’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 92)

MADDE 1 – 20/3/2011 tarih ve 27880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No: 211’in Ek 1’inde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar” Standardının;

a) 7.1.1 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragraftan sonra gelmek üzere 7.1.1A paragrafı eklenmiştir.

“7.1.1 TFRS 9 (2017 Sürümü), bu Standardın yerini almıştır. TFRS 9 (2017 Sürümü), 1 Ocak 2018’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Bununla birlikte 1 Ocak 2018’den önce başlayan hesap dönemleri için, yalnızca ilk uygulamanın 1 Şubat 2015’ten önce olması şartıyla, bu Standardın uygulanması tercih edilebilir. Bu Standardın uygulanmasının tercih edilmesi ve TFRS 9’un (2010 Sürümü) henüz uygulanmamış olması durumunda aynı zamanda bu Standarttaki hükümlerin tamamı uygulanır (ayrıca bakınız: 7.1.1A ve 7.3.2 paragrafları). Bu Standardın uygulanması durumunda bu husus dipnotlarda açıklanır ve aynı zamanda bu Standardın diğer standartlarda yaptığı değişiklikler de uygulanır.”

“7.1.1A 7.1.1 paragrafında yer alan hükümlere bakılmaksızın, 1 Ocak 2018’den önce başlayan hesap dönemleri için bu Standartta yer alan diğer hükümler uygulanmadan, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanan finansal yükümlülüklere ilişkin kazanç ve kayıpların sunulması hakkındaki 5.7.1(c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.13 ve B5.7.5–B5.7.20 paragraflarında yer alan hükümlerin uygulanması tercih edilebilir. Sadece bu paragrafların uygulanmasının tercih edilmesi durumunda bu husus dipnotlarda açıklanır ve TFRS 7’nin (bu Standart tarafından değiştirilen haliyle) 10-11’inci paragraflarında yer alan açıklamalar süreklilik arz eden bir biçimde sunulur.”

b) 7.3.2 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.3.2 Bu Standart, TFRS 9’un (2010 Sürümü) yerini almıştır. Bununla birlikte, 1 Ocak 2018’den önce başlayan hesap dönemleri için, yalnızca ilk uygulamanın 1 Şubat 2015’ten önce olması şartıyla, TFRS 9’un (2010 Sürümü) uygulanması tercih edilebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.