19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 172’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 91)

MADDE 1 – 27/4/2010 tarih ve 27564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No: 172’nin Ek 1’inde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar” Standardının;

a) 8.1.1 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8.1.1 TFRS 9 (2017 Sürümü), bu Standardın yerini almıştır. TFRS 9 (2017 Sürümü), 1 Ocak 2018’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Bununla birlikte, 1 Ocak 2018’den önce başlayan hesap dönemleri için, yalnızca ilk uygulamanın 1 Şubat 2015’ten önce olması şartıyla, bu Standardın uygulanması tercih edilebilir. Bu Standardın uygulanmasının tercih edilmesi durumunda bu husus dipnotlarda açıklanır ve aynı zamanda bu Standardın diğer standartlarda yaptığı değişiklikler de uygulanır.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.